1. Úvodní část

02.10.2008 13:21

 

 

          PROGRAM

       pro základní vzdělání             

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA S ÚSMĚVEM              ZŠ KOBEROVY

 

Zpracováno dle předlohy RVP 

 

 

 

Obsah

 

1.     Identifikační údaje…………………………………………………4

 

2.     Charakteristika školy………………………………………………5

    • úplnost a velikost školy

·        vybavení školy

·        charakteristika pedagogického sboru

·        dlouhodobé projekty,mezinárodní spolupráce

·        spolupráce s rodiči a jinými subjekty         

 

3.     Charakteristika školního vzdělávacího programu………………8

         

  • Zaměření školy……………………………………………………………………….8

·         Výchovné a vzdělávací strategie…………………………………………………….9

·         Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami………………..12

·         Zabezpečení žáků mimořádně nadaných…………………………………………..14

·         Začlenění průřezových témat……………………………………………………….14

1        Osobnostní a sociální výchova

2        Výchova demokratického občana

3        Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

4        Multikulturní výchova

5        Environmentální výchova

6        Mediální výchova

         7        Projekt VLÁČEK NEJ NEJ……………………………………………. 23

4.     Učební plán………………………………………………………….26

§         Tabulace učebního plánu

§         Poznámky k učebnímu plánu

5.     Vzdělávací oblasti……………………………………………………28

5.1.    Jazyk a jazyková komunikace

·    Český jazyk a literatura……………………………………………………28

·    Cizí jazyk……………………………………………………………………48

5.2     Matematika a její aplikace ………………………………………………..58

5.3     Informační a komunikační technologie …………………………………..69

5.4     Člověk a jeho svět…………………………………………………………..84

·    Prvouka

·    Přírodověda

·    Vlastivěda

 

5.5     Umění a kultura ……………………………………………………………109

·    Hudební výchova

·    Výtvarná výchova

5.6     Člověk a zdraví…………………………………………………………..135

·         Tělesná výchova

        

5.7     Člověk a svět práce………………………………………………………164

·         Pracovní činnosti

 

         

6.     Hodnocení a autoevaluace školy………………………………….174

         6.1. Pravidla hodnocení žáků………………………………………………… 174 

         6.2. Autoevaluace školy………………………………………………………....178

 

 

PŘÍLOHA-    ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY…………………….180

 

1.Identifikační údaje

 

Název:Školní vzdělávací program pro základní vzdělání

            ZÁKLADNÍ ŠKOLA S ÚSMĚVEM

Předkladatel:

název školy-    Základní škola Koberovy,okres Jablonec n.N.,

                        příspěvková organizace

adresa školy-   Koberovy 1,pošta Železný Brod,46822

jméno ředitele-Mgr.Olga Makrlíková

kontakty-         telefon:487 354 612

                        e-meil:zskoberovy@koberovy.cz

Zřizovatel :

      název-         OBECNÍ ÚŘAD KOBEROVY

adresa-        OÚ Koberovy 102,pošta Železný Brod,46822

kontakty-    487 354 620

                   e-meil:oukoberovy@koberovy.cz

 Platnost dokumentu od 1. 10. 2008 pod č. j. 424/08

    

 

     podpis ředitele-    …………………………

 

     razítko školy-

 

Motivační název ŠVP: ZÁKLADNÍ ŠKOLA S ÚSMĚVEM

IČO: 70695041

IZO: 600 078 299

RED-IZO: 102 165 777

 

2.Charakteristika školy

·        ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY

 

výuka žáků 1.-5. ročníku,počet tříd je závislý na počtu žáků školy

do 41 žáků- 2 třídy

od 42 žáků- 3 třídy

ročníky spojujeme tak,abychom zajistili co nejkvalitnější realizaci výchovy a vzdělání

 

·        VYBAVENÍ ŠKOLY

 materiální - vyhovující, odpovídající požadavkům moderní výuky

technické -   budova školy je po celkové rekonstrukci- zateplení budovy, výměna oken a dveří, podlah, topení, v prostorách půdy byla vybudována nová učebna, vybavení školy je nové - lavice, nábytek,

prostorové podmínky-       

   3 učebny s hracími kouty

1 učebna vybavena 1O počítači propojenými v síti a napojenými na internet a interaktivní tabule

 1 herna školní družiny

   +malá pracovna se 7 počítači

     s napojením na internet

1 malá školní knihovna

ředitelna,kabinet

sborovna s počítačem a kopírkou pro učitele

sportovní hřiště a tělocvična v sále kulturního domu

školní jídelna v budově MŠ

hygienické - vyhovující, odpovídá potřebám školy a počtu žáků

·        CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU

 

Počet pracovníků je stanoven počtem žáků

 

                          1. ředitelka školy ,výchovná poradkyně

                          2. učitelky /3 na částečné pracovní úvazky/

                          3. vychovatelka školní družiny

Pracovníci splňují požadavky na kvalifikaci.

·        DLOUHODOBÉ PROJEKTY A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

 

Dlouhodobé projekty

      Intenzivní výuka anglického jazyka-začínáme již v posledním ročníku MŠ,

v 1.a 2.roníku ZŠ v kroužku ŠD

ve 3.-5.výuka dle učebního plánu 3h týdně

            Informační a komunikační technologie- výuku realizujeme v kroužcích v ŠD

                               ve 2.a 4.ročníku v rámci učebního plánu

„VLÁČEK NEJ NEJ“-CELOŠKOLNÍ PROJEKT NA PLNĚNÍ 

   PRŮŘEZOVÝCH    TÉMAT,práce ve smíšených skupinách 1.-5.ročník

 

 

            Vánoční dílny- výroba předmětů s vánoční tématikou ,dárky pro rodiče,výzdoba-

                              učebny se mění v pracovní dílny

            Rozsvícení obecního vánočního stromku- celoškolní projekt,příprava kulturního     

                              vystoupení

            Velikonoce-velikonoční tradice, malování kraslic,velikonoční výzdoba,vítání jara

            Den země- ekologické aktivity,soutěže ,hry zaměřené na rozvoj enviromentální

                               výchovy

            Den matek- kulturní program,výroba dárků

            Nocování ve škole- jsme samostatní,společnské chování,umíme se bavit

            Sportovní den-celoškolní projekt,probíhá v červnu ,tradiční i netradiční sportovní      

