5. Informační a komunikační technologie

02.10.2008 11:49

 

 

5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie realizujeme v předmětu Informatika.

Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného ve výstupech vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie.

Připravuje žáky na využívání ICT v jiných vyučovacích předmětech a umožňuje jim dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti (získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě). Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou je vzdělávací předmět zařazen jako povinná součást základního vzdělávání. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.

Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky.

Dovednosti získané ve vzdělávacím předmětu Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Informatika

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu pomáhá žákovi orientovat se ve struktuře a činnosti počítače, poznat možnosti jeho využití, zacházet s počítačem a jeho přídavnými zařízeními uživatelským způsobem, pracovat s hotovými didaktickými programy,osvojit si základy práce s grafikou a databázemi a e-learningovým vzděláváním. Žáci se učí třídit informace, kriticky je posuzovat a aplikovat v praktickém životě v souladu se zákony o duševním vlastnictví. Osvojují si základy elektronické komunikace a její zásady.

Svým vzdělávacím obsahem předmět úzce souvisí s průřezovým tématem „Mediální výchova“. Informační a komunikační technologie je povinný předmět s hodinovou dotací 1 hodina týdně ve 2.- 4.ročníku Výuka byla posílena o 3 disponibilní hodiny,tak aby mohla být realizována již od 2.ročníku.Navazuje na práci v kroužku ŠD v 1.ročníku.

Výuka probíhá v budově školy v odborné učebně vybavené počítači. Při výuce je uplatňována zásada „jeden počítač pro jednoho žáka“.Žáci mají k dispozici tiskárnu.

 

Kompetence k učení

 • Vedeme žáky k poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií, k porozumění toku 

informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním,         vyhledáváním a praktickým využitím.

 • Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ – připravujeme je na celoživotní učení.
 • Podporujeme samostatnost a tvořivost.
 • Učíme žáky organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti.
 • Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující).
 • Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu.
 • Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry.
 • Učíme žáky porovnávat informace a poznatky z většího množství alternativních informačních zdrojů (za účelem dosahování větší věrohodnosti
 • vyhledaných informací).
 • Vedeme žáky k pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů.
 • Učíme práci s chybou.
 • Učíme trpělivosti, povzbuzujeme.
 • Uplatňujeme individuální přístup k žákovi.
 • Učíme žáky v praxi využívat korekci textu pomocí vnitřních nástrojů vhodného softwaru.
 • Jdeme příkladem - neustále se dalším vzděláváním seznamujeme s dalšími možnostmi využívání ICT.

 

 

 

Kompetence k řešení problémů

 • Učíme žáky nebát se problémů.
 • Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit.
 • Na modelových příkladech učíme žáky algoritmu řešení problémů.
 • Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problémů.
 • Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.
 • Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů.
 • Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů.
 • Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.
 • Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají.
 • Jdeme příkladem - s rozumem a s nadhledem řešíme různé problémové situace ve škole.

 

 

 

 

 

 

Kompetence komunikativní

 • Zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích.
 • Vedeme žáky využívat při interakci s počítačem logické a algoritmické myšlení.
 • Vedeme k tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce.
 • V komunikaci pomocí informačních a komunikačních technologií se prioritně zaměřujeme na správné užívání českého (cizího jazyka) s ohledem
 • na gramatiku a syntaxi.
 • Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty.
 • Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích.
 • Podporujeme formy komunikace na „mezinárodní úrovni“ v rámci Evropy i světa využíváním internetové sítě.
 • Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace.
 • Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, web, prezentace apod.).
 • Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádu odborných učeben, řádu akcí mimo školu apod.
 • Dodržujeme základní typografická pravidla, dbáme na estetický vzhled výstupního materiálu.
 • Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace.
 • Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s rodiči a širší veřejností.

