7. Umění a kultura

02.10.2008 11:39

 

5.5      UMĚNÍ A KULTURA

Umění a kultura

Charakteristika vzdělávací oblasti

Oblast si klade za cíl vést žáky k ochraně a hledání krásy v sobě i kolem sebe. Směřuje k chápání tradic, kritickému přístupu ke skutečnosti, nabízí osobní postoje a osobní objevování. Sleduje smysl a podstatu tvůrčí činnosti. Ukazuje na podstatu tvorby: dozvědět se něco o sobě, překonat sama sebe, přiblížit se tomu, co nás přesahuje.

Postupy umělecké tvorby jsou blízké projektovým pracovním postupům, tedy tvořivé činnosti (příprava, zrání, inspirace, vypracování, sebereflexe, korekce). Jde o cestu k objevování projevů autonomie, tělesné i duševní pohody, vnímání prožitku.

Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

·        Hudební výchova

·        Výtvarná výchova

Jsou zde zařazeny vzdělávací obory:

·        Hudební výchova

·        Výtvarná výchova

Průřezová témata

Jsou zapracována v charakteristikách jednotlivých vyučovacích předmětů.

Charakteristika vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast Umění a kultura je vyučována ve všech ročnících 1. stupně. Jejím obsahem jsou části vzdělávacích oborů Hudební výchova a Výtvarná výchova, které jsou Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání stanoveny pro 1. stupeň.Realizují se v předmětech Hudební výchova a Výtvarná výchova.

 

·       Hudební výchova

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru

ekávané výstupy - 1. období

žák

 • zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
 • rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
 • využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
 • reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie
 • rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
 • rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální

 

ekávané výstupy - 2. období

žák

 • zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané
 • vecké dovednosti
 • orientuje se v zápisu jednoduché melodie či písně a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou
 • hrou)
 • využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci
 • jednoduchých motivů skladeb a písní
 • rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
 • vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace
 • rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
 • harmonické změny
 • ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace

 

ivo

VOKÁLNÍ ČINNOSTI

 • vecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, rozšiřování
 • hlasového rozsahu
 • hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
 • dvojhlas a vícehlas - prodleva, kánon, lidový dvojhlas apod.
 • intonace, vokální improvizace - diatonické postupy v durových a mollových tóninách (V., III. a I. stupeň, volné nástupy VIII. a spodního V.stupně apod.),
 • hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.)
 • záznam vokální hudby – zachycení melodie písně pomocí jednoduchého grafického vyjádření (například linky), nota jako grafický znak pro tón, zápis rytmu
 • jednoduché písně, notový zápis jako opora při realizaci písně

 

 • INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
 • hra na hudební nástroje - reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých hudebních nástrojů (Orffův instrumentář), zobcových 
 • fléten, keyboardů   apod.
 • rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace - tvorba předeher, meziher a doher s využitím tónového materiálu písně, hudební doprovod
 • (akcentace těžké doby v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva), hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď), jednodílná písňová forma (a - b)
 • záznam instrumentální melodie – čtení a zápis rytmického schématu jednoduchého motivku či tématu instrumentální skladby, využití notačních programů

 

 • HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
 • taktování, pohybový doprovod znějící hudby - dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance
 • pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby - pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků
 • orientace v prostoru – utváření pohybové paměti, reprodukce pohybů prováděných při tanci či pohybových hrách

 

 • POSLECHOVÉ ČINNOSTI
 • kvality tónů - délka, síla, barva, výška
 • vztahy mezi tóny - souzvuk, akord
 • hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem - rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb melodie
 • (melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické, harmonické změny v hudebním proudu
 • hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj
 • hudební styly a žánry - hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod.
 • hudební formy - rondo, malá písňová forma, variace, velká písňová forma
 • interpretace hudby - slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je taková)

 

 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura RVP ZV a umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa - poznávání okolního i svého vnitřního světa prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Toto poznání směřuje k tomu, aby se naučili rozumět výtvarnému umění, rozumět jeho jazyku a významům, aby se učili chápat výtvarnou kulturu v nejširším slova smyslu jako nedílnou součást svého duchovního života a bohatství společnosti. Kultivuje schopnosti žáků svět kolem sebe citlivě vnímat, prožívat jej, objevovat v něm estetické hodnoty. Cílem předmětu je, aby si žáci prakticky osvojili potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjeli přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, svou fantazii a prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz. Aktivity vycházející ze vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarné výchovy pomáhají utvářet kreativní stránky osobnosti žáka a pochopení kontinuity proměn historické zkušenosti, v níž dochází k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence.

Na 1.stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem výtvarného umění. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a výpovědi sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat.

 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova

V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.

