2. Český jazyk

02.10.2008 12:56

 

 

 

 

5. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

                 

vzdělávací obsah základního vzdělávání je v ŠVP orientačně rozdělen do sedmi vzdělávacích oblastí.

5.1.   Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk)

5.2.   Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace)

5.3.   Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie)

5.4.   Člověk a jeho svět (Prvouka,Přírodověda,Vlastivěda)

5.5.   Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova)

5.6.   Člověk a zdraví ( Tělesná výchova)

5.7.   Člověk a svět práce (Pracovní činnosti)

 

KE KAŽDÉMU PŘEDMĚTU V KAŽDÉM ROČNÍKU

      ZPRACOVÁVÁME KONKRÉTNÍ TÉMATICKÉ PLÁNY-

obsahové,časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

jako otevřené dokumenty,které budeme v časových etapách inovovat dle potřeby,

                       základem jsou též používané učebnice

        Pro realizaci průřezových témat je zpracován projekt

             „VLÁČEK NEJ NEJ“

 

5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Jazyk a jazyková komunikace

Charakteristika vzdělávací oblasti

 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována v povinných vyučovacích předmětech – český jazyk a literatura a anglický jazyk. Oba tyto vyučovací předměty mají společné hlavní cíle – vybavit žáky dovednostmi, vytvořit jim nástroje vzdělávání pro všechny oblasti vzdělávání. Jazykové vzdělávání pojímáme jako cestu k rozvoji přesného a logického myšlení. Jazyk chápeme především jako prostředek pro sdělování myšlenek a pocitů. Je bezprostředně spojen s myšlením, je jedním z prostředků myšlení. Z tohoto pohledu k jazyku přistupujeme během vyučování. Chápeme jej v rovině kulturní, sociální a psychické.

Oblast zahrnuje vyučovací předměty (které jsou zároveň vzdělávacími obory):

  • Český jazyk a literatura
  • Anglický jazyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·       ČESKÝ JAZYK

Český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1stupně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru český jazyk a literatura stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat.

Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení.

Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří specifických složek: komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých specifických složek vzájemně prolíná.

V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu, vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah.

V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy.

Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání.

V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům

Výuka probíhá většinou ve kmenových třídách. Některá témata, zejména z oblasti literatury, jsou realizována formou krátkodobých projektů Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy knihoven, práce s knihou a texty na internetu. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností, tomu je podřízena i výuka gramatiky.

Kompetence k učení

·        Rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva,

·        předkládat žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech,

·        vést žáky k systematickému vedení a ukládání informací,

·        vést žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování,

·        seznamovat žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem.

Kompetence k řešení problémů

·        Vést žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy,

·        vést žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení.

Kompetence komunikativní

·        Vést žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů,

·        nabízet žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů,

·        pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků,

·        vést žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění.

Kompetence sociální a personální

·        Vytvářet příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé třídy,

·        vést žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc.

Kompetence občanské

·        Seznámit žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětlovat jim jeho význam,

·        podporovat v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby.

Kompetence pracovní

·        Vést žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní,

·        vést žáky k přípravě a udržování jejich učebního prostoru.

Na 1. stupni je naším prvořadým cílem vytvořit žákům vzdělávací nástroje – čtení a psaní. Přitom klademe důraz na čtení s porozuměním. Žáci, kteří nastupují do školy, se již dokážou česky dorozumět. Snažíme se proto tuto jejich dovednost dále rozvíjet, obohacovat jejich slovní zásobu a seznamovat je se spisovnou podobou českého jazyka. Výuku gramatiky chápeme nikoliv jako cíl, ale jako cestu, jak díky poznávání struktury jazyka rozvíjet komunikační dovednosti.Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje v 1. až 5.ročníku s hodinovými dotacemi: 1.a 2. ročník 9 hodin,. 3., 4. a 5.ročník 8 hodin, využíváme 7 hodin disponibilní časové dotace ředevším na posílení výuky čtení s porozuměním a dramatické výchovy.