 

Kompetence sociální a personální

 

 • Vedeme žáky k zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu a v jiných médiích.
 • Minimalizujeme používání frontální metody výuky a podporujeme vzájemnou spolupráci žáků.
 • Učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů v týmu.
 • Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.
 • Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti.
 • Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů.
 • Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat vytyčené cíle.
 • Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.
 • Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině.
 • Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
 • Vedeme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré mezilidské vztahy.
 • Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami učíme výhodám využívání informačních technologií.
 • Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování.
 • Podporujeme vlastní zkušenosti žáků a využíváme je při výuce žáků ostatních.
 • Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a nepedagogických pracovníků školy.
 • Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Dovedeme se učit od zkušenějších žáků, kteří mají širší rozhled v oblasti ICT.

 

Kompetence občanské

 • Netolerujeme záliby žáků v informacích, které mohou vést k sociálně patologickým jevům.
 • Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům.
 • Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí.
 • Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování.
 • Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže).
 • Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy.
 • Podporujeme různé způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS apod.
 • Kázeňské přestupky řešíme individuálně.
 • Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k aktivní ochraně životního prostředí.
 • Neustále monitorujeme chování žáků (především při práci s internetem), včas přijímáme účinná opatření.
 • Využíváme pomoci a zkušeností odborníků - výchovných poradců, PPP a uplatňujeme individuální přístup k žákům.
 • Rozumně a zodpovědně využíváme informačních zdrojů – s ohledem na jejich účinnost a vliv na osobnost jedince.
 • V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace.
 • Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku.
 • Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme své povinnosti. Respektujeme osobnost žáka, jeho práva a záliby, zákony
 • duševním vlastnictví. Chováme se k žákům jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.

 

 

Kompetence pracovní

 • Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Kvalitně odvedenou práci pochválíme.
 • V rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technologie, postupy, pomůcky a techniku.
 • Seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a důsledně vyžadujeme jejich dodržování.
 • Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí.
 • Vedeme žáky využíváním výpočetní techniky, aplikačního i výukového softwaru, ke zvýšení efektivnosti jejich učební činnosti a k racionálnější organizaci
 • jejich práce.
 • Vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti při práci s technikou napojenou na elektrickou síť.
 • Učíme žáky provádět základní údržbu hardwarového zařízení, vedeme je k šetrné práci s výpočetní technikou.
 • Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků.
 • Jdeme příkladem – plníme své pracovní povinnosti.

 

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie

 

                             1.Základy práce s počítačem -

žák

- využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periférie

- respektuje pravidla bezpečné práce s HW a SW a postupuje poučeně v případech jejich závady

- chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím

 

Učivo

- základní pojmy informační činnosti - informace, informační zdroje, informační instituce

- struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení

- operační systémy a jejich základní funkce

- seznámení s formáty souborů (doc, gif)

- multimediální využití počítače

- jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných problémech s hardware a software

- zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky

                                    

                     2. Vyhledávání informací a komunikace -

žák

- při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty

- vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích

- komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení

 

Učivo

- společenský tok informací (vznik, přenos, transformace, zpracování, distribuce informací)

- základní způsoby komunikace (e-mail, chat, telefonování)

- metody a nástroje vyhledávání informací

- formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací atributy

               

     3. Zpracování a využití informací -

žák

- pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru

 

Učivo

- základní funkce textového a grafického editoru

 

      4. Zpracování a využití informací žák

- ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací

- uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem

- pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví

- používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji

- zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě

 

Učivo

- počítačová grafika

- tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání dat, jednoduché vzorce

- ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etika

 

1.ročník-kroužek ŠD

                      základy práce s počítačem,správné pracovní návyky,ochrana před zneužitím

                      při práci na internetu

 

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOOGIE -2.ročník

Oblast:

Informační a komunikační technologie

Předmět:

Informatika

Období:

2. ročník

Průřezová témata

 

Žák

- respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a

 postupuje poučeně v případě jejich závady

- využívá základní standardní funkce počítače a jeho

 nejběžnější periferie

 

 

 

 

- vytváří obrázky v grafickém editoru (Malování)

 

 

- zná nástroje editoru malování a využívá je k tvorbě obrázků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- edituje text v Poznámkovém bloku

- využívá formátu písma

 

 

- využívá pravého tlačítka myši

- kopíruje, ukládá a přesouvá části dokumentu

 

- dokáže připravit dokument pro tisk - zobrazí náhled

 

 

 

