3. Cizí jazyk

02.10.2008 12:26

 

CIZÍ   JAZYK

 

Ÿ                Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru

 

ANGLICKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk

Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou nabízených jazyků v rámci oboru Cizí jazyk, vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace RVP ZV. Jeho postupné osvojování pomáhá žáku snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility žáka jak v jeho osobním životě, tak

v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje žákovi poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje žákovo vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech.

 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Anglický jazyk

S vyučovacím předmětem Anglický jazyk děti začínají již v poslední roce v MŠ,

pokračují v 1.ročníku a 2.ročníku v kroužku ŠD -1hodinové týdenní dotaci

a od 3.ročníku v jeho výuce pokračují až do 5.ročníku ve 3 hodinové týdenní dotaci .

 

Výuka směřuje k „praktickým dovednostem“. Náročnost a rozsah učiva, použitého jako prostředku k dosažení těchto dovedností volí vyučující s ohledem

na schopnosti a možnosti žáka. Výuka anglického jazyka v základní škole směřuje více než k ovládání tohoto cizího jazyka – k jeho praktickému používání jako komunikačního prostředku. Ve výuce anglického jazyka se v ZŠ využívají prvky systému „Evropské jazykové portfolio“. Získávání praktických dovedností žáka (hodnocení žáka - do jaké míry si je osvojil) je zaměřeno na 5 základních „oblastí“ cizího jazyka – Poslech, Rozhovory, Samostatný ústní projev, Čtení a Psaní.

Na 1. stupni ZŠ (1.-5.ročník) představuje výuka anglického jazyka úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jde především o probuzení zájmu žáka o studium tohoto cizího jazyka a o vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Pozornost se soustřeďuje na osvojení zvukové podoby jazyka a na zvládnutí vztahů mezi jeho zvukovou a grafickou stránkou na podkladě rozvíjení základů řečových dovedností, dále na první seznámení s některými typickými jevy života a kultury zemí, příslušné jazykové oblasti. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života přiměřených jejich věku. Dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení a ústně se vyjadřovat jsou nadřazeny dovednostem číst a písemně se vyjadřovat. Výklad prvků gramatického systému je omezen na nezbytné minimum, slovní zásoba je volena především na základě frekvence a zájmu dětí tohoto věku. Metody a formy práce jsou založeny na pozorování, poslechu, imitaci, tvořivých

činnostech a hře. Využívá se nahrávek, říkanek, básniček, písniček a jiných textů v interpretaci rodilých mluvčích.

Do výuky jsou zařazovány i vhodné programy na PC, příp. lze (podle schopností žáků) využívat i připojení k internetu. Významnou úlohou vyučujícího je rozvíjet představivost dětí, podněcovat a oceňovat jejich aktivitu a invenci a jejich tvůrčí přístup k činnostem.

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Anglický jazyk

KOMPETENCE K UČENÍ

- vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ - připravujeme je na celoživotní učení.

- podporujeme samostatnost a tvořivost.

- učíme žáky organizovat a vyhodnocovat jejich činnost.

- ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné,klíčové,kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující).

- učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu.

- umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat,porovnávat a vyvozovat závěry.

- uplatňujeme individuální přístup k žákovi.

- učíme práci s chybou.

- učíme trpělivosti, povzbuzujeme.

- na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení.

- přístupy ve výuce odpovídají věku.

- podporujeme sebevědomí dětí při ústním projevu nebát se vyslovit cizí slovo.

- seznamujeme žáky s různými strategiemi učení.

- jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj pedagogický obzor.

 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- učíme žáky nebát se problémů.

- vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit.

- na modelových příkladech učíme žáky algoritmu řešení problémů.

- podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.

- podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.

- podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů.

- ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme , jak žáci řešení problémů prakticky zvládají.

- jdeme příkladem - s rozumem a s nadhledem řešíme různé problémové situace ve škole.

- podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému.

- podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů.

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

- zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních

 vztazích.

- vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty.

-učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, web,prezentace a podobně).

- připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích.

- důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí mimo školu a podobně.

- učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace.

- jdeme příkladem- „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči,zaměstnanci školy a širší veřejnosti.

- podporujeme integrované používání cizího jazyka a výpočetní techniky.

- rozvíjíme vlastní sebevědomí při komunikaci

- vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti.

- učíme žáky„nonverbální komunikaci“.

- klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace.

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

- minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku.

- učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti .

- rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.

- učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů týmu.

- podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace,kdy se žáci vzájemně potřebují.

- upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat vytčené cíle.

- podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů.

- netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.

- průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině.

- vedeme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje mezilidské vztahy.

- důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování.

- jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli,

 povinnosti i odpovědnost ostatních.

- učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce.

- učíme žáky nebát se zeptat.

 

 

 

 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ

- netolerujeme sociálně patologické projevy chování ( drogy, šikana, kriminalita mládeže).

- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování.

- důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole stanovených ve vnitřních normách školy.

- podporujeme různé způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS apod.

- kázeňské přestupky řešíme individuálně.

- vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí.

- jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme své povinnosti.

- respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Chováme se k žákům, jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.

- vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem.

- neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření.

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ

- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Kvalitně odvedenou práci pochválíme.

- při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí.

- důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků.

- různými formami seznamujeme žáky s různými profesemi – ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího

 studia.

- jdeme příkladem - plníme své pracovní povinnosti.

- při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí.

- na konkrétních příkladech (inzeráty v tisku a na internetu) demonstrujeme lepší možnosti pracovního uplatnění při ovládání vyučovaného cizího jazyka.

- podle možností využíváme výpočetní techniku.

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru Cizí jazyk

-s ohledem na profilaci školy,zpracovali jsme anglický jazyk i pro 1.a 2.ročník -pro kroužek školní družiny,tak aby byla zajištěna návaznost výuky

 

              1.RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ     DOVEDNOSTI

ekávané výstupy - 3.- 5.ročník

žák

- vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby

- rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje

- rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova

- pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění

- používá abecední slovník učebnice

 

                           2. RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

ekávané výstupy – 3.-5.ročník

žák

- rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům

- rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci

- čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu

- vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku

- používá dvojjazyčný slovník

 

 

                           3. PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

ekávané výstupy – 3.-5.ročník

žák

- sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů

- reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace

- obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu

 

                          4. INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

ekávané výstupy – 3.- 5.ročník

žák

- aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci

 

ivo

- pravidla komunikace v běžných každodenních situacích - pozdrav, poděkování, představování

- jednoduchá sdělení - adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost

- tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy, příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důležité zeměpisné údaje

- slovní zásoba a tvoření slov - synonyma, antonyma, význam slov v kontextu

- základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov - věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk

 

 ANGLICKÝ JAZYK - 1. ročník-kroužek ŠD

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 

Žák:

- umí pozdravit, rozloučit se, jednoduše se představí, osloví

 osobu

- vyjádří souhlas a nesouhlas

- naučí se počítat do dvanácti

- nacvičí si porozumění otázce Kolik?

- tvoří množné číslo podstatných jmen - pravidelné tvary

- porozumí otázce Kolik je ti let? a odpoví na ni

- přečte jednoduchá slovní spojení

- určí celé hodiny

- pojmenuje školní potřeby, určí jejich barvu a počet,

 použije neurčitý člen a, an

- čte jednoduché věty typu This is…,

- pojmenuje hračky, určí jejich polohu pomocí předložek

- pojmenuje zvířata, hračky

- vybarví je příslušnou barvou

- vyjmenuje barvy

- spojí podstatné jméno s přídavným jménem

 

 

- první seznámení s angličtinou

 

 

- čísla

 

 

 

 

 

- škola a školní potřeby

 

 

- hračky a zvířata

 

 

- barvy

 

 

OSV 1 - rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

           - psychohygiena - dobrá organizace času

 

OSV 2 - poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve skupině

           - mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy

 

OSV 3 - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - dovednosti pro řešení problémů

 

 

 ANGLICKÝ JAZYK - 2. ročník-kroužek ŠD

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 

 

 

Žák:

- umí pozdravit, rozloučit se, jednoduše se představí, osloví

 osobu

- vyjádří souhlas a nesouhlas

 

 

- naučí se počítat do dvaceti

- nacvičí si porozumění otázce Kolik?

