6. Člověk a jeho svět

02.10.2008 11:44

 

5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

·        Prvouka

·        Přírodověda

·         Vlastivěda

Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací obor Člověk a jeho svět je určen pro všechny ročníky 1. stupně. Jeho obsahem je celá vzdělávací oblast Člověk a jeho svět,která je realizována v předmětech Prvouka,

Přírodověda a Vlastivěda

Prvouka

Obsahové, časové, organizační vymezení předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka je členěn do pěti tematických okruhů, které tvoří jeden celek vnitřně propojený zřejmými souvislostmi a vztahy.

V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci. Důraz je kladen na Dopravní výchovu ,ve které se žáciseznamují se základy bezpečného chování na veřejných komunikacích.

Důraz klademe na  praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků. Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi.

V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti. Seznamují se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí.

V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině a obci. Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem

o minulost, o kulturní bohatství regionu. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především pak od členů své rodiny i

od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky.

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody nejbližšího okolí jejich života. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat.

Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody a zlepšení životního prostředí.

V tematickém okruhu Výchova ke zdraví -Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci

a o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci jsou vedeni k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota

v životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky, sledují konkrétní situace, hrají určené role a řeší modelové situace.

Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje v 1., 2.,3.ročníku ve 2 hodinové týdenní dotaci (celkem 6 hodin týdně). Nezanedbatelná část výuky probíhá mimo budovu školy -

v blízkém okolí školy, v různých částech obce. K preferovaným formám výuky patří i exkurze do různých institucí a do zajímavých přírodních lokalit.

 

 

1.MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy - 1.období -1.-3.ročník

žák

 • vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
 • začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)
 • rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost
 • zvládá základní pravidla bezpečného chování na veřejných komunikacích

 

Očekávané výstupy - 2.období-4.-5.ročník

žák

 • určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu
 • určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
 • rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a
 • polokoulí
 • vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického,
 • politického, správního a vlastnického
 • zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
 • rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam
 • umí hlavní dopravní značky,zná pravidla pro cyklisty,zvládá zásady prevence dopravních nehod

 

Učivo

 • domov - prostředí domova, orientace v místě bydliště
 • škola - prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy
 • obec (město), místní krajina - její části, poloha v krajině, minulost a současnost obce (města), význačné budovy, dopravní síť
 • okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí, působení
 • lidí na krajinu a životní prostředí, orientační body a linie, světové strany
 • regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, výroba, služby a obchod
 • naše vlast - domov, krajina, národ, základy státního zřízení a politického systému ČR, státní správa a samospráva, státní symboly
 • Evropa a svět - kontinenty, evropské státy, EU, cestování
 • mapy obecně zeměpisné a tematické - obsah, grafika, vysvětlivky
 • dopravní předpisy pro chodce,cyklisty,chování při dopravní nehodě,prevence,poskytování první pomoci

 

   • 2. LIDÉ KOLEM NÁS

Očekávané výstupy - 1.období

žák

 • rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
 • odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
 • projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům

 

Očekávané výstupy - 2.období

žák

 • vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)
 • rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se
 • spolužáky
 • poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)

 

Učivo

 • rodina - postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání
 • soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace, obchod, firmy, zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, společný „evropský dům“
 • chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, principy demokracie
 • právo a spravedlnost - základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání, právní ochrana občanů a majetku, soukromého
 • vlastnictví, duševních hodnot
 • vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek; peníze
 • základní globální problémy - významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního prostředí

 

 

3. LIDÉ A ČAS

Očekávané výstupy - 1.období

žák

 • využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
 • pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a
 • současnost

Očekávané výstupy - 2.období

žák

 • pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
 • využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody,
 • nemovitých i movitých kulturních památek
 • rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
 • srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
 • objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

 

Učivo

 • orientace v čase a časový řád - určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, režim dne, roční období
 • současnost a minulost v našem životě - proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny
 • regionální památky - péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost
 • báje, mýty, pověsti - minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj

 

 

 

 

 

4. ROZMANITOST PŘÍRODY

Očekávané výstupy - 1. období

žák

 • pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
 • roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
 • provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů

 

Očekávané výstupy - 2. období

žák

 • objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka
 • vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období
 • zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení
 • organismů prostředí
 • porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché
 • klíče a atlasy
 • zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
 • založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

 

Učivo

 • látky a jejich vlastnosti - třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření veličin s praktickým užíváním základních jednotek
 • voda a vzduch - výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro život
 • nerosty a horniny, půda - některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam
 • Vesmír a Země - sluneční soustava, den a noc, roční období
 • rostliny, houby, živočichové - znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a
 • pro člověka
 • životní podmínky - rozmanitost podmínek života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a počasí
 • rovnováha v přírodě - význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva
 • ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody - odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné
 • pohromy a ekologické katastrofy

 

   • 5. ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ-VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

 

Očekávané výstupy - 1.období

žák

 • uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a
 • činnostmi vztah ke zdraví
 • dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
 • chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě
 • uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu
 • reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech

 

Očekávané výstupy - 2.období

žák

 • využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
 • rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
 • účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob
 • uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události
 • předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
 • uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
 • ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
 • uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku

 

Učivo

 • lidské tělo - životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince
 • partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy - rodina a partnerství, biologické a psychické změny v dospívání, etická stránka sexuality, HIV/AIDS (cesty
 • přenosu)
 • péče o zdraví, zdravá výživa - denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava; nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, úrazová zábrana; osobní,
 • intimní a duševní hygiena - stres a jeho rizika, reklamní vlivy
 • návykové látky a zdraví - odmítání návykových látek, hrací automaty a počítače
 • osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí, bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace (šikana, týrání, sexuální
 • zneužívání atd.), brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné pomoci
 • situace hromadného ohrožení

 

·        Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV. Opírá se o vybrané poznatky různých přírodovědných oborů a svým pojetím směřuje k získání takových žádoucích dovedností a vědomostí, které žákům umožní dále aktivně poznávat přírodu, člověka a jím vytvořený svět, ve kterém člověk pracuje a žije. Vede žáky k ohleduplnému vztahu k přírodě a k hledání vlastních možností aktivní ochrany životního prostředí.