- edituje text ve WordPadu

- rozliší jednoduché textové editory

- vyhodnotí jejich klady a zápory

 

 

 

 

 

 

 

- využívá výukové programy

 

- předvádí práci s internetem

- vyhledává informace na portálech

- při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a

 vhodné cesty

 

 

 

 

- řád učebny VT, bezpečnost, pravidla

 v učebnách VT

 

PC

- základní pojmy, funkce a popis počítače a

 přídavných zařízení

 

MALOVÁNÍ

- bitmapový grafický program

- základní funkce grafického editoru, formát

 souboru

- seznámení s programem Malování (základní

 části a jejich ovládání); nástroj – „Tužka“;

 nástroj - „Sprej“; nástroj - „Guma a barevná

 guma“;

- uložení a otevření souboru

- nástroje - „Štětec“, „Plechovka“, „Úsečka“,

 „Křivka“ - změna tloušťky čáry a barvy

- nástroje - „Obdélník“, „Elipsa“,

 „Mnohoúhelník“ a „Zaoblený obdélník“ –

 změna barvy výplně a okraje; nástroj §

 „Lupa“

- kopírování a přesouvání obrázku; psaní

 textu do obrázku - volba typu písma,

 velikost

 

Poznámkový blok

- textový editor - základní pravidla při psaní

 textu
- uložení a otevření dokumentu, změna písma - velikost, řez a typ písma

- mazání, kopírování, přesouvání textu -

 využívání klávesových zkratek

 

- příprava dokumentu pro tisk,

- nastavení tiskárny v Poznámkovém bloku,

 vlastní tisk

- seznámení s textovým editorem

- srovnání s programem WordPad

- změna parametrů během psaní dokumentu -

 okraje, písmo, zarovnání textu

- základní pravidla při psaní textu

- uložení a otevření dokumentu

- změna písma - řez, velikost,…

- klávesové zkratky, při kopírování,

 vkládání, vyjmutí, …

 

Výukové programy

- práce s dostupnými výukovými programy

 

Co je Internet?

- prohlížeč Internet Explorer, Mozilla

 Firefox, základní části prohlížeče

- www stránka, adresa, odkaz, význam

 pravého tlačítka, ukládání obrázků a

 stránek, ukázka tisku www stránek

- vyhledávání informací, obrázků

 

 

OSV 1 - rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

           - sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací a sobě

           - seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly, sebeovládání

           - psychohygiena - dobrá organizace času, hledání pomoci při potížích

           - kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity

 

OSV 3 - řešení problémů a rozhodovací dovednosti – dovednosti pro řešení problémů

            - hodnoty, postoje, praktická etika - anylýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevu v chování lidí

 

MKV - kulturní diference - člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika

 

MED - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - rozlišování zábavných prvků ve sdělení od informativních a společensky významných

             - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem

            - stavba mediálních sdělení - příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, pozitivní principy, zezábavňující principy

            - vnímání autora mediálních sdělení - identifikování postojů a názorů autory v mediovaném sdělení

            - fungování a vliv medíí ve společnosti - organizace s postavení médií ve společnosti

 

 

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOOGIE -3.ročník

Oblast:

Informační a komunikační technologie

Předmět:

Informatika

Období:

3. ročník

Průřezová témata

 

Žák

- vysvětlí pojmy informatika, informace, historie informací

- uvede příklady informací a zdrojů (klasických a digitálních),

 z nichž se informace získávají

- uvede základní pravidla bezpečnosti práce s počítačem,

 aktivně je dodržuje

- uvede, jak postupovat, či na koho se obrátit v případě závady 

 počítače

- popíše počítač, vysvětlí jeho funkce

- zapne a správně vypne počítač

- pojmenuje přídavná vstupní a výstupní zařízení a uvede, k

 čemu se využívají

- předvede práci s myší

- zadá vstupní informace pomocí klávesnice popíše funkci

 některých kláves (enter, esc, del , shift…)

- orientuje se v základním uživatelském prostředí operačního

 systému Windows, pozná a označí základní prvky operačního

 systému

- provede základní operace s ikonou (označení, přesun,

 zrušení, založení, kopie, přejmenování, otevření ikony do

   okna, zavření)