Vzdělávacím obsahem tématu Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smyslů

na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření.Vzdělávacím obsahem tématu Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření.Vzdělávacím obsahem tématu Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu vizuálně obrazných vyjádření

v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií.

Vyučovací předmět Výtvarná výchova je povinný předmět, který se vyučuje ve všech ročnících 1..stupně ZŠ. Jeho týdenní časová dotace činí v 1., 2.,ročníku 1 hodinu týdně a ve 3., 4., 5.ročníku 2 hodiny týdně Ve výuce v 1.vzdělávacím období (1.až 3.ročník) převládají různé hravé činnosti a experimentování, v 2.období (4. až 5.ročník) přecházejí žáci již k uvědomělejší výtvarné práci. posilování. Vzdělávací obsah předmětu je sice rozpracován pro jednotlivá období do jednotlivých ročníků, konkrétní činnosti však volí učitel sám podle svého uvážení s ohledem na podmínky výuky, schopnosti, zkušenosti a potřeby žáků.

Jednohodinové týdenní dotace vyučovacího předmětu Výtvarná výchova lze ve vhodných případech organizovat „střídavě“ jako „dvouhodinovky“ 1/14 dnů

v kombinaci s jiným vyučovacím předmětem s jednohodinovou týdenní dotací (např. s Pracovní výchovou apod.).

 

 

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru Výtvarná výchova

1. stupeň

ekávané výstupy - 1. období

žák

- rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících 

 z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ

- v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy,objekty a další prvky a

 jejich kombinace

- vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky

- interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností

- na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

 

ekávané výstupy - 2. období

žák

- při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,barevné kontrasty,

 proporční vztahy a jiné)

- užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a

 skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model

- při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační

 účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy

- nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání, k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné,

 objemové i prostorové tvorbě

- osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a

 prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění)

- porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace

- nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

 

ivo

                              1. ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI

- prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury - jejich jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus),

 jejich kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru

- uspořádání objektů do celků - uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjádření

- reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly - vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmatových, sluchových, pohybových, čichových,

 chuťových a vyjádření vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly

 

                              2. UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY

- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností -manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru,

 akční tvar malby a kresby

- typy vizuálně obrazných vyjádření - jejich rozlišení, výběr a uplatnění - hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, animovaný film,

 comics, fotografie, elektronický obraz, reklama

- přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením - hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na

 smyslovém vnímání)

 

                             3. OVĚŘOVÁNÍ  KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ

- osobní postoj v komunikaci - jeho utváření a zdůvodňování; odlišné interpretace vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a přejatých) v rámci

 skupin, v nichž se dítě pohybuje; jejich porovnávání s vlastní interpretací

- komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření - v komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole i

 mimo školu); vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností a zaměření

- proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění

 

ekávané výstupy

žák

- vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů,

 představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

- užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a

 fantazie

- užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a

 digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace

- vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně

 obrazných vyjádření

- rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického

 obsahu

- interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a

 prožitků

- porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a

 kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

- ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu

 pro jejich prezentaci

Zařazená průřezová témata

Do této vzdělávací oblasti jsme zařadili také některé části průřezových témat. Z tématu Osobnostní a sociální rozvoj, tématického okruhu Osobnostní rozvoj jsou to části „Rozvoj schopnosti vnímání“, „Sebepoznání a sebepojetí“ a„Kreativita“. Z tématického okruhu Sociální rozvoj jde o část „Kooperace a kompetice“.

Z tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech je zde zařazen tématický okruh „Evropa a svět nás zajímá“.

Z tématu Multikulturní výchova části tématických okruhů „Kulturní diference“, „Lidské vztahy“, „Etnický původ“ a „Multikulturalita“.

Z tématu Mediální výchova ,,Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality.

Při realizaci této oblasti proto upřednostňujeme návštěvy kulturních akcí, krátkodobé projekty, v jejichž rámci se žáci seznamují s jedním uměleckým obdobím, výtvarnou technikou, hudebním žánrem apod. Žáky zpravidla nerozdělujeme do skupin. Naopak při řadě akcí dochází ke spojování žáků různých ročníků, abychom jim umožnili sdílet estetické prožitky.

Obory Hudební výchova a Výtvarná výchova jsou do výuky zařazeny ve všech ročnících prvního stupně. Podrobný přehled časové dotace předmětu je uveden v učebním plánu tohoto školního vzdělávacího programu.

Zásadní výchovné a vzdělávací postupy směřují k utváření klíčových kompetencí:

Kompetence k učení

·        Vést žáky k tomu, aby se naučili rozumět obecně používaným termínům oblasti hudební a výtvarné aby s nimi dovedli zacházet,

·        ukázat žákům, že přehled v oblasti umění a kultury jim umožní prožitky z těchto oborů lidské činnosti intenzivněji prožívat.