- tvoří množné číslo podstatných jmen – pravidelné tvary

- porozumí otázce Kolik je ti let? a odpoví na ni

- přečte jednoduchá slovní spojení

- určí celé hodiny

- pojmenuje školní potřeby, určí jejich barvu a počet,

 použije neurčitý člen a, an

- čte jednoduché věty typu This is…,otázky What

 this/that?What is it?

- pojmenuje hračky, určí jejich polohu pomocí předložek

- pojmenuje zvířata, hračky

- vybarví je příslušnou barvou

- pojmenuje členy rodiny, nakreslí Family tree

- vyjmenuje barvy

- spojí podstatné jméno s přídavným jménem

 

 

- seznámení s angličtinou

- pozdravy

- čísla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- škola a školní potřeby

 

 

 

- hračky a zvířata

 

 

- rodina

 

- barvy

 

 

OSV 1 - rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

           - psychohygiena - dobrá organizace času

 

OSV 2 - poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve skupině

           - mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy

 

OSV 3 - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - dovednosti pro řešení problémů

 

 

 ANGLICKÝ JAZYK - 3. ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 

 

Žák:

- umí pozdravit, rozloučit se, jednoduše se představí,

 osloví osobu

- vyjádří souhlas a nesouhlas

- naučí se počítat do dvanácti

- nacvičí si porozumění otázce Kolik?

- tvoří množné číslo podstatných jmen - pravidelné tvary

- porozumí otázce Kolik je ti let? a odpoví na ni

- přečte jednoduchá slovní spojení

- určí celé hodiny

- pojmenuje školní potřeby, určí jejich barvu a počet,

 použije neurčitý člen a, an

- čte jednoduché věty typu This is…,

- vyjmenuje anglickou abecedu

- dovede hláskovat své jméno

- pojmenuje hračky, určí jejich polohu pomocí předložek

 in, on, next to

- přečte jednoduchý text

- určí části lidského těla, části obličeje

- tvoří věty On má…, Ona má….

- pojmenuje běžné druhy ovoce a zeleniny, potraviny a nápoje

- ve větách užívá vazby Máme…, Máte…

- vyjádří pocit hladu a žízně, libosti a nelibosti I like…,

 I don´t like…

- vyjmenuje běžné části oblečení,

- popíše oblečení své a spolužáků pomocí vazby

 I have got…, She has got…,I´m wearing….,

 He´s wearing….

- umí pojmenovat některé druhy ovoce a zeleniny

- seznámí se s množným číslem - nepravidelné tvary

 tomatoes…

- určí podle obrázku domácí zvířata

- pochopí smysl a význam jednotlivých svátků

- pojmenuje nadpřirozené bytosti, vánoční předměty

- zazpívá vánoční písně

 

 

- pozdravy

 

 

- čísla

 

 

 

 

 

- škola

 

 

- abeceda, hláskování

 

- hračky

 

 

- moje tělo, obličej

 

- ovoce a zelenina, jídlo a pití

 

 

 

 

- oblečení

 

 

 

- ovoce a zelenina

 

 

- domácí zvířata

 -Halloween, Vánoce, Velikonoce

 

OSV 1 - rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

           - psychohygiena - dobrá organizace času

          

 

OSV 2 - poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve skupině

           - mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy

          - komunikace - řeč těla, řeč zvuku a slov

 

MKV - lidské vztahy - právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci

 

 

 

 

 

 ANGLICKÝ JAZYK - 4. ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 

 

Žák:

- pozdraví, odpoví na jednoduché otázky, představí se

- počítá do 100, sčítá a odčítá

- odpoví na otázku Kolik je hodin?

- tvoří množné číslo podstatných jmen

- napíše slovem číslovky základní

- zvládá základní pokyny k práci

- odpoví na otázku Co je to?