- předvede práci s okny (zavření, minimalizace, maximalizace)

- prakticky předvede základní operace s hlavní nabídkou

 (označení a otevření hlavní nabídky, pohyb po hlavní

 nabídce, otevření programu z hlavní nabídky, opuštění hlavní

 nabídky)

 

- spustí a zavře různé typy výukových programů, předvede

 práci s těmito programy

 

- otevře jednoduchý grafický program, nakreslí v tomto

 programu obrázek, obrázek uloží a vytiskne

- nakreslí zadaný obrázek za použití kreslících nástrojů a

 nástrojů pro kreslení geometrických tvarů

- napíše jednoduchý text v textovém editoru, opraví případné

 chyby

- označí blok textu, blok zformátuje

- vloží do dokumentu obrázek

- použije ozdobné prvky (ozdobné písmo a grafiku)

- textový dokument uloží a vytiskne

 

 

 

 

 

 

- vysvětlí pojem internet, uvede význam internetu

- uvede příklad, jak informace vzniká, jak ji lze přenášet,

 zpracovat a dále využít

- uvede na příkladech, jak se informace (a její společenský tok)

 v průběhu historie mění

 

 

 

- předvede práci s internetovým prohlížečem

- otevře stránky pomocí hypertextu

- napíše do adresového řádku internetového prohlížeče danou

 adresu a stránku otevře

- vyhledá požadovanou informaci s pomocí učitele

- s pomocí učitele založí svoji e-ailovou adresu

- předvede komunikaci pomocí chatu, e-mailu, telefonu

 (mobilního telefonu – volání, SMS, apod.)

 

Základy práce s počítačem

- informatika - základní pojmy

- bezpečnost práce a rizika, prevence rizik

 

 

 

- péče o počítač, závady, poruchy

 

- struktura, funkce a popis počítače

 

- přídavná zařízení - vstupní, výstupní

- klávesnice, funkce kláves, práce s

 klávesnicí

- myš, práce s myší

 

- operační systém a jeho funkce

- základní pojmy a prvky (ikony, okna,

 složky, soubory, hlavní nabídka, plocha,

 hlavní panel)

- základní principy ovládání operačního

 systému (operace s ikonami, s okny, s

 hlavní nabídkou)

 

 

 

 

Zpracování a využití informací

- výukové programy, práce výukovými

 programy

 

- grafický editor

 

 

 

 

 

- textový editor WordPad,Word

- základy psaní a editace textu

- označování bloků

- formátování textu

- vkládání obrázků

- grafické prvky (ozdobné písmo, obrázky,

 symboly, kliparty aj.)

- tisk a úpravy před tiskem

 

Vyhledávání informací a komunikace

- internet jako zdroj informací

- společenský tok informací (vznik, přenos,

 transformace, zpracování, distribuce

 informací)

- vývojové trendy informačních technologií

 (historie a budoucnost)

- základy práce s internetovým prohlížečem

 

- vyhledávání informací na internetu

 

 

 

- základní způsoby komunikace (e-mail, chat,

 telefonování)

 

 

OSV 1 - rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

           - seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly, sebeovládání

 

OSV 2 - komunikace - cvičení pozorování a emfatického a aktivního naslouchání; dialog         

 

OSV 3 - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - dovednosti pro řešení problémů

 

EGS - Evropa a svět nás zajímá – naši sousedé v Evropě

        - objevujeme Evropu a svět - naše vlast a Evropa

           

MKV - lidské vztahy - právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi

 

MED - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - rozlišování zábavných prvků ve sdělení od informativních a společensky významných

             - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem

            - stavba mediálních sdělení - příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, pozitivní principy, zezábavňující principy

            - vnímání autora mediálních sdělení – identifikování postojů a názorů autory v mediovaném sdělení

            - fungování a vliv medíí ve společnosti - organizace s postavení médií ve společnosti

 

 

 

 

 

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE – 4.ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 

 

Žák

- respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a

 postupuje poučeně v případě jejich závady

- využívá základní standardní funkce počítače a jeho

 nejběžnější periferie

 

 

 

 

- vytváří obrázky v grafickém editoru (Malování)