Kompetence k řešení problémů

·        Vést žáky k tomu, aby při svém hodnocení umění postupovali uvážlivě, tak aby svůj názor byli schopni obhájit,

·        předkládat žákům dostatečné množství estetických prožitků a poskytnout dostatek prostoru k tomu, aby si uvědomili, že různí lidé vnímají stejnou věc různě.

Kompetence komunikativní

·        Vést žáky k tomu, aby vnímali i mimojazykové vyjadřování a aby sami tuto komunikaci využívali,

·        ukázat žákům, že vyslechnout názor druhých lidí na společně prožitý estetický prožitek a vhodně na něho reagovat může být přínosem,

·        poskytnout dětem dostatečný prostor k jejich vlastnímu kulturnímu, uměleckému projevu.

Kompetence sociální a personální

·        Vysvětlit a vybudovat zásady chování na kulturních akcích,

·        ukázat dětem potřebu spolupráce ve skupině,

·        předvést dětem na příkladech z výtvarné a hudební výchovy nezbytnost přebírání zkušeností druhých lidí pro vlastní zdokonalování,

·        na základě respektování názorů každého žáka budovat v dětech sebedůvěru.

Kompetence občanské

·        Vysvětlit žákům potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví,

·        budovat v dětech pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost,

·        vést žáky k tomu, aby se aktivně zapojovali do kulturního dění .

Kompetence pracovní

·        Vysvětlit žákům, jak správně používat výtvarné potřeby a jak o ně pečovat,

·        objasnit žákům základní pravidla pro grafický záznam hudby,

·        žákům vysvětlit nutnost ochrany zdraví svého i druhých,

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA – 1. ročník

Školní výstupy

Učivo

 

Průřezová témata

 

 

Žák:

- osvojí si 10 nových písní, projevuje zájem o

 zpěv a hudební činnosti - uvolněně, intonačně a

 rytmicky správně zpívá ve skupině, sólo

 (dobrovolně), texty písní zná zpaměti

- správně tvoří hlavový tón, zpívá s oporou bránice

- při zpěvu správně otevírá ústa, dovede zazpívat

 brumendo a na neurčitý vokál, při zpěvu netísní hrudník

- dodržuje zásady hlasové hygieny

- zopakuje zpívané nebo hrané

 rytmickomelodické motivy

- melodizuje jednoduché texty (jména, říkadla)

- zpívá ve skupině s oporou melodického nástroje

 nebo učitelova zpěvu (později i harmonického

 doprovodu)

 

 

- technicky správně používá jednoduché nástroje

 Orffova instrumentáře

- správně zvolí improvizovaný nástroj podle

 charakteru doprovázené písně nebo tance a

 použije je rytmicky vhodně

- podle svých možností předvede hru na triangl,

 zvonkohru, a některé tradiční hudební nástroje

 

- zapojí se alespoň do dvou hudebně pohybových her

- doprovází zpěv nebo pohyb tleskáním,

 pleskáním, luskáním, podupy

 

- pochoduje na počítání, se zpěvem a podle hudby

- rozlišuje hudbu mírnou a ráznou

- individuálně nebo ve skupině předvede různé

 druhy chůze s hudebním doprovodem

- používá ve správných souvislostech pojmy

 rychle a pomalu, potichu a nahlas, vysoké a

 hluboké tóny, stoupavá a klesavá melodie

 

- dovede v klidu vyslechnout krátkou ukázku

 symfonické hudby, kytary; v koncertním i

 folkovém provedení

- rozlišuje hlasy a zvuky kolem sebe, zvuk a tón, mluvu a zpěv,

- hlas mužský, ženský, dětský, zpěv sólisty a

 sboru, píseň a nástrojovou skladbu

- podle zvuku a tvaru pozná nejznámější hudební nástroje

 

- píše noty celé správného tvaru na linkách a v mezerách

- pozná notu celou, taktovou čáru a houslový klíč

 

 

Vokální činnosti, nácvik písní

- osvojování nových písní

- správné tvoření tónu

- správná výslovnost (otevírání úst, brumendo,

 neurčitý vokál)

- uvolňovací cviky

- zásady hlasové hygieny

- intonační a rytmických schopnosti

- sjednocení hlasového rozsahu (c1-a1)

- zpěv skupiny s oporou učitelova hlasu nebo

 melodického nástroje

 

 

 

 

 

Instrumentální činnost

- jednoduché nástroje Orffova instrumentáře

 

 

 

 

 

 

Hudebně pohybové činnosti

- hudebně pohybové hry

- prvky hry na tělo do rytmu nebo jako

 doprovod

 

- pochod, pochod se zpěvem

- ukolébavka

- různé druhy chůze s hudebním doprovodem

- pohybové reakce na hudbu

- improvizovaný pohyb na poslouchanou hudbu

 