 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodověda navazuje na učivo Prvouky 1. až 3.ročníku .Jednotlivá témata lze přeskupovat vzhledem k sezónnímu principu a podmínkám pro vyučování mimo školní budovu. Vzdělávací obsah předmětu je členěn do dvou základních tematických okruhů: Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví.

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako jednu z planet sluneční soustavy. Seznamují se se základními moderními vědeckými poznatky o vzniku vesmíru a sluneční soustavy a o vzniku života na planetě Zemi. Teoreticky i prakticky poznávají rozmanitost a proměnlivost živé i neživé přírody. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a s pomocí získaných informací se učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu a hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody a zlepšení životního prostředí.

V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají,

jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů apod. Získávají základní poučení

o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci by si měli postupně uvědomit, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a za zdraví jiných lidí. Cíleně jsou vedeni k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka.

Vyučovací předmět Přírodověda je vyučován ve 2 hodinové týdenní dotaci ve 4. i 5.ročníku (celkem 4 hodiny týdně). Výuka probíhá v kmenových třídách, nezanedbatelná část i mimo budovu školy přímo v terénu (tematické vycházky, exkurze apod.). Potřebné vědomosti a dovednosti žáci získávají především pozorováním názorných pomůcek, sledováním konkrétních situací, hraním určených rolí a řešením modelových situací.

 

1. ROZMANITOST PŘÍRODY

 

ekávané výstupy -

žák

·        objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka

·        vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období

·        zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení

·        organismů prostředí porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá

·        k tomu i jednoduché klíče a atlasy

·        zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat

·        založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

 

ivo

·        látky a jejich vlastnosti - třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření veličin s praktickým užíváním základních jednotek

·        voda a vzduch - výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro život

·        nerosty a horniny, půda - některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam

·        vesmír a Země - sluneční soustava, den a noc, roční období

·        rostliny, houby, živočichové - znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a

·        pro člověka

·        životní podmínky - rozmanitost podmínek života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a počasí

·        rovnováha v přírodě - význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva

·        ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody - odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné

·        pohromy a ekologické katastrofy

 

 

2. ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ- VÝCHOVA KE ZDRAVÍ -

ekávané výstupy

žák

·        uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a

·        činnostmi vztah ke zdraví

·        dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

·        chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě

·        uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu

·        reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech

·        využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života

·        rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

·        účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob

·        uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události

·        edvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek

·        uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou

·        ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

·        uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku

 

ivo

·        lidské tělo - životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince

·        partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy - rodina a partnerství, biologické a psychické změny v dospívání, etická stránka sexuality, HIV/AIDS (cesty

·        přenosu)

·        péče o zdraví, zdravá výživa - denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava; nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, úrazová zábrana; osobní,

·        intimní a duševní hygiena - stres a jeho rizika; reklamní vlivy

·        návykové látky a zdraví - odmítání návykových látek, hrací automaty a počítače

·        osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí, bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace (šikana, týrání, sexuální

·        zneužívání atd.), brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné pomoci

·        situace hromadného ohrožení

 

·         Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV. V návaznosti na vyučovací předmět Prvouka přináší žákům základní poznatky

o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických okolnostech života lidí a o výsledcích jejich činnosti. Seznamuje žáky s nejvýznamnějšími osobnostmi a událostmi regionálních, národních a evropských dějin, integruje poznatky, dovednosti a zkušenosti z vyučování a osobního života žáků

s dalšími informacemi z tisku, rozhlasu, televize, uvádí je do souvislostí a v potřebné míře zobecňuje. Vzdělávací obsah předmětu a převážně činnostní charakter výuky směřují zejména k tomu, aby si žáci přirozeným způsobem vytvořili kladný vztah ke své rodině, škole, obci, regionu a zemi, ve které žijí a současně aby nabyli povědomí sounáležitosti se zeměmi integrované Evropy a s jinými demokratickými zeměmi světa. Hlavním cílem předmětu je vybavit žáka dostatečně pevnými základy jeho osobní a národní identity a vytvořit mu podmínky pro jeho pozdější orientaci a uplatnění ve společnosti v rámci České republiky i ostatních zemí Evropské unie.

 

Obsahové, časové organizační vymezení předmětu 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vlastivěda vytváří přirozené základy pro výuku vyučovacích předmětů Dějepis, Zeměpis a Občanská výchova ve vyšších ročnících školy a je členěn do čtyř základních tematických okruhů: Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás , Lidé a čas a Dopravní výchova. Rozsah a hloubku konkretizovaného učiva volí vyučující s ohledem na konkrétní místní podmínky, potřeby a zájem žáků; rychlost postupu přizpůsobuje aktuální úrovni poznávacích schopností žáků a jejich dosavadní životní zkušenosti. Tematické okruhy se společnými prvky vhodně a funkčně propojuje.