Výuka je organizována zpravidla v budově školy. Filmová a divadelní představení se realizují mimo budovu u pořádajících organizací.

 

 

 

 

 

 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Český jazyk

   UČITEL

- volí cestu ke konkretizovaným výstupům vyučovacího předmětu bez ostrých hranic mezi jazykovou, literární, komunikační a slohovou výchovou.

- podporuje zvyšování čtenářské gramotnosti žáků.

- využívá dostupných nebo vlastních materiálů blízkých každodennímu životu žáků.

- volí metody a formy (prezentace,výpočetní technika, vlastní výpisky apod.) práce podporující zájem žáků o mateřský (český) jazyk, vytváří dostatek

 stimulů pro aktivní práci žáků.

- vede žáky k používání jazykových příruček.

- při zadávání slohových prací a výběru témat literární výchovy přihlíží k zájmům žáků a k aktuálním otázkám regionu.

- nepřeceňuje význam pravopisu, volí jevy základní.

- vede žáky ke zdokonalování jejich vyjadřovacích schopností a dovedností.

- rozhoduje o výběru a zařazení doplňujícího učiva.

- zařazuje průřezová témata podle obsahu vyučovací hodiny

 

ŽÁK

- podílí se na výstavbě vyučovací hodiny, dle možností vyhledává informační zdroje mimo školu, prezentuje svou snahu.

- pracuje s vlastními chybami.

- prezentuje své myšlenky a názory v písemné (počítačové) podobě, např. ve školním časopise, webových stránkách školy apod.

- využívá automatické opravy textu prostřednictvím ICT a zná jejich omezení.

- své výroky promýšlí, plynule se vyjadřuje v mezích slušného chování.

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ

- vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ - připravujeme je na celoživotní učení.

- podporujeme samostatnost a tvořivost.

- učíme žáky organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti.

- ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující).

- učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu, získávat je z médií, zpracovávat a používat je.

- umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry.

- uplatňujeme individuální přístup k žákovi.

- učíme práci s chybou.

- učíme trpělivosti, povzbuzujeme.

- jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „ pedagogický obzor“.

- klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem.

- učíme žáka operovat s obecně používanými termíny, symboly a znaky, uvádět věci do souvislosti, propojovat poznatky do širších celků.

- seznamujeme žáky s životem a tvorbou příkladných osobností v literatuře.

 

 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- učíme žáky nebát se problémů.

- vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit.

- na modelových příkladech učíme žáky algoritmu řešení problémů.

- podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problémů.

- podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů.

- podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.

- podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.

- podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů.

- ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají.

- jdeme příkladem - s rozumem a s nadhledem řešíme různé problémové situace ve škole.

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

- zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a

 v sociálních vztazích.

- klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace.

- vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty.

- učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, web, prezentace apod.).

- připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích.

- důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí mimo školu apod.

- učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace.

- jdeme příkladem - „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností.

- vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti.

- učíme žáky umění diskuse - naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagovat, obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat.

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

- minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku.

- učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti.

- rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.

- učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů týmu.

- podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.

- upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat vytčené cíle.

- podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů.

- netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.

- průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině.

- vedeme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré mezilidské vztahy.

- důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování.

- jdeme příkladem - podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a nepedagogických pracovníků školy.

 respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních.

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ

 

- netolerujeme sociálně patologické projevy chování ( drogy, šikana, kriminalita mládeže).

- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování.

- podporujeme různé způsoby spolupráce s obcí, policií, s místními institucemi

- důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy.

- kázeňské přestupky řešíme individuálně.

- vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí.

- jdeme příkladem - respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme své povinnosti. -respektujeme osobnost žáka a jeho práva.

Chováme se k žákům, jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ

- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Kvalitně odvedenou práci pochválíme.

- při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí.

- důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých   povinností a závazků.

- různými formami seznamujeme žáky s různými profesemi - ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia

- jdeme příkladem - plníme své pracovní povinnosti.