                                aktivity,turnaje ,soutěže

            Branný den- celoškolní projekt,probíhá v červnu,zaměřený na topografii,základy    

                                   první pomoci,nácvik chování v případě ohrožení

            Školní akademie- kulturní vystoupení-třída se představuje,

        loučení s vycházejícími žáky

           

      Mezinárodní spolupráce

se ZÁKLADNÍ ŠKOLOU V POLSKÉ WLENI

                                 přátelská setkání a organizování společných akcí

 

 

·        SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY

 

-s rodiči : rodiče jsou voleni do školské rady,mají velký

                             zájem o práci školy,aktivně pomáhají při akcích

                   organizovaných školou

 

-s poradenskými zařízeními: s PP v Jablonci nad Nisou,Turnově

                                                              a Semilech

                                                             s dětskou lékařkou v Želez.Brodě

                                                  SPC Jablonec nad Nisou

-s místními institucemi:       s OÚ,TJ SOKOL Koberovy,

                                             Sborem dobrovolných hasičů

                                             s policií ČR   

                 

·        UMÍSTĚNÍ ŠKOLY

centrum obce,v sousedství je nové školní hřiště,

OÚ zadal řešení venkovního prostoru pro relaxační a sportovní pobyt žáků a rovněž řeší zlepšení prostor tělocvičny přestavbou stávajícího kulturního domu,

nevýhodou je docházka do ŠJ

 

·        CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ

                    Nízký počet žáků umožňuje výbornou znalost žáků a individualizaci výuky

ve shodě s jejich předpoklady ,schopnostmi a možnostmi. Respektujeme i       jejich  potřebu pohybu a aktivity s ohledem na jejich životní styl.

           

Převážná většina žáků žije v úplných rodinách.S rodiči je výborná  spolupráce, mají velký zájem se školou spolupracovat. Život v malé obci pomáhá při jejich výchově i vzdělávání

 

3.Charakteristika ŠVP

 

Ÿ          vychází z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě

Ÿ          vychází z koncepce celoživotního učení

Ÿ          formuluje očekávanou úroveň vzdělání stanovenou pro všechny absolventy 1.stupně ZŠ

Ÿ          podporuje pedagogickou autonomii školy a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání

ŠVP  je otevřený dokument, který bude v určitých časových etapách inovován podle měnících    se potřeb společnosti, zkušeností učitelů se ŠVP i podle měnících se potřeb a zájmů žáků.

 

 

Ÿ               Zaměření školy

 

       -    malotřídní škola poskytující základní vzdělávání pro žáky

            1.-5.ročníku,rozdělení žáků do tříd respektuje zabezpečení

co nejkvalitnější úroveň výuky s ohledem na individuální potřeby žáků

 

Cílem je rozvoj osobnosti každého žáka,aby byl schopen samostatně myslet,

svobodně se rozhodovat,projevovat se jako demokratický občan,pracovat v týmu.

Usilujeme o přechod pouhého zprostředkování sumy vědomostí a zkušeností

k osvojení strategie učení,motivaci k celoživotnímu učení,podněcování k tvořivému myšlení,logickému uvažování a k řešení problémů,vést žáky k otevřené komunikaci ,rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých .

Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování,jednání,rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem,prostředí a přírodě.Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické,duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný.

Vést žáky  k toleranci a zodpovědnosti k jiným lidem,jejich kulturám a duchovním hodnotám,učit je společně žít s ostatními lidmi.Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

.

Hlavní cíl-

Připravovat žáky k tomu,aby se projevovali jako svébytné,svobodné a zodpovědné osobnosti,uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti.      

 Škola by měla být zajímavá, přátelská, svou atmosférou pro děti přitažlivá. Náš vzdělávací program nese název „Základní škola s úsměvem“. Je to možná přesnější vyjádření známé (a námi nepopírané) zásady „ škola hrou“. Jasně si totiž uvědomujeme jednak to, že hra je pro dítě vážnou prací, ale jednak i to, že vychováváme děti od 6 do 10 let. Je rozdíl, jak si hraje prvňák, a jak čtvrťák. V podstatě platí – čím starší žáci, tím se hra stále více blíží naprosto vážné práci. Tím také narůstá podíl volní stránky, protože i při zajímavé práci nastávají okamžiky méně záživných, ale pro dobrý výsledek nezbytných. Stejně tomu je i v procesu tradičního učení. Je poctivé si přiznat, že učitel musí pro úspěch svých žáků udělat mnoho, ale aspoň kousek ( lépe   kus ) naproti musí přijít i žák.

 

 

·        Výchovné a vzdělávací strategie

- vychází z pedagogických zkušeností pedagogů

      - umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu i metod práce

         dle individuálních předpokladů žáků

      - respektuje měnící se potřeby a zájem žáků

      - podporuje komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu

         včetně možnosti jeho vhodného propojování

      - předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů,odlišných metod, forem                           

         výuky

Velikost školy umožňuje výbornou spolupráci pedagogů,společné postupy na                     úrovni školy uplatňované ve výuce i mimo výuku,jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků

 

 Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy ( dále ročníků, předmětů ) vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a které tvoří jeho základní strategii.

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti.

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního vzdělávání, nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu.

Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají.

Ve vzdělávacím obsahu ŠVP je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí.