V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci seznamují se základními poznatky o krajině, minulosti a současnosti své obce (regionu, vlasti). Získávají základní informace o Evropě, ostatních kontinentech a jejich zemích. Učí se orientovat v terénu, pracovat s mapami, používat získané vědomosti v praktických situacích.

V tematickém okruhu Lidé kolem nás žáci poznávají různé druhy lidské práce a učí se chápat jejich souvislost s přírodními podmínkami, poznávají, jak se činnosti lidí odrážejí v tvářnosti krajiny, charakteru staveb a v rozmanitých památkách. Žáci poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy).

V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů, vycházejí od nejznámějších událostí v obci a regionu a postupují k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Získávají odpovědný vztah ke kulturnímu bohatství vlasti, k jejímu přírodnímu prostředí, kulturnímu dědictví a historickým památkám. Vytvářejí si základní představu o způsobu života svých předků v různých historických obdobích i o způsobu života lidí v sousedství vlasti.V tématickém okruhu Dopravní výchova se žáci seznamují se základními pravidly bezpečného chování na veřejných komunikacích a osvojují a procvičují si správné návyky.nacvičují situace

Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje ve 2 hodinové týdenní dotaci ve 4. i v 5. ročníku (celkem 4 hodiny). Výuka probíhá převážně v kmenových třídách, nezanedbatelná část i mimo budovu školy (tematické vycházky a exkurze, knihovny….).

Velký význam má cílené vedení žáků k samostatnému vyhledávání, získávání a zkoumání informací z různých dostupných zdrojů (literatura, rozhlas, televize, tisk, členové rodiny, lidé v nejbližším okolí…).

 

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru 

 

1.MÍSTO, KDE ŽIJEME

ekávané výstupy -

žák

 • vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
 • začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)
 • rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost
 • určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu
 • určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
 • rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a
 • polokoulí
 • vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, 
 • politického, správního a vlastnického
 • zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
 • rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam

 

ivo

 • domov - prostředí domova, orientace v místě bydliště
 • škola - prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy
 • obec (město), místní krajina - její části, poloha v krajině, minulost a současnost obce (města), význačné budovy, dopravní síť
 • -.okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí, působení lidí
 • na krajinu a životní prostředí, orientační body a linie, světové strany
 • regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, výroba, služby a obchod
 • naše vlast - domov, krajina, národ, základy státního zřízení a politického systému ČR, státní správa a samospráva, státní symboly
 • Evropa a svět - kontinenty, evropské státy, EU, cestování
 • mapy obecně zeměpisné a tematické - obsah, grafika, vysvětlivky

 

 

   • 2.LIDÉ KOLEM NÁS

ekávané výstupy žák

 • rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
 • odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
 • projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům
 • vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)
 • rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se
 • spolužáky
 • rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
 • orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích
 • poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)

 

ivo

 • rodina - postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání
 • soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace, obchod, firmy, zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, společný „evropský dům“
 • chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, principy demokracie
 • právo a spravedlnost - základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání, právní ochrana občanů a majetku, soukromého
 • vlastnictví, duševních hodnot
 • vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek; peníze
 • kultura – podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura
 • základní globální problémy - významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního prostředí

 

   • 3.LIDÉ A ČAS

ekávané výstupy -

žák

 • využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
 • pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí
 • na příkladech porovnává minulost a současnost
 • pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
 • využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody,
 • nemovitých i movitýc kulturních památek
 • rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
 • srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
 • objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

 

ivo

 • orientace v čase a časový řád - určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, režim dne, roční období
 • současnost a minulost v našem životě - proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny
 • regionální památky - péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost
 • báje, mýty, pověsti - minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj

 

 

   • 4.DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Očekávané výstupy

Žák

 • řeší situace v silničním provozu
 • zná význam dopravních značek a řídí se jimi
 • umí teoretické poznatky převést do praxe - jízda na kole
 • -umí zásady první pomoci
 • -cyklista - chování v silničním provozu
 • průkaz cyklisty - praktická výuka, test a jízdy

      na DDH

 

Učivo

 • význam znalosti správného chování na dopravních komunikacích
 • význam nejfrekventovanějších dopravních značek
 • správné zásady jízdy na kole
 • význam ohleduplného chování
 • chování při dopravní nehodě,poskytování první pomoci
 • příčiny dopravních nehod,ohleduplnost,opatrnost

 

Zařazená průřezová témata

Z průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova, okruhu Osobnostní rozvoj jsou to části „Rozvoj schopností poznávání“, „Seberegulace a sebeorganizace“, „Psychohygiena“. Z tématického okruhu Sociální rozvoj jsou to části „Poznávání lidí“, „Mezilidské vztahy“ a z tématického okruhu Morální rozvoj část „Řešení problémů a rozhodovací dovednosti“.

Z průřezového tématu Výchova demokratického občana je to okruh „Občanská společnost a škola“ ,,Formy participace občanů v politickém životě“ a Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování.

Z průřezového tématu Multikulturní výchova okruh „Kulturní diference“

Z průřezového tématu Environmentální výchova okruhy „Ekosystémy“, „Základní podmínky života“,  Vztah člověka k prostředí a Vnímání vztahů člověka a přírody,Výchova ke zdraví

Takto pojatá oblast vyžaduje i velkou škálu forem realizace. Často začleňujeme krátkodobé projekty. Při pobytech ve zdravotně příznivém prostředí využíváme možností, které nabízí okolní terén. Člověk a jeho svět však samozřejmě realizujeme také prostřednictvím dlouhodobých celoškolních projektů.

Jednotlivé části vyučovacího předmětu se snažíme během dne (týdne) vhodně propojovat.