 

 

 

ekávané výstupy vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

 

                        1.KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

ekávané výstupy - 1.období -1.-3.ročník

žák

- plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

- porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

- respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

- pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

- v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

- volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích

- na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev

- zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním

- píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev

- píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

- seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

 

ekávané výstupy - 2.období -4.a 5.ročník

žák

- čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

- rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

- posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

- reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

- vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku

- rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě

- volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru

- rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace

- píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry

- sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

 

ivo

- čtení - praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků v textu); věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení

 vyhledávací, klíčová slova)

- naslouchání - praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní - zaznamenat

 slyšené, reagovat otázkami)

- mluvený projev - základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci; komunikační

 žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog na základě obrazového materiálu; základní komunikační

 pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika,

 gesta)

- písemný projev - základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem); technika

 psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu); žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav

 z prázdnin,omluvenka; zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis; jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování

 

                   

 

    2.JAZYKOVÁ VÝCHOVA

ekávané výstupy - 1.období

žák

- rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

- porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná

- porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost

- rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

- užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

- spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

- rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky

- odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě –

 mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

 

ekávané výstupy - 2.období

žák

- porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

- rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku

- určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu

- rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary

- vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty

- odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

- užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje

- píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách

- zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

 

ivo

- zvuková stránka jazyka - sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo,

 intonace, přízvuk)

- slovní zásoba a tvoření slov - slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma; stavba slova (kořen,

 část předponová a příponová, koncovka)

- tvarosloví - slovní druhy, tvary slov

- skladba - věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice

- pravopis - lexikální, základy morfologického (koncovky podstatných jmen a přídavných jmen tvrdých a měkkých) a syntaktického (shoda přísudku

 s holým podmětem

 

                        3.LITERÁRNÍ VÝCHOVA

ekávané výstupy - 1.období

žák

- čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku

- vyjadřuje své pocity z přečteného textu

- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

- pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

     

ekávané výstupy -2.období

žák

- vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

- volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

- rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů

- při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy

ivo

- poslech literárních textů

- zážitkové čtení a naslouchání

- tvořivé činnosti s literárním textem - přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní

 výtvarný doprovod

- základní literární pojmy - literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář;

 divadelní představení, herec, režisér; verš, rým, přirovnání

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk

 

 ČESKÝ JAZYK – 1.ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 

 

Žák:

- skládá a rozkládá slova podle sluchu

- pozná jednotlivá písmena ve vztahu k jim

 odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a

 psací

- skládá a čte všechny druhy slabik

- skládá a čte všechny druhy slov

- respektuje základní komunikační pravidla v

 rozhovoru

- pečlivě vyslovuje a opravuje výslovnost

- plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i

 zrakem

- správně řadí slova ve větě, slabiky ve slově a

 hlásky ve slabice

- používá znaménka ve slovech i větách

- čte správně dlouhé a krátké samohlásky

- správně odpovídá na kontrolní otázky

- rozpozná členění textů

- naslouchá pohádkám, příběhům, vypráví podle

 obrázkové osnovy, dramatizuje

- recituje básničky, zná říkadla, rozpočitadla

- rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti

- v krátkých mluvených projevech správně dýchá a

 volí vhodné tempo řeči

- uvolňuje si ruku, nacvičuje správné držení těla,

 držení psacího náčiní

- píše čáry, oblouky, zátrhy, vlnovky

- rozlišuje písmo psací a tiskací

- píše správné tvary písmen, spojuje písmena a

 slabiky, píše interpunkční znaménka

- dodržuje správné pořadí písmen, píše podle diktátu

 slova a jednoduché věty

- píše velká písmena u vlastních jmen osob a na

 počátku věty

- dodržuje úhlednost písma a zachovává hygienické

 a pracovní návyky

 

Čtení a literární výchova:

- rozvoj fonetického sluchu, sluchová syntéza,

 analýza

- písmena malá, velká, tiskací, psací

- slabiky otevřené, zavřené, trojpísmenné

- slova - čtení otevřených slabik ve slovech, čtení

 zavřených slabik na konci slov, slova se

 skupinou dvou souhlásek, čtení slov se

 slabikotvornými souhláskami, slova

 s písmenem ě, se skupinami di, ti, ni a se shluky

 souhlásek

- hlasité čtení jednoduchých vět se správnou

 intonací

- uspořádání slov ve větě

- interpunkční znaménka

- délka samohlásek

- porozumění přečteným větám

- nadpis, článek, řádek, odstavec

- poslech, vyprávění, dramatizace

- recitace

- prosba, poděkování, omluva, blahopřání,

 pozdrav, oslovení

 

Psaní:

- příprava na psaní

- psaní prvků písmen a číslic

- písmo psací a tiskací

- psaní – písmeno, slabika, slovo

- diktát slov, jednoduchých vět

- velké počáteční písmeno u vlastních jmen osob

 a prvního slova věty

 

 

OSV - rozvoj schopností poznávání - pozornost a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení

 

VDO - tolerování názoru druhých, seberegulace, kreativita, komunikace, kooperace, sebepoznání, sebepojetí, moje učení, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech, poznávání lidí ve skupině, třídě

 

EGS 1 - rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa,naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemích, lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy

 

EGS 2 - naše vlast a Evropa, mezinárodní setkávání

 

 

 

 

 

 

 

  ČESKÝ JAZYK – 2.ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 

 

Žák:

- užívá slušné oslovení, prosbu a poděkování

- pojmenuje předměty a popíše jejich vlastnosti

- píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení,

 dodržuje posloupnost děje

 

 

 

 

- plynule (bez slabikování) přečte jednoduchý text

- užívá správný slovní přízvuk

- čte s porozuměním nahlas i potichu

- soustředěně naslouchá čtenému textu

- spojuje obsah textu s ilustrací

- vypráví, dramatizuje a domýšlí příběhy

- recituje básně

- čte pohádky, knihy o přírodě, věcech, vypráví o nich

 

 

 

 

 

- píše písmena a číslice podle normy psaní

- správně spojuje písmena a slabiky

- používá znaménka ve slovech i větách

- opisuje a přepisuje jednoduché texty, užívá velká

 písmena ve slovech i ve větě

 

 

- rozlišuje slabiky,hlásky

- určuje počet slabik,hlásek, počet slov ve větě

- tvoří krátké souvislé projevy,vyjadřuje se ústně i

 písemně

- rozlišuje věty oznamovací,tázací,rozkazovací a přací

- řadí slova tak,aby věta dávala smysl

- dodržuje pravidla psaní vlastních jmen

 osob,zvířat,měst , vesnic a psaní velkých písmen na začátku

 věty

- rozlišuje hlásky,výslovnost krátkých a dlouhých

 samohlásek,psaní i-y po měkkých a tvrdých samohláskách

- aplikuje v praxi výslovnost a psaní slov se

 skupinami dě,tě,ně,

- zdůvodňuje a správně píše znělé a neznělé

 souhlásky uvnitř a na konci slov:b-p, d-t, d -tˇ, z-s ,ž-š ,v-f,

 h-ch

- seznamuje se s abecedou

- dělí slova na konci řádku podle stavby slov

 

 

 

Sloh:

- základní formy společenského styku

- jednoduchý popis

- děj - základ vypravování

- vypravování podle obrázkové osnovy

- sdělení svého názoru, vyjádření vlastních

 pocitů

 

Čtení a literární výchova:

- plynulé čtení jednoduchých textů

- slovní přízvuk

- intonace věty

- čtení hlasité a tiché

- soustředěný poslech čtených textů, poezie a

 prózy

- práce s textem a ilustrace

- vyprávění, dramatizace pohádek a povídek

- báseň, verš, rým

- počátky tichého čtení

- individuální četba

 

Psaní:

- tvary písmen abecedy

- spojování písmen, slabik

- umísťování diakritických znamének

- opis, přepis

- psaní vlastní adresy

 

Mluvnice

- stavba slabiky (hláska, písmeno), slova, věty

- dělení slov na konci řádků

- obohacování slovní zásoby

- rozlišování vět podle obsahu (oznamovací,

 tázací, rozkazovací, přací)