- zeptá se otázkou Je to…? a odpoví krátce Ano, je., Ne, není.

- jednoduše popíše zařízení třídy větami This is…, That is…

- nakreslí a popíše svoje potřeby do školy

- vyjádří myšlenku I think..

- pojmenuje základní barvy ,ptá se na jednu

 z možností,užije spojku or

- odpoví krátce na otázky Do you like…?

- pojmenuje členy rodiny a hláskuje jejich jména, ukáže

 je na fotografii, určí věk

- zazpívá písničku k narozeninám a vyrobí pozvánku na oslavu

- pojmenuje jednotlivé místnosti a domácí činnosti

- nakreslí plánek bytu               

- při popisu užívá slov: between, opposite, next to,

 on the right, on the left

- pojmenuje hračky na obrázku, svoje hračky

- odpoví na otázky Have you got a…?, How any….?,

 Where is…?

- vyjádří skutečnost vlastnictví I have got a…,

 I haven´t got a…There is/are

- čte krátké texty

- krátce napíše o své oblíbené hračce a hračku nakreslí

- užívá vazbu I am wearing

- popíše oblečení své a svých spolužáků

- pojmenuje jednotlivé části dne a činnosti, sestaví rozvrh hodin

- určí čas po hodinách

- pojmenovává různé typy zájmů a zálib

- otázkou Do you like…? zjistí zájem a nezájem

- použije krátkou odpověď Yes, I do. No, I don´t.

- otázkou zjistí zájem a dovednost spolužáků Can you…?

- nazývá správně druhy sportů a her

- vyjádří postoj svůj a svých spolužáků k nim Does she, he like?

- užívá gerundium po slovese like -ing

- napíše svůj časový plán dne

- vyjmenuje dny v týdnu

- seznámí se s tradicemi

 

 

- pozdravy

- čísla 1 - 100

 

 

 

 

´

 

 

- ve třídě

 

- barvy

 

 

- moje rodina, doma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- hračky

 

- oblečení

- časové rozvržení

 

 

 

 

 

 

 

 

- dne, rozvrh hodin, zájmy a záliby, sport a hry

 

- reálie - Christmas,Easter

 

OSV 1 - rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

           - psychohygiena - dobrá organizace času 

 

OSV 2 - poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve skupině

           - mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy

          - komunikace - řeč těla, řeč zvuku a slov

 

MKV - lidské vztahy - právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci

          - multikulturalita - naslouchání druhým, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění

 

 

 

 

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK - 5. ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 

 

Žák:

- odpoví na pozdrav

- odpoví na jednoduché otázky

- představí se

- použije zdvořilostní fráze při setkání a loučení

- spelling,plural nouns

- prepositions

- there is/are,to be

- podle předlohy napíše pohled,dopis

- uvede svoje osobní údaje adresa,věk..

- jednoduše popíše svůj denní program

- orientuje se v názvech dní v týdnu

- používá časové   předložky in,on,at

- otázky Do/Does + zápor

- vyjádří, co má rád-I like

- jednoduše popíše svůj dům či byt (pojmenovat 

 místnosti a základní vybavení )

- Where do you live?

- předložka místní at

- there is/are

- místní předložky behind,opposite..

- popíše nábytek a vybavení bytu podle nakresleného plánu

- plní úkoly z poslechu textu a čte přiměřený text

- What are you doing ?-přítomný čas průběhový

- jednoduše popíše svůj denní program

- zeptá se na oblečení.

- popíše osobu podle předlohy

- vybere vhodná slova

 

 

 

- pozdrav a představení,poděkování

 

 

- formy komunikace

 

 

 

 

 

- denní program, volný čas

 

 

 

 

- můj dům, moje město

 

 

 

 

 

- byt a jeho zařízení

 

 

 

 

 

- rodinný život, oblečení, domácí práce, lidé

 

OSV 1 - rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

           - psychohygiena - dobrá organizace času 

 

VDO - občanská společnost a škola - škola jako model otevřeného partnerství

 

ENV - vztah člověka k prostředí

 

MED - fungování a vliv médií ve společnosti