Zásadní výchovné a vzdělávací postupy, které ve vyučovacím předmětu Člověk a jeho svět směřují k utváření klíčových kompetencí:

Kompetence k učení
Nabízet žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně organizovat a řídit vlastní učení,

·        vést žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci,

·        vést žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků,

·        umožnit žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok,

·        na základě prožitku úspěchu vést žáky k potřebě dalšího studia a celoživotního vzdělávání.

 
Kompetence k řešení problémů

·        Vést žáky k tomu, aby vnímali problémové situace ve škole i mimo ni, učit je rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti,

·        ukázat žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vést je k jejich ověřování a srovnávání,

·        vést žáky k ověřování správnosti řešení problému.

Kompetence komunikativní

·        Rozvíjet u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory na lidskou společnost, přírodní jevy a historické události,

·        seznámit žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o probíraných tématech (kroniky, encyklopedie, internet, učebnice, návody),

·        vést žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředků.

Kompetence sociální a personální

·        Vést žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině při vyhledávání informací i zpracovávání výstupů v oblasti výstupů vlastivědného a přírodovědného charakteru,

·        předkládat žákům možnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny a vést je k jejich dodržování,

·        individuálním přístupem budovat sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj.

Kompetence občanské

·        Na základě příkladů z historie vést žáky k respektování přesvědčení druhých lidí,

·        vést žáky k chápání základních vztahů v různých ekosystémech a souvisejících environmentálních problémů,

·        ukázat žákům význam jednotlivých složek životního prostředí i prostředí jako celku.

Kompetence pracovní

·        Seznámit žáky s vlastnostmi některých materiálů,

·        poukázat na možná zdravotní a hygienická rizika při práci a vést žáky k jejich eliminaci,

·        naučit žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umožnit jim hledat vlastní postup

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO  PŘEDMĚTU   PRVOUKA

 

PRVOUKA - 1. ROČNÍK

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 

 

Žák:

- popíše bezpečnou cestu do školy

- rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí, situaci modeluje správné chování

- rozpozná svoji školu a spolužáky

- určí svoje pracovní místo

- uvede svoji adresu, zajímavosti v místě bydliště

-zvládá bezpečné chování na veřejné komunikaci

-umí telefonní čísla na přivolání pomoci

 

- pojmenuje členy své rodiny a popíše jejich roli

- vyjmenuje dobré a špatné vlastnosti lidí

- rozliší blízké příbuzenské vztahy v rodině

- uvede přirozené odlišnosti spolužáků, projevuje k nim

 toleranci

- modeluje své chování ve třídě, ve školní jídelně, v

 dopravním prostředku, kině apod.

 

- uvede ze svého života příklad z minulosti, současnosti a  

 budoucnosti

- uvede svůj režim dne s časovými údaji

- charakterizuje roční doby z hlediska života v rodině,

 zvyků a činností členů rodiny

 

 

- uvede příklady ze života živočichů a rostlin v

 jednotlivých r očních obdobích

- roztřídí některé přírodniny podle nápadných znaků

- uvede příklady dětských her, objasní význam hry pro dítě

 

- popíše základní stavbu lidského těla

- uvede základní zásady osobní hygieny, správné výživy

 a zdravého způsobu života

- vysvětlí pojmy: zdraví, nemoc, úraz

- na příkladech uvede, jak lze preventivně předcházet

 nemocem, úrazům, zneužívání své osoby

- v modelových příkladech předvede první pomoc a

 uvede způsoby léčby běžných onemocnění

 

 

Místo, kde žijeme

- domov -prostředí domova

- orientace v místě bydliště

- škola -prostředí školy, činnosti ve škole, okolí

 Školy

Dopravní výchova

- bezpečnost v dopravním provozu -cesta do školy

- regionální památky

 

 

Lidé kolem nás

- rodina - postavení jedince v rodině, role členů

- blízké příbuzenské vztahy

- mezigenerační vztahy

- chování lidí -vlastnosti lidí

- pravidla slušného chování

 

 

Lidé a čas

- orientace v čase -měsíce, dny, celé hodiny

- určování času, kalendář

- režim dne

- roční doby

 

 

Rozmanitosti přírody

- den a noc

- změny v přírodě v ročních obdobích

 

 

Výchova ke zdraví-

Člověk a jeho zdraví

- lidské tělo -základní stavba a funkce

- péče o zdraví -pitný a pohybový režim, zdravá

 strava, nemoc, osobní hygiena

- osobní bezpečí -ochrana proti zneužívání

 

 

OSV 1 -rozvoj schopností poznávání -cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

          - sebepoznání a sebepojetí -moje tělo, moje psychika, co o sobě vím a co ne

         -   psychohygiena - ovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému, hledání pomoci při potížích

 

OSV 2 -poznávání lidí -vzájemné poznávání se ve třídě

        - mezilidské vztahy -péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled ne svět očima druhého

       - komunikace -řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč lidských skutků, komunikace v různých situacích (omluva, pozdrav, prosba), pravda a lež a předstírání v komunikaci

  

OVS 3 -řešení problémů a rozhodovací dovednosti -zvládání učebních problémů

           - hodnoty, postoje, praktická etika

 

VDO -občanská společnost a škola -škola jako model otevřeného partnerství

 

EGS -Evropa a svět nás zajímá -naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemích

 

MKV -lidské vztahy -právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, uplatňování principu slušného chování

 

ENV -ekosystémy -les, vodní zdroje

         - základní podmínky života -voda, vzduch, půda

         - lidské aktivity a problémy životního prostředí

         - vztah člověka k prostředí -náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí)

 

MED -kritické čtení a vnímání mediálních sdělení -pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě

          - fungování a vliv médií ve společnosti -vliv médií na každodenní život a uspořádání dne

 

 

 

 

 

PRVOUKA – 2. ROČNÍK

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 

 

Žák:

- dodržuje správné dopravní návyky chodce

- rozliší různé dopravní prostředky

- zapíše adresu domů, adresu školy

-pozná významné dopravní značky

-zvládá základy chování cyklisty

 

 

 

- popíše role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi

- uvede a popíše povolání rodičů

- zapíše datum narození

- vyjmenuje a popíše různá povolání a pracovní činnosti

- vysvětlí potřebu různosti lidí a jejich povolání pro společnost

- v modelových situacích předvede základní pravidla

 slušného chování ve společnosti a rodině

- objasní termíny: ohleduplnost, kamarádství

- uvede příklady tolerance k nedostatkům a přednostem

 spolužáků

 

- orientuje se v čase -na příkladech porovná minulost a

 současnost

- rozliší kalendářní a školní rok, vymezí týdny, dny,

 hodiny, minuty

- stanoví denní režim vhodný pro dítě, vymezí v něm

 vhodné pracovní a odpočinkové aktivity

- uvede významné kulturní a historické památky a

 události regionu, interpretuje některé pověsti spjaté

 s místem, kde žije

- uvede příklady zvyků a práce lidí, soužití lidí

 

- pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě

- popíše ohleduplné chování k přírodě

- pozná a pojmenuje domácí zvířata a jejich mláďata,

 rozezná pokojové rostliny, zeleninu, ovoce

- navrhne způsob pomoci živočichům v přírodě za

 nepříznivých situací

 

- vysvětlí péči o sluch a zrak, vysvětlí rozdíly

 předškolního, školního a dospělého věku

- popíše prevenci nemocí a úrazů

- předvede ošetření drobného poranění

- uvede příklady správného chování chodce a cyklisty

- uvede, jak se chovat v situaci obecného ohrožení

 

 

Místo, kde žijeme

- orientace v místě bydliště a okolí školy

- cesta na určené místo,

Dopravní výchova

Zásady bezpečného chování na

veřejných komunikacích,

pravidla pro cyklisty ,dopravní značení

Lidé kolem nás

- život a funkce rodiny

- práce fyzická a duševní, zaměstnání

- soužití lidí –mezilidské vztahy, komunikace,

 pomoc nemocným

- obchod a firmy

- chování lidí – principy demokracie

 

 

 

 

Lidé a čas

- současnost a minulost v našem životě

- proměny způsobu života, bydlení, předměty

 denní potřeby, průběh lidského života, státní

 svátky a významné dny

 

 

 

 

 

 

Rozmanitosti přírody

- roční období a změny v přírodě

- ochrana přírody -odpovědnost lidí

 

 

 

 

Výchova ke zdraví-

Člověk a jeho zdraví

- lidské tělo- funkce, pohlavní rozdíly mezi

 mužem a ženou, vývoj jedince

- péče o zdraví -drobné úrazy a poranění, první

 pomoc

- osobní bezpečí -chování v rizikovém prostředí

- poučení o škodlivosti kouření¨

- základy dušení hygieny

 

 

OSV 1 -rozvoj schopností poznávání -cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

          - sebepoznání a sebepojetí -moje tělo, moje psychika, co o sobě vím a co ne

         -   psychohygiena -dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému, hledání pomoci při potížích

        - kreativita -cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (originalita, schopnost vidět věci jinak)

 

OSV 2 -poznávání lidí -vzájemné poznávání se ve třídě

        - mezilidské vztahy -péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého

       - komunikace -řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč lidských skutků, komunikace v různých situacích (omluva, pozdrav, prosba), pravda a lež a předstírání v komunikaci

  

OVS 3 -řešení problémů a rozhodovací dovednosti -zvládání učebních problémů

           - hodnoty, postoje, praktická etika

 

VDO -občanská společnost a škola -škola jako model otevřeného partnerství

 

EGS -Evropa a svět nás zajímá -naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemích

 

MKV -lidské vztahy -právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, uplatňování principu slušného chování

 

ENV -ekosystémy -les, vodní zdroje

         - základní podmínky života -voda, vzduch, půda

         - lidské aktivity a problémy životního prostředí

         - vztah člověka k prostředí -náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí)

 

MED -kritické čtení a vnímání mediálních sdělení -pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě

          - fungování a vliv médií ve společnosti -vliv médií na každodenní život a uspořádání dne

 

 

 

 

PRVOUKA - 3. ROČNÍK

 

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

                    

 

Žák:

- začlení svou obec do příslušného kraje

- popíše změny v nejbližším okolí, v místě kde žije

- vyznačí na jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy a cestu na určené

místo

- uvede příklady možnosti využití různých dopravních prostředků

 v nejbližším regionu a zdůvodní j ejich přednosti,

pozná významné dopravní značky,zvládá zásady bezp.chování,prevenci nehod

 

- doporučí spolužákům vhodná místa pro volný čas,

 kulturu, služby, sport

- ukáže přírodní a umělé prvky v okolní krajině

- vyjádří různými způsoby estetickou hodnotu a rozmanitost

 přírody

 

- uvede základní vlastnosti látek

- uvede příklady změn látek (hmotnost, teplo,objem)

- na příkladech uvede význam vody a vzduchu pro člověka

- koloběh vody v přírodě

- uvede příklady využití hornin a nerostů v regionu

- rozliší rostliny kvetoucí a nekvetoucí, popíše části rostlin

- vyjmenuje nejznámější hospodářské a léčivé rostliny,

 najde tyto rostliny v okolí školy

- rozliší hospodářská a domácí zvířata

- uvede živočichy a rostliny žijící ve svém okolí

- uvede správný způsob likvidace odpadů v domácnostech a

 význam třídění odpadků

 