 

 

- zná nástroje editoru malování a využívá je k tvorbě obrázků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- edituje text v Poznámkovém bloku

- využívá formátu písma

 

 

- využívá pravého tlačítka myši

- kopíruje, ukládá a přesouvá části dokumentu

 

- dokáže připravit dokument pro tisk - zobrazí náhled

 

 

 

- edituje text ve WordPadu

- rozliší jednoduché textové editory

- vyhodnotí jejich klady a zápory

 

 

 

 

 

 

 

- využívá výukové programy

 

- předvádí práci s internetem

- vyhledává informace na portálech

- při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a

 vhodné cesty

 

 

 

 

- řád učebny VT, bezpečnost, pravidla

 v učebnách VT

 

PC

- základní pojmy, funkce a popis počítače a

 přídavných zařízení

 

MALOVÁNÍ

- bitmapový grafický program

- základní funkce grafického editoru, formát

 souboru

- seznámení s programem Malování (základní

 části a jejich ovládání); nástroj – „Tužka“;

 nástroj - „Sprej“; nástroj - „Guma a barevná

 guma“;

- uložení a otevření souboru

- nástroje - „Štětec“, „Plechovka“, „Úsečka“,

 „Křivka“ - změna tloušťky čáry a barvy

- nástroje - „Obdélník“, „Elipsa“,

 „Mnohoúhelník“ a „Zaoblený obdélník“ –

 změna barvy výplně a okraje; nástroj §

 „Lupa“

- kopírování a přesouvání obrázku; psaní

 textu do obrázku - volba typu písma,

 velikost

 

Poznámkový blok

- textový editor - základní pravidla při psaní

 textu
- uložení a otevření dokumentu, změna písma - velikost, řez a typ písma

- mazání, kopírování, přesouvání textu -

 využívání klávesových zkratek

 

- příprava dokumentu pro tisk,

- nastavení tiskárny v Poznámkovém bloku,

 vlastní tisk

- seznámení s textovým editorem

- srovnání s programem WordPad

- změna parametrů během psaní dokumentu -

 okraje, písmo, zarovnání textu

- základní pravidla při psaní textu

- uložení a otevření dokumentu

- změna písma - řez, velikost,…

- klávesové zkratky, při kopírování,

 vkládání, vyjmutí, …

 

Výukové programy

- práce s dostupnými výukovými programy

 

Co je Internet?

- prohlížeč Internet Explorer, Mozilla

 Firefox, základní části prohlížeče

- www stránka, adresa, odkaz, význam

 pravého tlačítka, ukládání obrázků a

 stránek, ukázka tisku www stránek

- vyhledávání informací, obrázků

 

 

OSV 1 - rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

           - sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací a sobě

           - seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly, sebeovládání

           - psychohygiena - dobrá organizace času, hledání pomoci při potížích

           - kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity

 

OSV 3 - řešení problémů a rozhodovací dovednosti – dovednosti pro řešení problémů

            - hodnoty, postoje, praktická etika - anylýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevu v chování lidí

 

MKV - kulturní diference - člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika

 

MED - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - rozlišování zábavných prvků ve sdělení od informativních a společensky významných

             - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem

            - stavba mediálních sdělení - příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, pozitivní principy, zezábavňující principy

            - vnímání autora mediálních sdělení - identifikování postojů a názorů autory v mediovaném sdělení

            - fungování a vliv medíí ve společnosti - organizace s postavení médií ve společnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNILOGIE – 5.ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 

 

Žák

- vysvětlí pojmy informatika, informace, historie informací

- uvede příklady informací a zdrojů (klasických a digitálních),

 z nichž se informace získávají

- uvede základní pravidla bezpečnosti práce s počítačem,

 aktivně je dodržuje

- uvede, jak postupovat, či na koho se obrátit v případě závady 

 počítače

- popíše počítač, vysvětlí jeho funkce

- zapne a správně vypne počítač

- pojmenuje přídavná vstupní a výstupní zařízení a uvede, k

 čemu se využívají

- předvede práci s myší

- zadá vstupní informace pomocí klávesnice popíše funkci

 některých kláves (enter, esc, del , shift…)