 

V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto

                 klíčové kompetence:

 kompetence k učení-

žák zvládá ustálené postupy při osvojování učiva,častým opakováním si upevňuje získané      poznatky i dovednosti,chápe důležitost vzdělání,využívá vhodné naučené metody,poznává vlastní

pokroky,dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě,je schopen si organizovat vlastní učební proces,pociťuje zodpovědnost za své učení

 kompetence k řešení problémů

    žák si systematicky rozvíjí úroveň rozumových schopností,má dostatek příležitostí    

    k získávání nových zkušeností,vnímá problémové situace,rozpozná problémy

   a hledá nejvhodnější způsob řešení,řeší samostatně běžné životní situace,přiměřeně

   ke svým možnostem překonává životní překážky,při řešení složitějších problémů umí   

   požádat o radu,v případě potřeby ví jak přivolat pomoc ,umí se zapojit dodiskusí a

   vyjádřit vlastní názor

 kompetence komunikativní

    žák využívá dovednosti komunikace k ovlivňování sociálí integrace,vyjadřuje se            

    srozumitelně ,umí vést dialog,rozumí obsahu sdělení nebo textu a přiměřeně na něj     reaguje

    zvládá jednoduchou formu písemné komunikace,umí vyjádřit své postoje, obhájit svůj

   názor,je schopen mluvit na veřejnosti,umí naslouchat a brát v úvahu názor druhých   

 kompetence sociální a personální

 posiluje své sebevědomí,uznává základní mravní hodnoty,rozpoznává nevhodné a rizikové    

 chování ,uvědomuje si nebezpečí možného zneužívání vlastní osoby,neustále posiluje sociální

 chování a sebeovládání,chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení úkolu

 vytváří si pozitivní představu o sobě samém ,v jednání a chování usiluje o dosáhnutí pocitu 

 sebeuspokojení a sebeúcty

 

 kompetence občanské

   zná základní práva a povinnosti občanů,respektuje společenské normy a pravidla soužití

   chápe nebezpečí rasismu a xenofobie,chrání své zdraví,uvědomuje si význam zdravého

   životního stylu,podílí se na ochraně životního prostředí,dokáže se chovat v krizových

   situacích dle naučených pokynů,je schopen vcítit se do situací ostatních lidí,poskytuje

   dle svých možností účinnou pomoc v krizových situacích,rozhoduje se v zájmu

   ochrany zdraví

kompetence pracovní

 zvládá základní pracovní dovednosti,má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem,

 dodržuje zásady BOZP,orientuje se v jednoduché tématické dokumentaci,pracuje podle

 návodu,náčrtu,je schopen koncentrace,dokončit práci,má konkrétní představu o činnostech

 běžných profesí,orientuje se v základních aktivitách

     K osvojování výše uvedeného směřuje každodenní činnost školy, tj. vyučování, ale i mnohé další činnosti a akce, které se školou souvisejí.

Důležitým stavebním prvkem je spolupráce a vzájemná pomoc. Všichni ve škole, velcí i malí, se musí cítit jako spolupracovníci, kteří pomohou a kterým také bude pomoženo.. Nesmíme zapomenout, že co nejaktivnějšími spolupracovníky by se měli stát rodiče.

Velký význam pro úspěšnost školy má její atmosféra. Od estetičnosti prostředí přes mezilidské vztahy, pozitivní školní tradice a rituály, symboly až po pocit bezpečí a jistoty. Význam o to větší to má v malé venkovské škole. Říká se, že škola je přípravou na život. Není tomu tak zcela přesně. Škola je už život sám, i když specifický.

     Strategie vychází z toho, že ústředním cílem školy je přispět k výchově odpovědného, sociálně tolerantního občana vybaveného základními vědomostmi a hlavně dovednostmi. Základní škola je o všestrannosti. Přesto z pohledu současného světa s výhledem do budoucnosti můžeme ústřední cíl rozdělit na několik dílčích, které by škola měla sledovat a preferovat především. Naše škola klade důraz na naplnění těchto čtyř základních gramotností. Je to gramotnost občanská ,jazyková, informační a metodologická. Občanská gramotnost by měla přispět k výchově budoucího dobrého občana ( táty, mámy, souseda, spolupracovníka … ). Jazyková část se soustřeďuje na komunikaci, začíná mateřským jazykem a pokračuje cizími jazyky. Informační gramotnost neznamená jen práci s počítači, ale výcvik ve zvládnutí informační záplavy – informace umět získat, třídit a použít, využít. Sem např. patří mj. důraz na čtení s porozuměním, ne na „hlasitou krásu“. Cíl metodologický znamená vedení k tvořivému řešení problémů, hledání různých variant řešení. Už tento stručný nástin dává tušit, že málokterá gramotnost je úkolem jen určitého předmětu, i když podíl některého je někdy někde vyšší. Tento vytyčený cíl musí prolínat prací všech předmětů a ročníků. Na druhou stranu to neznamená, že se nesmí objevit nic, co nezapadá do uvedených čtyř oblastí. I memorování má své místo, pokud je to místo rozumně vybrané ( je asi rozdíl v učení se násobilce či přítokům Vltavy - zpaměti bez mapy ).

     Našim základním cílem je poskytnout každému jedinci vzdělání, které rozvine jeho schopnosti a kultivuje jeho charakter i postoje. Vybavit jej základními znalostmi a dovednostmi, aby se v životě uplatnil, aby dokázal plnit povinnosti svobodného občana v demokratické společnosti. Přispět k utváření osobnosti spojující v sobě svobodu a zodpovědnost. Tento cíl je uplatňován na úrovni výchovy, vzdělávání, výchovy ke zdravému životnímu stylu a styku s rodiči a propagace školy.

Každý cíl vyžaduje adekvátní prostředky k jejich naplňování. Základním prostředkem je tvůrčí prostor pro každého pracovníka školy.

Na úrovni výchovy se podílí klima školy , vnitřní řád, estetika prostředí, sounáležitost se školou, školní logo, mimořádné dny škol. roku, vyhodnocování nejlepších žáků.

Na úrovni vzdělávání  je to školní vzdělávací program, systém péče o žáky s poruchami učení a s žáky mimořádně nadanými, metodické diskuze ,systém soutěží, organizování projektů,názornost-didaktická technika – preference počítačů, videa a DVD, počítačová gramotnost, další vzdělávání pracovníků.

