11. ŠVP pro školní družinu

02.10.2008 11:08

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

 

 ZŠ KOBEROVY

 

Základní škola Koberovy, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

 

 

 

 

 

 

 

Identifikační údaje:

 

Název zařízení:                   Školní družina ZŠ Koberovy

Sídlo:                                  Koberovy 1, 46822 Železný Brod

IČ školy:                             70695041

IZO ŠD:                              600078299

Ředitelka školy:                 Mgr. Olga Makrlíková

Vychovatelka:                    Radka Hušková

Telefon školy:                    487354612

E-mail školy a ŠD:            zskoberovy@koberovy.cz

Zřizovatel:                         OÚ Koberovy

Sídlo zřizovatele:              Koberovy 140, 46822 Železný Brod

 

 

 

Školní vzdělávací program ŠD zpracovala: Radka Hušková

Na zpracování se podílely:                          Mgr. Olga Makrlíková

 

  

 

Platnost Školního vzdělávacího programu ŠD: od 1. září 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Charakteristika zařízení

 

 

Školní družina je součástí základní školy. Má jedno oddělení, které se naplňuje do počtu 29 dětí. V prvním patře budovy školy využívá vlastní prostory – hernu a malou počítačovou učebnu s připojením na internet. Herna je rozdělena na část odpočinkovou a hrací s kobercem, která slouží i k drobným pohybovým aktivitám, a na část vybavenou stolem se židlemi sloužící převážně k tvořivým činnostem, kde je dřevěná podlaha. Malá počítačová učebna je vybavena čtyřmi počítačovými stoly s osmi počítači. Materiální podmínky v družině jsou dobré, veškeré pomůcky a potřebný materiál jsou průběžně dle potřeby doplňovány. Větší pohybové aktivity probíhají na hřišti s umělým povrchem, které se nachází 50 metrů od školy, nebo na travnatém fotbalovém hřišti v Záhajčí. Družina může též využít velkou počítačovou učebnu v podkroví školy, kde je k dispozici interaktivní tabule. Velkou výhodou je, že družina může využívat dle potřeby prakticky kteroukoliv část budovy školy.

Stravování dětí probíhá ve školní jídelně v Mateřské škole, takže na obědy děti přechází do jiné budovy. Pitný režim je zajišťován částečně vlastními zdroji, děti mají ve škole k dispozici i tzv. krabičkové džusíky a pitíčka, a také plníme program školního mléka.

 

 

 

Organizace a provozní doba ŠD

 

Družina má celkovou kapacitu 29 dětí. Žák navštěvuje ŠD na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky. Je přijat a vztahují se na něho veškerá práva a povinnosti účastníka zájmového vzdělávání. Dodržuje řád školní družiny. Při výrazném porušení kázně, pořádku, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních může být ze ŠD vyloučen. Je-li volná kapacita ŠD, mohou se zájmové činnosti zúčastnit i děti,které nejsou přijaty k pravidelné docházce.

 Jakékoliv předčasné ukončení docházky do ŠD musí být na základě písemné odhlášky – omluvenky. Ranní družina začíná v 6,30 hodin. V 7,45 hodin děti odchází na vyučování. Po skončení vyučování v 11,45 hodin odvádí vychovatelka a vyučující děti na oběd. Odpolední provoz ŠD končí v 15,00 hodin.

 

 

 

Čas

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

6.30-7,45

Odpočinkové činnosti – individuální činnost

- stolní a společenské hry, práce s knihou a časopisem, výtvarné činnosti

11,40-12,20

Společný oběd

- hygienické prvky, zásady správného stolování

12,20-13,00

Odpočinkové a rekreační činnosti

- stolní a společenské hry, stavebnice, hračky, výtvarné techniky

13,00-14,00

Zájmové činnosti, pobyt venku

- pracovně-technická, přírodovědná, hudební, výtvarná, společensko-vědní, sportovní činnost

14,00-14,30

Příprava na vyučování

- odpolední svačina, domácí úkoly, didaktické hry

14,30-15,00

Individuální činnost dle výběru dětí

 

 

 

Personální a podmínky

 

Zájmové vzdělávání je zajištěno jednou vychovatelkou se středoškolským vzděláním, která si doplňuje pedagogickou odbornost a již absolvovala několik vzdělávacích kurzů. Dle možností se bude dále vzdělávat v akreditovaných kurzech i samostudiem.