- zdůvodní význam správného držení těla

- navrhne správné pracovní polohy při běžných činnostech

 ve škole i doma

- popíše správnou volbu oblečení a obuvi pro různé modelové

 situace

- vysvětlí význam péče o zdraví, otužování

- sestaví svůj režim dne

- uvede zásady správného chování při styku s cizími osobami

 v různých modelových situacích

 

 

Místo, kde žijeme

- orientace v místě bydliště a okolní krajině

- cesta z domova do školy

- obec, místní krajina -její části, poloha v krajině

- minulost a současnost obce

- význačné budovy

- hlavní světové strany

 

 

Dopravní výchova

pravidla správného chování na veřejných komunikacích,dopravní značky, dopravní síť,chování ve veřejných dopravních prostředcích,zásady prevence dopravních nehod

 

 

 

 

Rozmanitosti přírody

- látky a jejich vlastnosti – změny skupenství

 látek, vlastnosti látek

- životní podmínky - voda a vzduch - vlastnosti

- půda význam, složení

- některé hospodářsky významné horniny a

 nerosty

- rostliny, houby, živočichové – výskyt v regionu, 

 význam v přírodě a pro člověka

- ochrana životního prostředí -likvidace odpadů

 

 

Výchova ke zdraví-

Člověk a jeho zdraví

- lidské tělo -životní potřeby a projevy, základní

 stavba a funkce

- péče o zdraví -intimní a duševní hygiena, denní

 režim

- osobní bezpečí -bezpečné chování v rizikovém 

 prostředí

 

 

OSV 1 -rozvoj schopností poznávání -cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

          - sebepoznání a sebepojetí -moje tělo, moje psychika, co o sobě vím a co ne

         -   psychohygiena -dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému, hledání pomoci při potížích

        - kreativita -cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity ( originalita, schopnost vidět věci jinak)

 

OSV 2 -poznávání lidí -vzájemné poznávání se ve třídě

        - mezilidské vztahy -péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled ne svět očima druhého

       - komunikace -řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč lidských skutků, komunikace v různých situacích (omluva, pozdrav, prosba), pravda a lež a předstírání v komunikaci

  

OVS 3 -řešení problémů a rozhodovací dovednosti -zvládání učebních problémů

           - hodnoty, postoje, praktická etika

 

MKV -lidské vztahy -právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, uplatňování principu slušného chování

 

ENV -ekosystémy -les, vodní zdroje

         - základní podmínky života -voda, vzduch, půda

         - lidské aktivity a problémy životního prostředí

         - vztah člověka k prostředí -náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí)

 

MED -kritické čtení a vnímání mediálních sdělení -pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě

          - fungování a vliv médií ve společnosti -vliv médií na každodenní život a uspořádání dne

 

 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodověda

 

 PŘÍRODOVĚDA – 4. ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 

 

Žák:

- vysvětlí pojmy: živá příroda, neživá příroda

- uvede příklady zástupců, objasní vzájemnou propojenost

- objasní princip rovnováhy přírody

- roztřídí dané látky pomocí smyslů a měřením

- určí, které látky nelze zkoumat některými smysly, tvrzení

 zdůvodní

- uvede souvislosti mezi vzhledem krajiny, kvalitou

 životního prostředí a činností člověka

- rozliší vybrané horniny a nerosty

- vysvětlí pojem: zvětrávání; uvede příklady zvětrávání a

 vyjmenuje faktory, které zvětrávání způsobují

- uvede, jak vzniká půda a jaký má půda význam pro život

 na Zemi

- na konkrétních příkladech uvede vzájemné vztahy živých

 organismů a neživé přírody

- roztřídí živočichy na bezobratlé a obratlovce, uvede zástupce

- uvede znaky života, životní potřeby, způsob života, stavbu

 těla a funkci jednotlivých částí těla konkrétních rostlin a 

 živočichů

- s pomocí jednoduchých klíčů, atlasů a vhodných odborných

 publikací zařadí konkrétní živočichy do známých skupin

- uvede zástupce různých přírodních společenstev ve

 vybraných lokalitách regionů

- uvede příklady vzájemných vztahů mezi organismy

- uvede příklady přizpůsobení rostlin a živočichů změnám

 prostředí během roku (porovná jednotlivé živé organismy)

- zhodnotí dopad některých konkrétních činností člověka

 na přírodu

- rozliší, které z nich mohou prostředí a zdraví člověka

 podporovat, a které poškozovat

- provede pokus, naplánuje a zdůvodní postup

- vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

 

 

- zhodnotí příčiny, důsledky (příp. odpovědnost lidí) u konkrétních

 vybraných živelných pohrom a ekologických katastrof

- uvede základní zásady chování a jednání v těchto situacích,

 na konkrétních příkladech

- popíše činnost jednotlivých složek IZS

- provede vybrané praktické činnosti v terénu

- založí sbírku přírodnin, vypěstuje rostliny, založí herbář

- provede pozorování a jeho záznam apod.