Na úrovni výchovy ke zdravému životnímu stylu se podílí všichni pracovníci školy,vedeme žáky k dodržování pitného režimu, umožňujeme žákům dostatek pohybu, pobyt venku o velkých přestávkách ,hrací kouty ve třídách, relaxační cvičební chvilky v hodinách, vycházky do okolní přírody, hry s overbally a cvičení pro správné držení těla ,tělovýchovné zájmové kroužky ve ŠD

 

·        Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

 

V rámci školy jde pak především o spolupráci třídního učitele, ostatních vyučujících žáka, výchovného poradce a vedení školy. Tito jmenovaní spolu s pracovníky školských poradenských zařízení budou spolupracovat při řešení problémů týkajících se vzdělávání těchto dětí. Velký význam pro úspěšné vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou žáka. Za nutné také považujeme stálé zkvalitňování odbornosti pedagogických pracovníků.

Zásady komunikace učitele s rodičem:

• vytvoření klidné atmosféry (pochvala dítěte, optimismus)

• dopřání dostatku času pro rozhovor s rodiči (vhodnost využití konzultačních hodin)

• popsání (nehodnocení) situací, chování a příhod se žákem (nedávat dítěti „nálepky“)

• uvádění zdrojů svých informací (totéž umožnit rodičům)

• ujasnění si pojmů spolu s rodiči (nastolení „pravidel hry“)

• uvádění konkrétních příkladů a objasňování svých stanovisek (rozebrat s rodiči možné souvislosti, uvést důvody, co vše učitel zvážil, než se rozhodl takto reagovat)

• snaha citlivě rodičům poradit a nabídnout jim pomoc

 

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením

Vycházíme ze zákona č. 561/2004, vyhlášky č. 73/2005 a z RVP ZV, kapitoly č. 8, kde jsou popsány možnosti a

podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel po dohodě s rodiči či zákonnými zástupci žáka na základě

lékařského a speciálně-pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy (architektonické řešení,

možnost asistenta pedagoga, počet žáků ve třídě, zkušenosti a vzdělání učitelského sboru, zabezpečení

materiálně technickým vybavením školy, spolupráce se školským poradenským zařízením, spolupráce s rodiči

apod.) i místním specifikům (dopravní obslužnost, dostupnost zdravotně sociální péče, vzdálenost jiné školy od

bydliště dítěte a tak dále).

Za nezbytnou spolupráci s odborným pracovištěm považujeme:

• seznámení všech pedagogů, ale i spolužáků, s daným postižením žáka (možnost přednášek a konzultací

vztahujícím se k postižení žáka)

• dohoda s rodiči a odborným pracovištěm na možnostech úzké spolupráce

• pomoc při vypracování individuálního vzdělávacího plánu

• vysvětlení a ojasnění způsobu hodnocení žáka (slovní hodnocení, možnosti úlev)

• zabezpečení potřebných kompenzačních a didaktických pomůcek

• zajištění odborné literatury

Zásady práce pro žáky se zdravotním postižením:

• respektování zvláštností a možností žáka

• včasné poskytnutí speciální pomoci (čím dříve, tím lepší výsledek práce)

• dodržení jednotlivých vývojových etap (důležité je „nepřeskakovat“)

• utvoření optimálního pracovního prostředí včetně vstřícné přátelské atmosféry

• zajištění kompenzačních a didaktických pomůcek

• užívání speciálních metody a forem při práci

• dodržení zásady všestrannosti (dbáme na to, aby dítě mohlo své znevýhodnění kompenzovat i jinými

činnostmi, v nichž je úspěšné)

• dodržení zásady soustavnosti (snaha zapojit žáka do všech vzdělávacích aktivit)

 

 

Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním

Vycházíme ze zákona č. 561/ 2004 a z vyhlášky č. 73/2005

Při diagnóze specifické poruchy učení postupujeme následovně:

• seznámíme všechny pedagogy s poruchou žáka a s jejími specifiky

• dohodneme se s rodiči na možnostech úzké spolupráce, stanovíme termíny pravidelných schůzek (zpravidla

jednou měsíčně), v případě potřeby budou schůzky častější

• vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení žáka a možnostmi úlev

• vypracujeme individuální vzdělávací plán

• seznámíme spolužáky s rozdílným způsobem hodnocení

• zajistíme žákovi potřebné pomůcky

• zajistíme docházení žáka do reedukačních kroužků, zřízených při škole

Zásady pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení:

• kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků

• podporování snahy, pochvala při sebemenším zlepšení výkonu, nedostatky neporovnávat s ostatními

• dodržení častých přestávek, střídání pracovního tempa

• odstranění rušivých vlivů při práci

• navození příjemné a soustředěné atmosféry při práci

• vyhledávání činností, ve kterých může být žák úspěšný

• zařazování relaxačního cvičení

Při práci s dětmi se specifickými poruchami učení je velmi důležité získat pro spolupráci jejich rodiče, bez kterých

nelze dosáhnout úspěchu. Je třeba získat si jejich důvěru, poskytovat jim jasné a srozumitelné informace,

podporovat a povzbuzovat je při nápravě specifické poruchy učení jejich dítěte.

 

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Hlavní problémem

bývá zpravidla i nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka.

Pozornost je třeba při práci s těmito dětmi věnovat nejen osvojení českého jazyka, seznámení se s českým

prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale ve shodě se školským zákonem umožnit těmto dětem

budování jejich vlastní identity, která bude vycházet z jejich původního prostředí.

Zásady pro práci s dětmi se sociálním znevýhodněním:

• v případě potřeby vypracování individuálních vzdělávacích plánů

• zajištění skupinové nebo individuální péče

• snížení počtu žáků ve třídě

• zajištění specifických učebnic a pomůcek

• volba odpovídajících metod a forem práce

• případná pomoc asistenta pedagoga

• nastolení pravidelné spolupráce s rodinou a odborným pracovištěm

• vytvoření příznivého klimatu pro tyto žáky ve školním prostředí

 

·        Zabezpečení žáků mimořádně nadaných

Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjišťování velmi

mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů

odborného vyšetření sestavuje a realizuje Individuální vzdělávací plán (IVP) se strukturou dle

právní úpravy. Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě

komisionální zkoušky.

V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka.