- pořádek slov ve větě

- řazení slov v textu

- psaní velkých písmen na začátku věty a

 u vlastních jmen, osob, zvířat, měst a vesnic

-samohlásky a souhlásky (měkké, tvrdé - psaní

 i,y, obojetné pouze vyjmenovat

- písmeno ě – slabiky dě, tě, ně, jejich psaní a

 výslovnost

- spodoba na konci a uvnitř slov

- informace o abecedě

 

 

OSV 1- rozvoj schopností poznávání - pozornost a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení, psychohygiena - hledání pomoci při potížích, dobrý vztah k sobě samému

 

MED - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě, uplatnění a výběr výrazových prostředků pro tvorbu vhodných sdělení

          - fungování a vliv médií ve společnosti - vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny a společnosti)

         

MKV - kulturní diferenciace - poznávání vlastního kulturního zakotvení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ČESKÝ JAZYK – 3.ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 

Žák:

- rozliší věty a souvětí

- spojuje věty, doplňuje souvětí

- určí počet vět v souvětí

- vyhledá ve větách základní skladební dvojice

- třídí slova podle významu, vyhledává slova

 souznačná a protikladná

- rozlišuje slabiky, hlásky, určuje počet slabik

- vyslovuje slova se správným přízvukem

- vyjmenuje vyjmenovaná slova, používá jejich

 znalost v praktických cvičeních

- určí ve větě podstatná jména, přídavná jména,

 zájmena, číslovky, slovesa, předložky

- skloňuje podstatná jména, rozlišuje číslo jednotné a

 množné, rod mužský, ženský a střední

- při psaní jmen měst, vesnic, hor, řek dodržuje pravidla

 pravopisu

- určí osobu, číslo a čas, časuje slovesa v čase  

 přítomném, minulém a budoucím

 

- dodržuje slovosled ve větách

- sestaví nadpis a člení projev

- pojmenovává předměty a děje

- tvoří otázky

- vypravuje podle obrázků

- popisuje ústně i písemně jednoduché předměty a činnosti

- vytvoří a použije jednoduchou osnovu

- požádá o informaci, podá stručné informace ( i

 telefonicky ), uvítá návštěvu a rozloučí se, sděluje 

 přání, pozdravy, píše pohlednice, dopis

 

- čte plynule věty a souvětí, člení text

- čte rychle, s porozuměním, předčítá, využívá čtenářské

 dovednosti

- používá četbu jako zdroj informací

- vypráví pohádky, povídky, dramatizuje, domýšlí

 příběhy, vyjadřuje své postoje k přečtenému

- orientuje se v textu dětských knih, charakterizuje

 literární postavy, vyjadřuje své postoje ke knize

 

 

 

 

 

- pracuje s chybou, v chybně napsaném textu opraví

 chyby (tvary písmen, pravopis, interpunkční

 znaménka)

- píše čitelně, úhledně, přiměřeně rychle

- provádí průběžnou i závěrečnou kontrolu vlastního

 písemného projevu

- napíše krátký dopis, adresu

- vyplní lístek, telegram

 

 

Mluvnice:

- procvičení měkké, tvrdé souhlásky, pravopis

 skupin bě,pě,vě,mě

- věta jednoduchá a souvětí

- věta a jednoduchá a její stavba

- základní skladební dvojice - úvod

- nauka o slově – slovo a skutečnost, synonyma,

 opozita, slova příbuzná

- hláskosloví

- stavba slova

- vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z

- slovní druhy – ohebné, neohebné - základ

- podstatná jména, slovesa – vyhledávání a

 určování

- vlastní jména měst, vesnic, hor, řek a ulic -

 psaní předložkových tvarů

 

 

 

Sloh:

- stylizace a kompozice

- členění jazykového projevu

- souvislé jazykové projevy

- otázky a odpovědi

- vypravování

- popis

- osnova

- společenský styk a jeho formy

 

 

Čtení a literární výchova:

- plynulé čtení, členění textu

- rychlé čtení, tiché a hlasité

- četba jako zdroj poznatku o přírodě

 současnosti a minulosti

- práce s literárním textem

- besedy o knihách

- základy literatury

- využití poezie, prózy, divadla, literatury

 umělecké a dětské , výtvarného doprovodu

 ilustrací

 

 

Psaní:

- tvary písmen

- úprava, přehlednost a čitelnost zápisu ve všech

 předmětech

- kontrola vlastního projevu

- dopis, adresa

- vyplňování formulářů

- zvyšování rychlosti psaní

 

 

OSV 1- rozvoj schopností poznávání - pozornost a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení

 

OSV 2 - tolerování názoru druhých, seberegulace, kreativita, komunikace, kooperace, sebepoznání, sebepojetí, moje učení, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech, poznávání lidí ve skupině, třídě

 

OSV 3 - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci, hodnoty, postoje, praktická etika - analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí, pomáhající a prosociální chování

 

VDO - občanská společnost a škola - škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství

        -   občan, občanská společnost a stát - občan jako odpovědný člen společnosti (jeho práva a povinnosti)

 

EGS 1 - rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa,naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemích, lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy

 

EGS 2 - naše vlast a Evropa, mezinárodní setkávání

 

EGS 3 - jsme Evropané - kořeny a zdroje evropské civilizace, co Evropu spojuje a co jí rozděluje

 

 

 

 

 

 

   ČESKÝ JAZYK – 4.ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 

 

Žák:

- užívá různé podoby slova, rozlišuje slova podle významu,

 rozpozná slova spisovná a nespisovná, poznává slova citově

 zabarvená - slova mazlivá a hanlivá

- rozlišuje část předponovou, příponovou

- rozpoznává předpony a předložky, pravopis jejich psaní

- uvědoměle používá i-y po obojetných souhláskách

 uvnitř slov u vyjmenovaných a příbuzných slov

- poznává slovní druhy neohebné

- skloňuje podstatná jména

- vyhledává infinitiv v textu, určuje osobu, číslo a

 čas, časuje slovesa v oznamovacím způsobu

- rozlišuje způsob oznamovací, rozkazovací a podmiňovací

- určuje větu jednoduchou a souvětí, spojuje

 jednoduché věty v souvětí spojovacími výrazy

- určuje podmět a přísudek

- ovládá pravopis vlastních jmen států, ulic, zeměpisných názvů

 

 

 

- užívá vhodných jazykových prostředků

- sestavuje osnovu, tvoří nadpisy, člení text na odstavce

- dodržuje následnost dějové složky

- vypracuje popis rostliny, zvířete, věci

- napíše telegram, dopis (včetně adresy), SMS zprávu

- předvede telefonování v různých modelových situacích

 

 

 

 

 

 

 

- čte správně, uvědoměle, plynule a dostatečně

 rychle, přirozeně intonuje, používá správný přízvuk

 slovní i větný, člení věty, frázuje, dbá na barvu a sílu hlasu

- vyhledává informace v učebnicích, encyklopediích a

 slovnících, využívá poznatků z četby v další školní činnosti

- čte potichu delší texty, reprodukuje obsah těchto textů

- dramatizuje, k dramatizaci využívá loutky, maňásky,

 domýšlí literární příběhy

- vyjadřuje své pocity z četby

- využívá školní knihovnu, vede čtenářský deník

- navštěvuje divadelní a filmová představení, beseduje o nich

- objasní zadané literární pojmy

 

 

Mluvnice:

- nauka o slově, hlásková podoba slova, význam

 slova, slova jednoznačná, mnohoznačná, slova

 spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená

- stavba slova - kořen, předpona a přípona

- psaní bě- bje, pě, vě - vje, mě - mne

- předložky

- vyjmenovaná slova po b, f, l, m, p , s, v, z

- slovní druhy - ohebné, neohebné

- vzory podstatných jmen

- infinitiv sloves, určité slovesné tvary

- slovesné způsoby

- stavba věty

- podmět a přísudek

- shoda podmětu s přísudkem - seznámení

- vlastní jména - zeměpisné názvy, jména ulic a

 jména států - jednoslovná

- praktické využití abecedy - seznamy, slovníky

 