Vychovatelka vede potřebnou dokumentaci ŠD, tvoří skladbu zaměstnání v sounáležitosti s rozvrhy žáků jednotlivých tříd. V případě nemoci učitele je vychovatelka schopna zajistit potřebné suplování, spolupracuje s vedením školy a třídními učiteli.

 

 

 

 

 

 

Ekonomické podmínky

 

Prostředky na mzdu vychovatelky sleduje a každoročně přehodnocuje podle stavu žáků v ŠD ředitelka školy, prostředky jsou poskytovány krajským úřadem. Poplatek za školní družinu žáci neplatí. Dopsat??????

 

 

 

Hygienické a bezpečnostní podmínky

 

Místnosti ŠD jsou vybaveny bezpečným nábytkem, odpovídajícím osvětlením, pravidelně vysávaným kobercem a plovoucí a dřevěnou podlahou. Místnosti jsou pravidelně uklízeny.

 

Na počátku školního roku jsou žáci poučeni o bezpečnostních a společenských normách ve všech prostorách využívaných školní družinou, při společných akcích. V případě úrazu jsou žáci opětovně poučeni o prevenci a bezpečnosti.. Drobné úrazy se zaznamenávají do knihy drobných úrazů a sděleny rodičům. O nemoci nebo větším úrazu vychovatelka okamžitě informuje telefonicky rodiče žáka. Seznam s telefonními čísly je umístěn na nástěnce v ŠD a u obou telefonních přístrojů. Lékárnička je k dispozici ve školní sborovně. Vychovatelka zvládá zásady poskytování první pomoci.

 

 

Podmínky pro činnost dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných

 

Pro děti vyžadující specifický pedagogický přístup přizpůsobujeme zájmové vzdělávání potřebám, které vyplývají z jejich zdravotního oslabení nebo postižení.Do ŠD jsou začleňovány také děti s oslabeným rodinným zázemím nebo děti pocházející z jazykově odlišného prostředí. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami bude při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost podle charakteru jejich znevýhodnění.

Pro rozvoj talentovaných dětí bude nabízet školní družina další doplňkové aktivity v oblastech jiných zájmů.

 

 

 

 

Spolupráce s ostatními subjekty

 

- MŠ – zajišťuje kroužek anglického jazyka pro předškoláky z místní Mateřské školy, spolupracuje při společných akcích, např. rozsvícení vánočního stromu, besídky a společná vystoupení

- ZŠ – konzultace s ostatními vyučujícími, výchovným poradcem

- s rodiči – rozhovory, společné akce, dárky, výrobky domů, kostýmy

- s OÚ – kulturní pásma při vítání občánků, vystoupení při výročích

- s místní knihovnou – besedy

- s okolními ŠD – vzájemné návštěvy vychovatelek, metodická spolupráce, konzultace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cíle výchovně vzdělávací činnosti

 

Vycházejí z pojetí a obecných cílů vzdělávání, navazují na výchovu v rodině, v předškolním zařízení a především na cíle stanovené v ŠVP ZŠ Koberovy

 • rozvoj osobnosti člověka
 • získání všeobecného přehledu
 • umět vyžívat získané poznatky v praxi
 • ochrana fyzického, duševního a sociálního zdraví
 • citlivě vnímat prostředí a přírodu
 • utváření vědomí národní a státní příslušnosti
 • pochopení a uplatňování principu rovnosti mužů a žen
 • dodržování bezpečnosti a ochrana zdraví

 

Úkolem zájmového vzdělávání v ŠD je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný růst a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat jej k dalšímu poznávání a učení, utvářet jeho vědomí národní a státní příslušnosti, ale i k respektu k jiné etnické, kulturní a náboženské skupině, učit dítě žít ve společnosti ostatních, pochopit princip rovnosti žen a mužů.

Činnost ŠD ústí v získávání určitých kompetencí (dovedností, schopností, vědomostí, postojů).