Pro nadaného žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň

jeho dovedností v oblasti jeho nadání.

metody

            -uplatňování variabilnější organizaci a individualizaci výuky,

            -využívání vnitřní diferenciace výuky,

            -vytváření příznivého emociálního,sociálního i pracovního klima

             založeného na účinné motivaci,spolupráci a aktivizujících metodách výuky

 

·        Začlenění průřezových témat

 

Ÿ Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.

Ÿ Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Žáci dostávají možnost utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší spektrum dovedností.

 

 

Průřezová témata:

Ÿ          1/Osobnostní a sociální výchova

Ÿ          2/Výchova demokratického občana

Ÿ          3/Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Ÿ          4/Multikulturní výchova

Ÿ          5/Environmentální výchova

Ÿ          6/Mediální výchova

 

 

 

1/ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

 

Charakteristika průřezového tématu

Ÿ Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt i objekt, je praktické a má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti.

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka

 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:

Ÿ          vede k porozumění sobě samému a druhým

Ÿ          napomáhá k zvládání vlastního chování

Ÿ          přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni

Ÿ          rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti

Ÿ          utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci

Ÿ          umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. konfliktů)

Ÿ          formuje studijní dovednosti

Ÿ          podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:

Ÿ          pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým

Ÿ          vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci

Ÿ          vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů

Ÿ          přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského chování

Ÿ          napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování

 

Tematické okruhy průřezového tématu

Ÿ Tematické okruhy osobnostní a sociální výchovy jsou členěny do tří částí, které jsou zaměřeny na osobnostní, sociální a mravní rozvoj. Pro jejich realizaci je užitečné zařazovat do výuky ta témata, která reflektují aktuální potřeby žáků, popřípadě vycházejí ze vzájemné domluvy s nimi. Všechna uvedená témata se uskutečňují prakticky, prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací a příslušných diskusí.

Osobnostní rozvoj

Ÿ          Rozvoj schopností poznávání

Ÿ          Sebepoznání a sebepojetí

Ÿ          Seberegulace a sebeorganizace

Ÿ          Psychohygiena

Ÿ          Kreativita

Sociální rozvoj

Ÿ          Poznávání lidí

Ÿ          Mezilidské vztahy

Ÿ          Komunikace

Ÿ          Kooperace

Morální rozvoj

Ÿ          Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Ÿ          Hodnoty, postoje, praktická etika

 

2/         Výchova demokratického občana

 

Ÿ                Charakteristika průřezového tématu

Ÿ Průřezové téma Výchova demokratického občana v obecné rovině představuje syntézu hodnot, a to  spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v konkrétní rovině pak především rozvoj kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů.

·    Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:

Ÿ           vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod

Ÿ           vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti

Ÿ           umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků

Ÿ           rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti

Ÿ           prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování

Ÿ           vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:

Ÿ           vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě

Ÿ           vychovává k úctě k zákonu

Ÿ           rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku

Ÿ           učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti

Ÿ           přispívá k utváření hodnot jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost

Ÿ           rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů

Ÿ           motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším

Ÿ           umožňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy, procesy, události a problémy z různých úhlů pohledu (lokální, národní, evropská, globální dimenze)

Ÿ           vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností

Ÿ           vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu

 

 

Tematické okruhy průřezového tématu

Ÿ Tematické okruhy průřezového tématu jsou zaměřeny na utváření a rozvíjení demokratických vědomostí, dovedností a postojů potřebných pro aktivní účast žáků – budoucích dospělých občanů – v životě demokratické společnosti. Při jejich realizaci je užitečné vycházet z reálných životních situací a doporučené obsahy tematických okruhů co nejvíce vztahovat k životní zkušenosti žáků.

Ÿ           Občanská společnost a škola

Ÿ           Občan, občanská společnost a stát

Ÿ           Formy participace občanů v politickém životě

Ÿ           Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

 


 

3/    VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

 

 

 

Charakteristika průřezového tématu

Ÿ Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech akcentuje ve vzdělávání evropskou dimenzi, která podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění a jako princip prostupuje celým základním vzděláváním. Podstatnou součástí evropské dimenze je výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, v dospělosti schopných mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře i v osobním životě. Rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní. Otevírá žákům širší horizonty poznání a perspektivy života v evropském a mezinárodním prostoru a seznamuje je s možnostmi, které jim tento prostor poskytuje.

 

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:

Ÿ           rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy

Ÿ           prohlubuje porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických rozdílů na vznik a řešení globálních problémů v jejich vzájemných souvislostech

Ÿ           prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí mezinárodních a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních i lokálních problémů v oblasti humanitární, politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodržování lidských práv

Ÿ           rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech

Ÿ           rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí, seberealizaci a řešení reálných situací v otevřeném evropském prostoru

Ÿ           prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenů a kontinuity evropského vývoje a podstaty evropského integračního procesu

Ÿ           vede k pochopení významu společných politik a institucí Evropské unie; seznamuje s dopadem jejich činnosti na osobní i občanský život jednotlivce i s možnostmi jejich zpětného ovlivňování a využívání

Ÿ           vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciuje zájem žáků o osobnostní vzory

Ÿ           rozvíjí schopnost racionálně uvažovat, projevovat a korigovat emocionální zaujetí v situacích motivujících k setkávání, srovnávání a hledání společných evropských perspektiv

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:

Ÿ           pomáhá překonávat stereotypy a předsudky

Ÿ           obohacuje pohledy žáka na sebe sama z hlediska otevřených životních perspektiv rozšířených o možnosti volby v evropské a mezinárodní dimenzi

Ÿ           kultivuje postoje k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života

Ÿ           utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti

Ÿ           podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám

Ÿ           upevňuje osvojování vzorců chování evropského občana a smysl pro zodpovědnost

 

 

 

 

 

Tematické okruhy průřezového tématu

Ÿ Tematické okruhy průřezového tématu podněcují zájem žáků o Evropu a svět a zprostředkovávají jim poznání Evropy a světa jako uspořádaného prostředí, měnícího se v čase, v němž se lidé setkávají, společně řeší problémy a utvářejí svůj život. Prostřednictvím tematických okruhů si žáci zpřesňují obraz Evropy, uvědomují si souvislosti řešení běžných situací občana s globálními problémy a možnosti utváření své vlastní životní perspektivy v evropském a globálním prostoru.