Sloh a psaní:

- stylizace a kompozice

- osnova, nadpis, členění projevu

- vypravování

- popis rostlin, zvířat a věcí

- formy společenského styku

- zvyšování vyjadřovacích schopností, užití ´

 výstižných, spisovných a citově zabarvených

 slov

- vyplnění poukázky

- správné tvary písma při respektování osobního

 rukopisu, úprava napsaného textu

 

Čtení a literární výchova:

- rozvoj techniky čtení

- čtení textů uměleckých a populárně naučných

- tiché čtení s porozuměním

- tvořivá práce s literárním textem

- práce s dětskou knihou

- výběr četby podle osobního zájmu

- divadelní představení

- základy literatury

- poezie

- próza

- rozhovory o knihách, besedy o ilustracích

- zápis o četbě v deníku

 

OSV 1- rozvoj schopností poznávání - pozornost a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení

 

OSV 2 - tolerování názoru druhých, seberegulace, kreativita, komunikace, kooperace, sebepoznání, sebepojetí, moje učení, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech, poznávání lidí ve skupině, třídě

 

OSV 3 - řešení problémů a rozhodovací dovednosti – zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci, hodnoty, postoje, praktická etika - analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí, pomáhající a prosociální chování

 

VDO - občanská společnost a škola – škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství

        -   občan, občanská společnost a stát - občan jako odpovědný člen společnosti (jeho práva a povinnosti)

        -   formy participace občanů v politickém životě - demokratické volby a politika, obec jako základní jednotka samosprávy státu

        -   principy demokracie - základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, zákon, právo a morálka)

 

EGS 1 - rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa,naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemích, lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy

 

EGS 2 - naše vlast a Evropa, mezinárodní setkávání

 

EGS 3 - jsme Evropané - kořeny a zdroje evropské civilizace, co Evropu spojuje a co jí rozděluje, mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK – 5.ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 

 

Žák:

- používá český jazyk jako nástroj dorozumívání

- určuje kořen, předponu a příponu, vyznačuje

 slovotvorné základy, jak byla slova odvozena,  

 dodržuje pravopis - užívá správné koncovky

- doplňuje předpony a přípony podle smyslu

- používá odůvodnění pravopisu s přihlédnutím

 ke tvoření slov, osvojuje si spisovnou výslovnost a

 pravopis souhláskových skupin

- rozlišuje základní význam předpon

- používá předložky v praxi

- v praxi rozlišuje skupiny bě - bje, vě - vje, pě

- využívá znalost vyjmenovaných slov v praktických cvičeních

- píše pravopisně správně vlastní jména

- rozlišuje a určuje slovní druhy

- určuje pád, číslo, rod, vzor, skloňuje podle vzoru

- rozpozná druhy přídavných jmen

- rozezná mluvnické kategorie sloves

- používá správné tvary podmiňovacího způsobu

- nahrazuje podstatná jména zájmeny, vyhledá je v textu

- určuje základní větné členy, rozvíjející skladební dvojice

- vyhledá různé podměty

- užívá několikanásobných podmětů ve větách

- píše správně i-y v koncovkách příčestí minulého

- určuje věty jednoduché, spojuje věty v souvětí

- píše správně věty uvozovací, užívá interpunkci v přímé řeči

- užívá vhodných spojovacích výrazů

 

 

 

 

 

 

 

- sestavuje osnovu textů, odlišuje tvrzení od mínění

- předvede dovednost vypravovat

- popíše předmět, děj, pracovní postup, vlastní osobu

- napíše dopis (ve správném sledu jeho částí)

- sestaví SMS zprávu a e-mailovou zprávu na

 základech stručnosti a výstižnosti textu

- používá tiskopisy a dokáže je vyplnit

- kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu

 

 

 

 

 

 

 

 