 

 

Kompetence k učení

-          učí se s chutí

-          započatou práci dokončí

-          klade si otázky a hledá na ně odpovědi

-          umí zhodnotit své výkony

-          učí se nejen spontánně,ale i vědomě

-          získané vědomosti dává do souvislostí

-          získané zkušenosti u platňuje v praxi

-          rozvíjí schopnost přemýšlet a rozhodovat se

 

     Kompetence k řešení problémů

-          všímá si problémů a dění

-          chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli

-          rozlišuje správná a chybná řešení

-          vymýšlí nová řešení

-          započaté činnosti dokončuje

-          přijímá odpovědnost za výsledek řešení problémů

-          nenechá se odradit neúspěchem a vytrvale směřuje k řešení

 

 

    Kompetence komunikativní

-          naslouchá druhým

-          vyjadřuje vhodně souvislými větami myšlenky, sdělení, otázky a odpovědi

-          komunikuje bez ostychu s vrstevníky i s dospělými

-          dokáže vyjádřit své pocity gestem, řečí i dalšími prostředky

-          komunikuje kultivovaně

-          využívá ke komunikaci telefon

-          zapojí se aktivně do společenského dění školy i obce

-          rozvíjí slovní zásobu

 

 

    Kompetence sociální a interpersonální

-          je odpovědný za své chování

-          je tolerantní k odlišnostem jiných

-          dokáže si poradit nebo požádat o pomoc

-          rozpoznává vhodné i nevhodné chování

-          dokáže se prosadit i podřídit, přijmout kompromis

-          ve skupině spolupracuje, dělí se o pomůcky a materiál

-          chápe pravidla společenského chování a běžně se jimi řídí

-          respektuje zájmy jiných

 

Kompetence činnostní a občanské

-          uvědomuje si svá práva a povinnosti

-          chová se zodpovědně k sobě i k druhým

-          dbá o své zdraví a bezpečí

-          odhaduje rizika svého jednání

-          vnímá krásy přírody a cíleně o ně pečuje

-          aktivně se zapojuje do prospěšných a charitativních akcí

-          učí se plánovat, organizovat a řídit

-          ctí a chrání kulturní a duchovní hodnoty a tradice

-          chová se zodpovědně při krizových situacích

-          aktivně se zapojuje do zlepšování školního prostředí

 

Kompetence pracovní a trávení volného času

-          umí si vybrat zájmovou činnost

-          dokáže se zapojit a uplatnit v kolektivu

-          své zájmy rozvíjí v individuálních a skupinových činnostech

-          plánuje, organizuje a řídí jednoduché činnosti používá bezpečně nástroje, materiály a vybavení

-          dodržuje vymezená pravidla

 

3.Formy vzdělávání

 

Pravidelné – každodenní činnost přihlášených žáků v ŠD, v zájmových útvarech zřizovaných ŠD

Příležitostné – sportovní dny, vystoupení,slavnosti,výlety, exkurze, kulturní akce, sportovní soutěže, charitativní akce ( účastní se nejen přihlášení žáci ŠD, ale i další osoby – rodinní příslušníci apod.)

Spontánní – ve ŠD jsou zahrnuty do denního režimu (hry, klidové činnosti, aktivní odpočinek)

 

Veškeré činnosti ve ŠD jsou dány Vyhláškou č. 74/205 Sb. Všechny aktivity dětí jsou přizpůsobeny věku a momentální náladě dětí. Vykonávají je dobrovolně, na základě vzbuzeného zájmu a motivace, měly by jim přinášet kladné emoce, radost a uspokojení.

 

 

ŠD svou funkci naplňuje činnostmi odpočinkovými, rekreačními, zájmovými a přípravou na vyučování. Obsahově nelze mezi nimi vést přesnou hranici. Řízené a spontánní činnosti na sebe přirozeně navazují.

 

 

Odpočinkové činnosti

-          mají odstranit únavu, do denního režimu se zařazují nejčastěji po obědě, před vyučováním ráno pro děti, které brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne

-          stolní společenské hry, námětové hry, klidné zájmové činnosti – poslech, předčítání, četba dětských časopisů apod.

 

Rekreační činnosti

-          slouží k regeneraci sil,převažuje aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými, sportovními, turistickými nebo manuálními prvky.Jsou realizovány převážně venku

-          hry a spontánní činnosti mohou být rušnější, což lze považovat za možnou relaxaci po soustředění po vyučování a ne za nekázeň

 

Zájmové činnosti

-          rozvíjejí osobnost dítěte, umožňují jeho seberealizaci, další poznávání a další rozvoj pohybových dovedností

-          zařazují se jako činnost skupinová nebo individuální, jako organizovaná nebo spontánní aktivita

 

 

Příprava na vyučování

         didaktické hry a další činnosti, které rozšiřují a upevňují poznatky získané při vyučování

         vypracovávání domácích úkolů se souhlasem rodičů

 

 

 

 

 

4.Výchovné a vzdělávací oblasti.