Ÿ           Evropa a svět nás zajímá

Ÿ           Objevujeme Evropu a svět

Ÿ           Jsme Evropané

 

                                                                     

4/      Multikulturní výchova

 

Ÿ                Charakteristika průřezového tématu

Ÿ Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti si pak žáci mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty.

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka

 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:

Ÿ           poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti

Ÿ           rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a využívat interkulturních kontaktů k obohacení sebe i druhých

Ÿ           učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých

Ÿ           učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné

Ÿ           rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky odlišných sociokulturních skupin

Ÿ           rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku xenofobie

Ÿ           učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů a připravenosti nést odpovědnost za své jednání,

Ÿ           poskytuje znalost některých základních pojmů multikulturní terminologie: kultura, etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance aj.    

 

 

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:

Ÿ           pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám, reflektovat zázemí příslušníků ostatních sociokulturních skupin a uznávat je

Ÿ           napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní sociokulturní zázemí

Ÿ           stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je vnímat odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu

Ÿ           pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové (náboženské či jiné) intolerance s principy života v demokratické společnosti

Ÿ           vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu

Ÿ           učí vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu společnosti k minoritním skupinám

 

 

Tematické okruhy průřezového tématu

Ÿ           Kulturní diference

Ÿ           Lidské vztahy

Ÿ           Etnický původ

Ÿ           Multikulturalita

Ÿ           Princip sociálního smíru a solidarity                                            

 

 

 

5/ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

 

 

Charakteristika průřezového tématu

Ÿ Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských, hledisek časových (vztahů k budoucnosti) i prostorových (souvislostí mezi lokálními, regionálními a globálními problémy), i možnosti různých variant řešení environmentálních problémů. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků.do tohoto tématu jsme zařadili i výuku vzdělávacího oboru |Výchova ke zdraví.

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka

 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:

Ÿ          rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí

Ÿ          vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování

Ÿ          přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa

Ÿ          umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve vztazích k prostředí

Ÿ          poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí

Ÿ          ukazuje modelové příklady jednání z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvoje žádoucích i nežádoucích

Ÿ          napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, evropské i mezinárodní úrovni

Ÿ          seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti.

Ÿ          učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů

Ÿ          učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat

Ÿ          a zdůvodňovat své názory a stanoviska

Ÿ          seznamuje žáky se zásadami zdravého životního stylu,režimem dne,hygienickými návyky

Ÿ          učí žáky poskytovat první pomoc ,zásady prevence úrazů,a ochranu před šířením inf.onemocnění

Ÿ          napomáhá pochopení škodlivosti návykových látek

     

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:

Ÿ          přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty

Ÿ          vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů

Ÿ          vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti

Ÿ          podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí

Ÿ          přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí

Ÿ          vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí

Ÿ          vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví

Ÿ          přispívá k ochraně zdraví a významu zdravého životního stylu

Ÿ          vede k prevenci úrazů a nácviku chování v situaci ohrožení

Ÿ          vede k pochopení škodlivosti návykových látek

 

Tematické okruhy průřezového tématu

Ÿ Environmentální výchova je členěna do tematických okruhů, které umožňují celistvé pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí, k uvědomění si základních podmínek života a odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti.

Tematické okruhy:

Ÿ          Ekosystémy

Ÿ          Základní podmínky života

Ÿ          Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Ÿ          Vztah člověka k prostředí

Ÿ          Výchova ke zdraví

 

6/       MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Charakteristika průřezového tématu

Ÿ Průřezové téma Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, což vyžaduje stále větší schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií. Média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec. Přitom sdělení, jež jsou médii nabízena, mají nestejnorodý charakter, vyznačují se svébytným vztahem k přírodní i sociální realitě a jsou vytvářeny s různými  záměry. Správné vyhodnocení těchto sdělení z hlediska záměru jejich vzniku (informovat, přesvědčit, manipulovat, pobavit) a z hlediska jejich vztahu k realitě (věcná správnost, logická argumentační stavba, hodnotová platnost) vyžaduje značnou průpravu.

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka

 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:

Ÿ           přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace

Ÿ           umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich

Ÿ           učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času

Ÿ           umožňuje pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů

Ÿ           vede k osvojení si základních principů vzniku významných mediálních obsahů (zvl. zpravodajských)

Ÿ           umožňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích a v demokratické společnosti vůbec (včetně právního kontextu)

Ÿ           vytváří představu o roli médií v každodenním životě v regionu (v lokalitě)

Ÿ           vede k rozeznávání platnosti a významu argumentů ve veřejné komunikaci

Ÿ           rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu

Ÿ           přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci i v redakčním kolektivu

Ÿ           přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:

Ÿ           rozvíjí citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních sdělení

Ÿ           vede k uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a odpovědnosti za jeho naplnění

Ÿ           rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména o menšinách) i jednotlivci

Ÿ           napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace

Tematické okruhy průřezového tématu

Ÿ Mediální výchova na úrovni základního vzdělávání obsahuje základní poznatky a dovednosti týkající se médií a mediální komunikace. Tematické okruhy mediální výchovy se člení na tematické okruhy receptivních činností a tematické okruhy produktivních činností.