- orientuje se v základním uživatelském prostředí operačního

 systému Windows, pozná a označí základní prvky operačního

 systému

- provede základní operace s ikonou (označení, přesun,

 zrušení, založení, kopie, přejmenování, otevření ikony do

   okna, zavření)

- předvede práci s okny (zavření, minimalizace, maximalizace)

- prakticky předvede základní operace s hlavní nabídkou

 (označení a otevření hlavní nabídky, pohyb po hlavní

 nabídce, otevření programu z hlavní nabídky, opuštění hlavní

 nabídky)

 

- spustí a zavře různé typy výukových programů, předvede

 práci s těmito programy

 

- otevře jednoduchý grafický program, nakreslí v tomto

 programu obrázek, obrázek uloží a vytiskne

- nakreslí zadaný obrázek za použití kreslících nástrojů a

 nástrojů pro kreslení geometrických tvarů

- napíše jednoduchý text v textovém editoru, opraví případné

 chyby

- označí blok textu, blok zformátuje

- vloží do dokumentu obrázek

- použije ozdobné prvky (ozdobné písmo a grafiku)

- textový dokument uloží a vytiskne

 

 

 

 

 

 

- vysvětlí pojem internet, uvede význam internetu

- uvede příklad, jak informace vzniká, jak ji lze přenášet,

 zpracovat a dále využít

- uvede na příkladech, jak se informace (a její společenský tok)

 v průběhu historie mění

 

 

- předvede práci s internetovým prohlížečem

- otevře stránky pomocí hypertextu

- napíše do adresového řádku internetového prohlížeče danou

 adresu a stránku otevře

- vyhledá požadovanou informaci s pomocí učitele

- s pomocí učitele založí svoji e-ailovou adresu

- předvede komunikaci pomocí chatu, e-mailu, telefonu

 (mobilního telefonu – volání, SMS, apod.)

 

Základy práce s počítačem

- informatika - základní pojmy

- bezpečnost práce a rizika, prevence rizik

 

 

 

- péče o počítač, závady, poruchy

 

- struktura, funkce a popis počítače

 

- přídavná zařízení - vstupní, výstupní

- klávesnice, funkce kláves, práce s

 klávesnicí

- myš, práce s myší

 

- operační systém a jeho funkce

- základní pojmy a prvky (ikony, okna,

 složky, soubory, hlavní nabídka, plocha,

 hlavní panel)

- základní principy ovládání operačního

 systému (operace s ikonami, s okny, s

 hlavní nabídkou)

 

 

 

 

Zpracování a využití informací

- výukové programy, práce výukovými

 programy

 

- grafický editor

 

 

 

 

 

- textový editor WordPad,Word

- základy psaní a editace textu

- označování bloků

- formátování textu

- vkládání obrázků

- grafické prvky (ozdobné písmo, obrázky,

 symboly, kliparty aj.)

- tisk a úpravy před tiskem

 

Vyhledávání informací a komunikace

- internet jako zdroj informací

- společenský tok informací (vznik, přenos,

 transformace, zpracování, distribuce

 informací)

- vývojové trendy informačních technologií

 (historie a budoucnost)

- základy práce s internetovým prohlížečem

 

- vyhledávání informací na internetu

 

 

 

- základní způsoby komunikace (e-mail, chat,

 telefonování)

 

 

OSV 1 - rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

           - seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly, sebeovládání

 

OSV 2 - komunikace - cvičení pozorování a emfatického a aktivního naslouchání; dialog         

 

OSV 3 - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - dovednosti pro řešení problémů

 

EGS - Evropa a svět nás zajímá – naši sousedé v Evropě

        - objevujeme Evropu a svět - naše vlast a Evropa

            

MKV - lidské vztahy - právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi

 

MED - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - rozlišování zábavných prvků ve sdělení od informativních a společensky významných

             - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem

            - stavba mediálních sdělení - příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, pozitivní principy, zezábavňující principy

            - vnímání autora mediálních sdělení – identifikování postojů a názorů autory v mediovaném sdělení

            - fungování a vliv medíí ve společnosti - organizace s postavení médií ve společnosti