 

 

Člověk a jeho svět

 

 

 1. Místo, kde žijeme

 

  • domov, prostředí domova, orientace v místě bydliště
  • škola, prostředí školy a školní družiny, okolí školy, bezpečná cesta do školy
  • obec, místní krajina a její části, poloha v krajině, minulost a současnost obce, významné budovy
  • okolní krajina – zemský povrch, vodstvo, půda, rostliny a živočichové, vliv krajiny na život lidí, světové strany, orientace
  • naše vlast, domov, krajina, národ, státní zřízení, symboly
  • Evropa a svět, kontinenty, cestování
  • Zeměpisné mapy, poznat ČR, Evropu

 

 

 1. Lidé kolem nás

 

 •  Rodina, postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání
 • Soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace, obchodní firmy, zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc sociálně slabým, nemocným
 • Chování lidí, vlastnosti lidí, pravidla slušného chování
 • Vlastnictví, soukromé, veřejné, osobní, společné, peníze
 • Právo a spravedlnost, základní lidská práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání, právní ochrana majetku a občanů, soukromého vlastnictví, duševních hodnot
 • Kultura, podoba a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura
 • Základní globální problémy, významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy životního prostředí

 

 

     3.    Lidé a čas

 

 • Orientace v čase a časový řád, určování času, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, letopočet, režim dne, roční období
 • Současnost a minulost v našem životě, proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny
 • Regionální památky, péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost
 • Báje, mýty, pověsti, minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a jeho zdraví

 

 • Péče o zdraví, zdravá výživa, otužování, předcházení nemocem a úrazům,osobní a duševní hygiena, účelné plánování svého času, denní režim, zdravá strava, pohybový režim, pitný režim, první pomoc
 • Návykové látky a zdraví, odmítání návykových látek ( alkohol, kouření, drogy), hracích automatů a počítačových her
 • Osobní bezpečí, bezpečné chování v rizikovém prostředí (šatny, schodiště, tělocvična, hřiště), bezpečné chování v silničním provozu (dopravní značky, pravidla) v roli chodce a cyklisty, chování ve veřejných dopravních prostředcích, krizové situace (šikana, týrání), setkání s neznámými lidmi
 • Situace hromadného ohrožení (požáry, povodně, nebezpečí), umět používat telefonické tísňové linky, práce hasičů, policie, armády
 • Správné držení těla, průpravná a relaxační cvičení, vhodné oblečení a obuv
 • Rozvoj rychlosti a síly, pohybové aktivity, koordinace pohybů, pohotovosti, cvičení rovnováhy, organizace práce a volních vlastností (vytrvalosti, čestnosti, kázně, sebeovládání, rozhodnosti, odvahy a samostatnosti
 • Pohybové hry, využití hraček a náčiní při cvičení, pohybová tvořivost, hra fair play
 • Rytmická a kondiční cvičení, cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem, vyjádření melodie a rytmu pohybem, taneční kroky,
 • Průpravné úpoly , přetahy a přetlaky
 • Základy gymnastiky
 • Základy atletiky, hod míčkem, zdolávání překážek, štafety
 • Základy sportovních her
 • Turistika a pobyt v přírodě
 • Plavání, sáňkování, bobování, bruslení, hry na sněhu
 • Další pohybové hry se švihadlem a s míčem
 • Základní tělocvičné názvosloví, povely, signály,měření, pravidla her, soutěží a závodů

 

 

 

 

 

Člověk a příroda

 

 • Voda, vzduch, koloběh vody v přírodě, význam pro život
 • Nerosty, horniny a půda, význam pro rostliny, polní práce
 • Vesmír a Země, sluneční soustava, den a noc
 • Rostliny, houby a živočichové, životní potřeby a projevy, význam pro člověka, druhy ovoce a zeleniny, listnaté a jehličnaté stromy, domácí a volně žijící zvířata a ptáci, zvířata v ZOO, jedovaté rostliny, škůdci, hmyz, sběr hub, léčivých rostlin
 • Životní podmínky, rozmanitost podmínek života na Zemi, význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi, podnebí a počasí
 • Rovnováha v přírodě, vztahy mezi organismy, základní společenstva
 • Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody, odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy
 • Propojení s výtvarnými a pracovními činnostmi

 

 

Člověk a svět práce

 

 • Rozvíjení jemné motoriky
 • Dodržování pracovní kázně
 • Tvořivost a vytrvalost
 • Práce s drobným materiálem (modelína, přírodniny, textil, karton, látky, dráty, krabičky atd.)