 

 

Rozmanitost přírody

- neživá příroda

- látky a jejich vlastnosti - třídění látek

- změny látek a skupenství

- porovnávání látek a měření veličin

 s praktickým užíváním základních jednotek

- voda a vzduch - význam pro přírodu a

 člověka, oběh vody v přírodě

- nerosty a horniny,vznik půdy a její význam

- živá příroda - třídění rostlin, hub, živočichů

- podmínky života na Zemi a jejich

 rozmanitost - slunce, voda, půda, vzduch

- životní podmínky rostlin

- rostliny a jejich orgány (stonek, list, květ)

- výživa rostlin

- živočichové a stavba jejich těla

- přírodní společenstva - háje, lesa, vod a

 bažin, pole a zahrady, suchých stanovišť

- význam lesů pro člověka

- přizpůsobení rostlin a živočichů změnám

 prostředí během roku

- význam zemědělství pro člověka

- vzájemné vztahy rostlin, hub a živočichů

- ochrana přírody, likvidace odpadů

- živelné pohromy a přírodní katastrofy

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života

- živelné pohromy

- opatření, chování a jednání při nebezpečí

 živelných pohrom v modelových situacích

 

OSV 1 - rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

  

OVS 3 - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - zvládání učebních problémů

           - hodnoty, postoje, praktická etika

 

ENV - ekosystémy - les, vodní zdroje

         - základní podmínky života - voda, vzduch, půda

         - lidské aktivity a problémy životního prostředí

         - vztah člověka k prostředí - náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí)

 

MED - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě

 

 

 

 

 

PŘÍRODOVĚDA - 5. ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 

 

Žák:

- vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi

- popíše postavení Země ve vesmíru

- objasní střídání dne a noci, ročních období

- charakterizuje Měsíc a jeho fáze, vyhledá v kalendáři symboly

 fází Měsíce a uvede (odhadne) význam těchto symbolů

- ve skupině se spolužáky znázorní pomocí globusu a jiných

 vhodných pomůcek pohyb Země a ostatních planet sluneční

 soustavy kolem Slunce

 

 

 

 

 

- vyhledá v encyklopediích a stručně popíše funkce některých

 orgánů a orgánových soustav člověka

- popíše vznik a vývoj jedince, jednotlivé etapy lidského života

- na konkrétních příkladech zdůvodní význam ohleduplného

 chování k druhému pohlaví

- objasní význam osobní a intimní hygieny, denního režimu

- sestaví jídelníček podle základních zásad správné výživy

- uvede příklady stresových situací, navrhne, jak stresu čelit a

 předcházet

- sestaví svůj režim dne podle zásad zdravého způsobu života

- uvede příklady pozitivních a negativních reklamních vlivů

- na modelových příkladech předvede osvojené jednoduché

 způsoby odmítání návykových látek

- posoudí negativní vliv kouření, alkoholu, drog, násilí, hracích

 automatů apod. na kvalitu lidského života

- uvede, na modelových situacích předvede, jak bude postupovat

 v krizových situacích (šikana, týrání, zneužívání, přírodní a

 ekologické katastrofy, teroristický útok apod.)

- na modelových příkladech předvede základní úkony první

 pomoci a přivolání pomoci v různých situacích (aplikuje znalost

 telefonních čísel: 150, 155, 158, 156)

- pojmenuje správně základní části lidského těla

- vysvětlí, proč (jak) se musí chránit před stykem s cizí krví

 (úrazy, nalezené injekční stříkačky aj.)

- vysvětlí pojmy: HIV, AIDS

 

 

Rozmanitost přírody - Země a vesmír

- Slunce a sluneční soustava

- vesmírná tělesa – hvězdy, přirozené

 družice, planety, komety, meteory, meteority

- Země ve vesmíru - pohyby Země

- gravitační síla

- střídání dne a noci, roční období

- práce s globusem

- ekologie - prospěšné a škodlivé zásahy

 člověka do přírody a krajiny, zemědělství,

 průmyslová výroba, doprava ve vztahu

 k životnímu prostředí

Výchova ke zdraví

Člověk a jeho zdraví

- stavba lidského těla

- funkce některých orgánů a orgánových

 soustav

- pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou

- základy lidské reprodukce

- vývoj jedince

- základy sexuální výchovy

- partnerství a rodičovství

- péče o zdraví, správná výživa

- intimní a duševní hygiena

- sociálně patologické jevy

- návykové látky

- bezpečné chování v rizikovém prostředí

- první pomoc

- HIV/AIDS

 

 

 

 

 

 

Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života

- živelné pohromy

- opatření, chování a jednání při nebezpečí

 živelných pohrom v modelových situacích

 

OSV 1 - rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění

           - kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity ( originalita, schopnost vidět věci jinak)

 

OVS 3 - řešení problémů a rozhodovací dovednosti – zvládání učebních problémů

           - hodnoty, postoje, praktická etika

 

ENV - ekosystémy - les, vodní zdroje

         - základní podmínky života - voda, vzduch, půda

         - lidské aktivity a problémy životního prostředí

         - vztah člověka k prostředí - náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí)

 

EGS - objevujeme Evropu a svět - naše vlast a Evropa, Evropa a svět

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vlastivěda

 

VLASTIVĚDA - 4. ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 

 

Žák:

- určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem

 ke krajině a státu

- uvede významné podniky a hospodářské aktivity v regionu

- určí světové strany v přírodě a podle mapy

- rozliší náčrt, plán a základní typy map, vyhledá jednotlivé

 údaje, vysvětlí smluvní značky

- popíše polohu ČR v Evropě

- předvede dovednost práce s mapou, ukáže na mapě polohu

 ČR a sousedních států

- uvede základní informace o podnebí ČR

- vyhledá na mapě hlavní vodní toky, pohoří a nížiny ČR

- vyhledá krajská města jednotlivých krajů ČR

- uvede hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce,

 symboly našeho státu a jejich význam

- vyhledá z dostupných informačních zdrojů typické

 regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury

- charakterizuje státoprávní uspořádání ČR

- uvede příklady, čím se lidé liší a jak lze těchto odlišností

 využít ve prospěch celé společnosti

- uvede základní lidská práva a práva dítěte

- uvede příklady ze svého okolí, ve kterých dochází k porušování lidských práv a

 demokratických principů

- vysvětlí pojem" kultura“; na konkrétních příkladech ze svého okolí

- uvede různé podoby a projevy kultury

- uvede konkrétní příklady kulturních institucí

 

- pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k

 pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy

- využívá knihoven jako informačních zdrojů pro pochopení

 minulosti, zdůvodní základní význam chráněných částí přírody,

 nemovitých i movitých kulturních památek

 

- řeší situace v silničním provozu

- zná význam dopravních značek a řídí se jimi

- umí teoretické poznatky převést do praxe - jízda na kole

 

Místo, kde žijeme

- místní oblast, region - zdroje, výroba, služby

- poloha a povrch ČR

- grafické znázornění povrchu - mapy, plány

- světové strany

- zvláštnosti krajů a oblastí ČR

- státní zřízení a politický systém v ČR

- státní správa a samospráva

- státní symboly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lidé kolem nás

- základní lidská práva a práva dítěte

- práva a povinnosti žáků školy

- právní ochrana občanů a majetku

- podoby a projevy kultury, kulturní instituce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé a čas

- časová osa

- české země v pravěku

- příchod Slovanů

- Velkomoravská říše

 

 

 

 

 

 

 

Dopravní výchova

- cyklista - chování v silničním provozu

- průkaz cyklisty - praktická výuka, test a jízdy

 na DDH

 

VDO - formy participace občanů v politickém životě - volební systémy a emokratické volby, obec jako základní jednotka samosprávy státu

         - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - význam Ústavy jako zákona země

 

EGS - Evropa a svět nás zajímá- zážitky a zkušenosti z Evropy, naši sousedé v Evropě

 

ENV - vztah člověka k prostředí – naše obec - příroda a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí

 

MED - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel

 

 

 

 

 

 

VLASTIVĚDA – 5.ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 

 

Žák:

- charakterizuje svůj kraj, vyhledává jednotlivé údaje na mapě

- zjišťuje rozšiřující informace ze svého kraje - pracuje

 s encyklopedií, vyhledává informace z internetu, z turistických

 průvodců

- zprostředkuje ostatním spolužákům zkušenosti, zážitky a

 zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu

 v naší vlasti a v jiných zemích

- orientuje se na mapě, ukáže polohu sousedních států

- charakterizuje vybrané státy

- vyhledá na mapě evropské státy a významná evropská města

- porovná světadíly a oceány podle velikosti, popíše podle mapy

 jich polohu na Zemi

- vysvětlí pojmy: Evropská unie, "evropský dům"; rozliší znak

 EU, uvede některé východy členství ČR v EU

- uvede některý významný globální (lokální, společenský apod.)

 problém a navrhne jeho způsob řešení

 

- charakterizuje svými slovy vývojové etapy historie naší vlasti

- popíše způsob života lidí v různých etapách historie

- na konkrétních příkladech porovná minulost a současnost

- využije knihovnu jako informační zdroj pro pochopení

 minulosti

- porovná a zhodnotí na konkrétních příkladech způsob života a

 práce předků na našem území v minulosti a současnosti (uvede

 regionální specifika)

- objasní historické důvody státních svátků avýznamných dnů

- převypráví spolužákům některou z pověstí (vázanou

 na nejbližší region)

- stručně charakterizuje historický přínos vybraných významných

 osobností českých dějin (regionu, obce)

 

- řeší situace v silničním provozu

- zná význam dopravních značek a řídí se jimi

- umí teoretické poznatky převést do praxe - jízda na kole

 

Místo, kde žijeme

- ČR - kraj, v němž žijeme

- ČR - demokratický stát

- vlastní zkušenosti žáků z cestování do cizích

 zemí

- Evropa a svět - kontinenty

- poloha a povrch Evropy

- sousedé ČR a evropské státy

- rostliny a živočichové Evropy

- Evropská unie - evropský občan, cestování

- co dala naše země Evropě a Evropa nám

- společný „evropský dům“

 

 

 

 

 

 

Lidé kolem nás

- základní globální problémy - sociální,

 konzumní společnost, přírodní prostředí

 

 

Lidé a čas

- orientace v čase a časový řád, určování času

- dějiny jako časový sled událostí

- vznik českého státu, vláda přemyslovských

 knížat

- vznik Českého království, vláda

 přemyslovských králů

- český stát za vlády Lucemburků

- husitské války

- první Habsburkové na českém trůně

- kalendáře, letopočet, generace

- proměny způsobu života v našem regionu

- regionální památky - péče o památky

- významné události z historie našeho státu -

 státní svátky, významné a památné dny

- vybrané osobnosti českých dějin

 

 

Dopravní výchova

- cyklista - chování v silničním provozu

- průkaz cyklisty - praktická výuka, test a jízdy

 na DDH

 

OSV 2 - mezilidské vztahy -lidská práva jako regulativ vztahů

           - kooperace a kompetice - rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence

 

VDO - občanská společnost a škola - způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy

 

VDO - formy participace občanů v politickém životě - volební systémy a demokratické volby, obec jako základní jednotka samosprávy státu

         - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - význam Ústavy jako zákona země

 

EGS - Evropa a svět nás zajímá - zážitky a zkušenosti z Evropy, naši sousedé v Evropě

       -   jsme Evropané - kořeny a zdroje evropské civilizace, instituce EU a jejich fungování, mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže

 

MKV - princip sociálního smíru a solidarity - nekonfliktní život v multikulturní společnosti, otázka lidských práv, základní dokumenty