Tematické okruhy receptivních činností:

Ÿ           kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Ÿ           interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Ÿ           stavba mediálních sdělení                                                                             

Ÿ           vnímání autora mediálních sdělení

Ÿ           fungování a vliv médií ve společnosti

Tematické okruhy produktivních činností:

Ÿ           tvorba mediálního sdělení

Ÿ           práce v realizačním týmu

 

Konkrétní zpracování jednotlivých témat pro žáky 1.-5. ročníku

 

vypracován projekt „ VLÁČEK NEJ NEJ“

 

            - jednotlivá témata jsou přizpůsobena věku žákům

           

            - práce je organizována ve skupinách složených z žáků různých ročníků

 

           - formou soutěží se snažíme zajistit zvládnutí základních vědomostí a dovedností

 

           - přípravu a realizaci zajišťujeme spoluprací všech pedagogů

 

          -   soutěž je bodována a nejlepší žáci slavnostně vyhodnoceni

    

          - výsledky soutěže průběžně zveřejňujeme v místním televizním zpravodajství                                                            

 

 

 

PRŮŘEZOVÝ PROJEKT-„VLÁČEK NEJ NEJ“

Čís

měsíc

název

obsah

hodnocení

1

 9.

10.

 

JSEM ŠKOLÁK

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání,sebepoznání

a sebepojetí,seberegulace a sebeorganizace,psychohygiena,kreativita, poznávání lidí,mezilidské vztahy,

komunikace, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty,postoje

práva a povinnosti -příprava na vyučování,zapomínání, pracovní návyky,pořádek-lavice,tašky,jídelna,denní režim,zodpovědnost,výchova k samostatnosti, dopravní výchova

HRA

SOUTĚŽ

PRAC.LISTY

TEST

2

11.

12.

U NÁS

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola,občan a stát,

politika,volby,principy demokracie,

zákon,právo,morálka,soužití s minoritami.zdroje konfliktů

domov,rodina,obec,ČR, vlastenectví, pomoc rodičům,výchova k rodičovství,chování v případě ohrožení,první pomoc

PRAC.LISTY

HRA

SOUTĚŽ

3

1.

2.

JÁ A LIDÉ OKOLO

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

jsme Evropané,objevujeme Evropu a svět

člověk a společnost-mezilidské vztahy,společenské chování, různorodost národů, jazyků, naši sousedé,zvyky a tradice národů,životní styl,vzdělávání, tradice,naši předci ,lidové zvyky,náboženství,pověsti a pověry,lidová pořekadla,volba povolání,

PRACOVNÍ LISTY

TEST

HRA

SOUTĚŽ

4

2.

3.

JÁ A KAMARÁDI

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference,lidské vztahy,etnický původ,multikulturalita,princip sociálního smíru a solidarity prevence šikany

přátelství,vzájemná pomoc,

chovej se tak,jak by sis přál,aby se chovali k Tobě“

 

PRAC.LISTY

SOUTĚŽ

HRA

5

4.

JÁ A

PŘÍRODA

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy,základní podmínky života,lidské aktivity a problémy životního prostředí,vztah člověka k prostředí

péče o zdraví,první pomoc,prevence úrazů,výživa,osobní hygiena,šíření chorob, epidemie, léčebný režim,protidrogová prevence člověk součást přírody-pozorování,význam a ochrana přírody,třídění odpadů

vývoj techniky,objevy a vynálezy,čím mohu já přispět

TEST

PRAC.LISTY

PRÁCE S INTERAKTIVNÍ

TABULÍ

SOUTĚŽ

6

5.

6.

JÁ A

MÉDIA 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení,

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality,manipulace,fungování a vliv medií

ve společnosti,tvorba mediálního sdělení,

práce v realizačním týmu, fikce a realita

vztah ke knize,můj hrdina,oblíbený autor,ilustrátor,význam informací-noviny,časopisy,

televize,rádio,film,reklama

BESEDA

SCÉNKY

SOUTĚŽ

 

PŘEHLED ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ

 

Tématické okruhy průřezových témat

 

1.roč.

 

 

2.roč.

 

 

3.roč.

 

 

4.roč.

 

 

5.roč.

 

Osobnostní a sociální výchova

OSOBNOSTNÍ    ROZVOJ

 

 

 

 

 

Poznávání

Čj,M,Prv

Čj,M,Prv

Čj,M,Prv,Aj,Pč

Vv

Vv

Sebepoznávání

Čj,Prv,Hv,

Čj,Prv

Čj,Prv

Hv

Př, Hv

Seberegulace

Tv,Pč

Tv,Pč

Tv,Pč

Psychohygiena

Čj

Čj

Prv

Kreativita

Čj,M,Hv,Pč,Vv

Čj,M,Hv,Pč,Vv

Čj,M,Hv,Pč,Vv

M,Hv,Vv

M,Hv,Vv

 

Dopravní výchova

Prv,Tv

Prv,Tv

Prv,Tv

Vl,Tv

Vl,Tv

SOCIÁLNÍ   ROZVOJ

 

 

 

 

 

Poznávání lidí

Prv

Prv

Prv

Př,Vl

Př,Vl

Mezilidské vztahy

Prv,Tv

Prv

Prv

 

Komunikace

Čj

Čj,

Čj,Aj

Aj

Aj

Kooperace a kompetice

Hv

Čj, Hv

Čj, Aj, Hv

Aj

Aj

MORÁLNÍ ROZVOJ

 

 

 

 

 

Řešení problémů

Prv,Tv

Prv,Tv

Prv,Tv

M,Př

M,Př

Hodnoty, postoje

Čj,Prv

Čj,Prv

Čj,Prv

Čj,

Čj

Výchova dem. občana

Občanská spol. a škola

Prv

Prv

Prv

Aj, Vl

Aj,Vl

Občan, společnost, stát

Prv

Prv

Prv

Vl,Čj

Vl,Čj

Formy participace v polit. živ.