 

 

 

 

 

 

Člověk, umění a kultura

 

 • Kultura chování, stolování, oblékání, cestování
 • Osvojení estetiky, vnímání světa a okolí tvořivě a citlivě
 • Neverbální vyjádření pomocí linie, tvaru, barvy, gesta, mimiky
 • Umění se vyjádřit jazykem, dramatická výchova
 • Nácvik kulturního pásma, dramatizace různých situací

 

 

 

Informační a komunikační technologie

 

 • Základy práce s počítačem
 • Vyhledávání informací a komunikace (internet)
 • Zpracování a využití informací, práce s textem a obrázky

 

 

 

Plán zájmového vzdělávání a činností

 

Období:

Plánované akce:

kompetence

Průřezové téma

září

 • Seznámení s novým prostředím a kolektivem
 • Seznamovací hry
 • Stanovení pravidel chování
 • Vyprávění zážitků z prázdnin
 • Úvod do projektu „Veselá mašinka“
 • Komunikativní schopnost, ohleduplnost
 • Ochrana zdraví
 • Získání nových vědomostí
 • Člověk a je ho svět
 • Místo, kde žijeme
 • Lidé kolem nás
 • Člověk a jeho zdraví

říjen

 • Sběr přírodních materiálů
 • Návštěva divadelního představení
 • Dopravní výchova, cesta do školy
 • Dopravní pexeso
 • stopovaná

listopad

 • Drakiáda, výtvarná soutěž
 • Pozorování změn v přírodě
 • Hra s listy
 • „Veselá mašinka“- 2. část
 • Seznamování se s tradicemi
 • Posilování komunikativních schopností
 • Sebekázeň
 • Ochrana zdraví
 • Práce v týmu
 •  
 • Člověk a jeho svět
 • Místo, kde žijeme
 • Rozmanitosti přírody
 • Lidé a čas
 • Lidé kolem nás

prosinec

 • Vánoční besídka
 • Výroba vánočních dárků
 • Vánoční tradice a zvyky
 • Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
 • Vánoční výzdoba školy a družiny
 • Vánoční pečivo- netradiční výroba
 • Čert a Mikuláš

leden

 • Stavby ze sněhu
 • Výtvarná soutěž
 • Závody v bobování
 • Puzzliáda
 • „Veselá mašinka – 3. část
 • Fair-play
 • Ochrana zdraví a bezpečnost
 • Rozvoj fyzické zdatnosti
 • ctižádost
 • Člověk a jeho svět
 • Rozmanitosti přírody
 • Lidé a čas
 • Člověk a jeho svět

únor

 • Zimní olympiáda v netradičních disciplínách
 • Kalendář přírody
 • Karneval
 • Dokrmování ptáků
 • „Veselá mašinka“ – 4. část

březen

 • Jarní vycházky do přírody
 • Pěvecká soutěž „Doremi“
 • Beseda o knize
 • Výroba dárků k zápisu do 1. ročníku
 • „Veselá mašinka“ – 3. část
 • Skupinové činnosti
 • Seznamování s tradicemi
 • Prohlubování sociálního a společenského cítění
 • Lidé a čas
 • Rozmanitosti přírody
 • Lidé kolem nás

duben

 • Velikonoční tradice
 • Barvení kraslic
 • Velikonoční výzdoba školy a družiny
 • Čarodějnický rej
 • Nocování ve škole
 • Návštěva výstavy na Bělosti
 • Dopravní soutěž
 • „Veselá mašinka“ – 5. část

květen

 • Opékání buřtů
 • Družinová olympiáda
 • Atletický trojboj
 • Turnaj ve vybíjené
 • Výlet do Polska
 • Seberealizace
 • Rozvoj fyzické zdatnosti
 • ctižádost
 • Lidé kolem nás
 • Člověk a jeho zdraví
 • Rozmanitosti pírody

 