- čte plynule, s porozuměním, nahlas i potichu přiměřeně

 náročné texty, vyjádří své pocity z přečteného textu a názory

 o něm

- čte procítěně s prvky uměleckého přednesu

- předčítá texty, recituje básně, vyhledává a vymýšlí rýmy

- rozumí přiměřeně složitému sdělení, zapamatuje si jeho smysl,

 reprodukuje text, rozlišuje podstatné od méně podstatného,

 vyjadřuje své názory, tvoří literární text na dané téma

- zaznamenává zajímavé myšlenky, vymýšlí texty,

 vede čtenářský deník

- dramatizuje povídky, pohádky, využívá maňásky, loutky

- orientuje se v dětské literatuře, zaujímá postoj

 k literárním postavám, pozná záměr autora a hlavní

 myšlenku a porovnává ilustrace různých výtvarníků

- navštěvuje divadelní a filmová představení,

 beseduje o nich, hodnotí je

- orientuje se v odborných textech, včetně tabulek a

 grafů, využívá různých zdrojů informací, slovníky,

 encyklopedie, katalogy, internet

- při jednoduché analýze literárních textů používá

 elementární literární pojmy

 

 

Mluvnice:

- mateřský jazyk   prostředek dorozumívání

- stavba slova   odvozování slov předponami a

 příponami, části slova, kořen společný pro

 všechna příbuzná slova

- souhláskové skupiny na styku předpony nebo

 přípony a kořene

- zdvojené souhlásky - předpony s, z , vz

- předložky s, z

- skupiny bě - bje, vě - vje, pě, mě - mně

 (bje, vje - tam, kde se setká předpona ob, v,

 s kořenem na je) - docvičení

- dělení slov na konci řádků

- pravopis i-y po obojetných souhláskách (mimo

 koncovku)

- vlastní jména - víceslovné názvy států, jména

 národností, názvy uměleckých děl, novin a

 časopisů

- tvarosloví - slovní druhy

- mluvnické kategorie podstatných jmen

- přídavná jména

- slovesa

- podmiňovací způsob

- zájmena - jejich druhy

- zájmena osobní

- číslovky

- skladba - základní a rozvíjející větné členy

- podmět vyjádřený a nevyjádřený

- podmět několikanásobný

- přísudek slovesný, shoda podmětu s přísudkem

- věta jednoduchá a souvětí

- přímá řeč - nepřímá řeč

 

Sloh a psaní:

- reprodukce jednoduchých textů

- vypravování

- sestavení osnovy k popisu a vyprávění

- jasné a srozumitelné vyjadřování, pozorné

 vnímání hlavní linie příběhu

- popis předmětu, děje, pracovního postupu

- dopis

- SMS zpráva, e-mail

- tiskopisy

- vyjadřování v běžných komunikačních

 situacích

- inzerát, oznámení, příspěvek do časopisu,

 pozvánka, plakát

 

 

Čtení a literární výchova:

- výrazné hlasité čtení uměleckých i naučných

 textů

- výrazné čtení s prvky uměleckého přednesu

- rozdíly v uměleckém zpracování textů –

 komiks, dobrodružná četba, pohádka, pověst,

 bajka

- předčítání textu, recitace - rým, verš, sloka

- volná reprodukce přečteného textu

- zápis textu, tvorba vlastních textů

- dramatizace, scénky

- besedy o knihách

- divadelní představení, televizní tvorba

- porozumění různým druhům textů věcné i

 odborné literatury

- základy literatury

- poezie: lyrika, epika - základy

- próza - základní prvky

 

 

OSV 1- rozvoj schopností poznávání - pozornost a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení

 

OSV 2 - tolerování názoru druhých, seberegulace, kreativita, komunikace, kooperace, sebepoznání, sebepojetí, moje učení, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech, poznávání lidí ve skupině, třídě

 

OSV 3 - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci, hodnoty, postoje, praktická etika - analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí, pomáhající a prosociální chování

 

 

MED -kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě, uplatnění a výběr výrazových prostředků pro tvorbu vhodných sdělení

-fungování a vliv médií ve společnosti – vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny a společnosti)

         - interpretace mediálního sdělení a reality - různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce

        

 MKV - kulturní diferenciace - poznávání vlastního kulturního zakotvení