Prv

Prv

Prv

Vl,Čj

Vl,Čj

Principy demokracie

Prv

Prv

Prv

Vl,Čj

Vl,Čj

Vých. k myšlení v evrop. a globálních souvislostech

Evropa a svět nás zajímá

Prv

Prv,Čj

Prv,Čj

Aj,Hv,Vl

Aj, Hv,Vl

Objevujeme Evropu a svět

Prv

Prv,Čj

Prv,Čj

Vl

Vl

Jsme Evropané

Prv

Prv,Čj

Prv,Čj

Čj,Vl

Čj,Vl

Multikulturní výchova

Kulturní diference

Prv

Prv,Čj

Prv,Čj,Vv

Hv,Vl

Hv,Vl

Lidské vztahy

Prv,Čj

Prv,Čj

Prv,Čj,Vv

Hv,Vl

Hv,Vl

Etnický původ

Prv,Čj

Prv,Čj

Prv,Čj,Vv

Vv,Vl

Vv,Vl

Multikulturalita

Prv

Prv

,PrvVv

Aj,Čj,Vl

Aj, Vl

Princip soc. smíru, solidarity

Prv

Prv

Prv

Vl

Vl

Enviromentální výchova

Ekosystémy

Prv

Prv

Prv

Základní podmínky života

Prv

Prv

Prv

Lidské aktivity, problémy život. prostředí

Prv

Prv

Prv

Vztah člověka a prostředí

Prv

Prv

Prv

Vl, Př

Vl,Př

 

Výchova ke zdraví

Prv,Tv

Prv,Tv

Prv,Tv

Př,Tv

Př,Tv

Mediální výchova

Kritické čtení a vnímání mediál. sdělení

Čj,Prv

Čj,Prv

Čj,Prv

Čj,Vl

Čj,Vl

Interpretace vztahu mediál. sdělení a reality

Čj,Prv

Čj,Prv

Čj,Prv

Čj, Hv

Čj, Hv

Stavba mediálních sdělení

Prv

Prv

Prv

Čj,Vl

Čj,Vl

Vnímání autora mediálních sdělení

Čj

Čj

Čj

Čj

Čj

Fungování a vliv médií ve společnosti

Čj,Prv

Čj,Prv

Čj,Prv

Čj

Čj

Tvorba mediálních sdělení

Čj,

Čj,

Čj,

Čj,

Čj,

Práce v realizačním týmu

Prv,M

Prv,M

Prv,M

Př,Vl,M

Př,Vl,M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. UČEBNÍ PLÁN     ŠVP ZÁKLADNÍ ŠKOLA S ÚSMĚVEM

                                                                           PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávací              

oblast             

Vzdělávací

obor

Vzdělávací

předmět

 

  

         ROČNÍK

 

celkem

předměty

z toho

DČD

 

 

1.

 

 2.                   

   3.   

   4.   

 5.

1.-5.

1.-5.

Jazyk a jaz.

komunikace

Český jazyk

a literatura

Český jazyk

 

7+2

 

7+2

7+1

7+1

7+1

42

 7

Cizí jazyk

Anglický jazyk    

 -

 -

    3

    3         

  3

 9

  -

 

Matematika

Matematika

 

4

 

4+1

4+1

 4+1

4+1

24

 4

Inf.a kom.techn.

Informatika    

 

0+1

0+1

 0+1

 1

 4

  3

Člověk

a jeho

 svět

Člověk

a jeho

 svět

Prvouka

 

2

 

 2   

 2

  -

   -

 6

 

 

 -

Přírodověda     

 -

 -

 -

    1

   1

 2

Vlastivěda     

 -

  -

 -

    2

  2

   4

Umění

a kultura

Hudební výchova

Hudební výchova

 

1

 

   1

    1

    1

   1

    5  

 

 

  -

Výtvarná výchova

Výtvarná

výchova

 

 1

 

   1

    1

    2

   2

   7

Člověk a

zdraví

Tělesná výchova

Tělesná výchova

 

    

 2

 

 

   2

   

  2

   

   2       

   

 2

 

 10

 

 -

Člověk a svět práce

Pracovní

činnosti

 

 1

 

   1    

    1

    1     

   1

    5

 -

 

Celková povinná

časová dotace

 

 

 

20 

 

22    

 

 24

 

26  

 

26 

 

118 

 

 

 

Z toho disponibilní časová dotace/DČD/

  

 

 

 2

 

 4

  

 3

 

 3 

 

 2

 

        

 

14

 

 

 

 

 

Poznámky k učebnímu plánu-

 

1/DČD je označena disponibilní časové dotace,je využita-

      na posílení zvládnutí učiva českého jazyka/především čtení z porozuměním a

      dramatické výchovy/ ,matematiky a realizaci profilace školy

       1.roč.- 2h český jazyk

       2.roč.- 2h český jazyk,1h matematika,1 h inf. a kom.technologie

       3.roč.- 1h český jazyk,1h matematika, 1h inf. a kom.technologie

       4.roč.- 1h český jazyk,1h matematika, 1h inf. a kom.technologie

       5.roč.- 1h český jazyk,1h matematika

 

   2/obsah učiva vzdělávací oblasti ČLOVĚK A JEHO SVĚT

        realizujeme ve vzdělávacích předmětech- Prvouka,Přírodověda

        a Vlastivěda a stejně dle názvů používaných učebnic je uvádíme

        v dokumentaci školy/TK,TV a na vysvědčení/ a   zkratkami

        PRV,PŘV,VL

 

    3/výuka učiva VÝCHOVA KE ZDRAVÍ je zařazena do předmětů

       Tělesná výchova,Prvouka,Přírodověda a do průřezového tématu ervinomentální výchova-

       „VLÁČEK NEJ NEJ „-JÁ A PŘÍRODA

    4/ výuka učiva DOPRAVNÍ VÝCHOVA je zařazena v předmětech Prvouka ,   

       Vlastivěda a Tělesná výchova a v průřezovém tématu Osobnostní a sociální rozvoj-

       „VLÁČEK NEJ NEJ „-Jsem školák

 

5/ vzd.oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE realizujeme v předmětu Pracovní činnosti a vedeme

 v TK ,TV a na vysvědčení pod tímto zažitým názvem a  zkratkou PČ

 

 

6/výuka učiva průřezových témat v 1.-5. ročníku je zařazena

  do učiva Člověk a jeho svět /prvouka,přírodověda a vlastivěda,

   Člověk a zdraví /tělesná výchova/ a všech ostatních předmětů

   v úzké spolupráci všech vyučujících,

   prověřování a upevňování vědomostí a dovedností realizujeme

   ve dnech projektového vyučování dle projektu „VLÁČEK NEJ NEJ“