červen

 • Kuličkiáda
 • Koloběžkiáda
 • Oslava Dne dětí
 • Malování na chodník
 • „Veselá mašinka“ – 6. část a vyhodnocení projektu

 

 

 

 

5. Analýza školní družiny

 

Silné stránky:

samostatné prostory

přístup do ostatních prostor školy dle potřeby

velká návštěvnost

různorodé činnosti

dobrá spolupráce se ZŠ a OÚ

dobrá materiální vybavenost ŠD

 

Slabé stránky:

Různé odchody domů

Přežívání pojmu sociálního zařízení

Narušování činnosti – rozvrhy, mimoškolní činnosti

 

Příležitosti

Vytvoření rozmanité nabídky

Doplňování pomůcek

Projekty

Akce s rodiči

 

Ohrožení

Nízká porodnost

Nezaměstnanost

Krácení úvazků

Nezájem být jakkoliv organizován

 

 

Hodnocení a autoevaluace

 

Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškerých činností v ŠD.

Vnitřní evaluace:

-          průběžné hodnocení práce vychovatelky

-          hodnocení výchovné práce ředitelkou školy

-          hodnocení třídními učitelkami

-          hodnocení atmosféry v družině

-          hodnocení realizace ŠVP

Vnější evaluace:

zpětná vazba od rodičů a dětí

-          hodnocení zřizovatele

-          hodnocení ostatní veřejnosti dle prezentace výsledků ŠD

 

Evaluace práce ŠD a jejího ŠVP se zabývá:

- činností družiny jako specifického zařízení

- kvalitou a efektivitou práce v ŠD

- působením vychovatelky na jednotlivé děti

- stavem materiálních podmínek

- zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví

 

Techniky a metody:

- denní hodnocení všech činností v ŠD

- hodnocení dětí – pochvala, ocenění

- pozorování děti a rozhovory s nimi

- prezentace ŠD ve fotokronice, na školním webu, ve videonahrávkách z akcí ŠD

- ohlasy rodičů

- rozbor příčin neúspěchů (vandalismus, šikana)

- rozbor pedagogické dokumentace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vnitřní řád školní družiny

 

1 .Provoz školní družiny je od 6,30 do 7,45 hodin a od 11,45 do 15,00 hodin.

2. Oddělení se naplňuje do počtu 29 žáků.

3. Docházka pro zapsané žáky je povinná.

4. Každé dítě zapsané do ŠD je povinno řídit se pravidly školního řádu, vnitřního řádu ŠD a pravidly slušného chování. Za porušování řádu může být potrestáno důtkou ředitele školy nebo podmínečným vyloučením ze školní družiny. V případě opakovaných kázeňských přestupků, zvlášť hrubého porušení školního řádu nebo vnitřního řádu školní družiny, ohrožování zdraví a bezpečnost dětí může být žák ze ŠD vyloučen.

5. Dítě nemůže samo bez omluvy po skončení vyučování odejít domů. Dítě bude předčasně ze ŠD uvolněno jen v případě písemné omluvy, pokud si je osoby uvedené v zápisním lístku nevyzvednou osobně.

6.Rodiče hlásí vychovatelce včas změnu bydliště, zaměstnání, telefonu, odhlášení ze ŠD, popřípadě jiné změny.

7.Dítě je povinno pečovat o společné zařízení, hračky, knihy a ostatní společné pomůcky. Úmyslně poškozené věci nahradí rodič dítěte, které škodu způsobilo.

8. Vypůjčené hry před odchodem žáci uklidí na určené místo, dbají na pořádek.

9. Žáci jsou o chování a bezpečnosti poučeni vždy na začátku školního roku nebo následně v důsledku nevhodného chování nebo úrazu. Dbají též na bezpečnost silničního provozu při příchodu a odchodu ze školy. Drobné úrazy jsou zaznamenány v knize úrazů a sděleny rodičům písemně. Náhlá nemoc, bolest nebo nevolnost jsou rodičům ihned sděleny telefonicky.

 

 

 

Zpracováno dle vyhlášky č. 87/1992, § 2, odst. 5 Platný od 2.11.2005 Aktualizace 1.4.2008

 

 

 

7. Závěr

 

„Radost dítěte je obrovská odměna, které můžeme dosáhnout jen tehdy, když budeme dětem nablízku, budeme s nimi rozmlouvat, naslouchat jim a vnímat to, co nám sdělují slovy, mimikou, pohledem i gesty.“