 

Poslechové činnosti

- poslech hudebních skladeb různých žánrů

- výchova k toleranci různých žánrů

- fanfáry, ukolébavky, hymna ČR

- rozlišování tónů, zvuků, zpěvních hlasů,

 vokální a nástrojové hudby

- nejznámější hudební nástroje

 

Seznámení s pojmy z hudební nauky

- nota celá, psaní do notové osnovy

- notová osnova

- první seznámení s houslovým klíčem

 

 

OSV 1- rozvoj schopností poznávání - pozornost a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení

 

 

 

 

 

 

 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA – 2. ročník

Školní výstupy

Učivo

 

Průřezová témata

 

Žák:

- zazpívá zpaměti alespoň 10 písní, pokusí se

 zazpívat kánon

- dle individuálních možností čistě a rytmicky

 správně zpívá s doprovodem i bez doprovodu

 (měkké nasazení, vyrovnávání vokálů, hlavový

 tón, opora bránice)

- při zpěvu správně dýchá

- vysvětlí význam rozezpívání (prakticky uplatňuje)

- zazpívá vzestupnou a sestupnou řadu

- melodizuje texty, aplikuje hudební dialog, při

 zpěvu reaguje na předehru, mezihru, dohru

- reaguje na dirigenta (dynamika, tempo)

- při zpěvu sleduje obrys melodie v notovém záznamu

 

 

- vytleská rytmus textů se čtvrťovými a osminovými hodnotami

- vhodně použije dětský instrumentář a

 improvizované nástroje jako vlastní doprovod k

 rytmizaci textu, sborové recitaci, vlastnímu zpěvu

 

 

 

- aktivně se zapojí do 3 hudebně pohybových her

- ovládá prvky hry na tělo a doprovází tímto

 způsobem zpěv svůj nebo spolužáků

- dokáže pohybem vyjádřit výraz a náladu hudby

- zvládá jednoduchý taneční pohyb ve dvojici

- zatančí mazurku

 

 

 

 

- dokáže v klidu vyslechnout krátké hudební

 ukázky různých žánrů

- zdůvodní nutnost tolerance v hudbě i jiných

 oblastech života

- vyslechne hru na trubku, klarinet, pozoun,

 kontrabas, baskytaru, velký a malý buben, při

 poslechu rozliší tyto hudební nástroje

 

 

- při zpěvu se řídí dynamickými značkami

- pozná a napíše houslový klíč

- umí číst a psát noty podle hodnot, noty

 požadovaných hodnot dokáže vyhledat v zápisu

- slovně charakterizuje podobu not

 

 

 

Vokální činnosti, nácvik písní

- osvojování nových písní, kánon

- zpěv sólo, skupiny; správná artikulace,

 vyrovnávání vokálů, měkké nasazení,  

 hlavový tón, opora bránice

- pěvecké dýchání, hlasová hygiena

- sjednocování hlasového rozsahu c1 – h1

- funkce rozezpívání, praktické provádění

 rozezpívání

- ozvěna, vzestupná a sestupná řada na různé

 texty, trojzvuk

- melodizace textu

- dynamika, tempo, reakce na dirigenta

- stoupání a klesání melodie

 

Instrumentální činnost

- rytmická cvičení, rytmizace textů

- práce s dětským instrumentářem a

 improvizovanými nástroji

- melodický doprovod (ostinato, prodleva,

 dudácká kvinta, T a D)

 

Hudebně pohybové činnosti

- práce nejméně se 3 hudebně pohybovými

 hrami

- hra na tělo, vzestupná a sestupná řada

- pohybové vyjádření hudebního výrazu a

 nálady (tempo, dynamika)

- prvky tanečního pohybu držení ve dvojici,

 chůze ve 3/4 taktu

- mazurka

 

Poslechové činnosti

- práce s nejméně 4 poslechovými skladbami

- lidová píseň a píseň vytvořená skladatelem;

 písně pro děti, populární písně pro děti

- poslech dětského sboru s doprovodem

- tolerance k různým hudebním žánrům

- další hudební nástroje, jejich pozorování a

 poslech (trubka, klarinet, pozoun, kontrabas,

 baskytara, velký a malý buben)

 

Seznámení s pojmy z hudební nauky

- dynamické značky, repetice

- houslový klíč; noty půlové, čtvrťové,

 osminové; grafické ztvárnění těchto hodnot

 (koláč); notová řada a její graf, ztvárnění

 (schody, klávesnice); kvintakord

- vzestupná, sestupná, lomená melodie

 

 

OSV 1- rozvoj schopností poznávání -pozornost a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení

 

OSV 2 -řeč těla, řeč zvuku a slov, cvičení pozorování a emfatického a aktivního naslouchání

 

MED -vnímání autora mediálních sdělení (uplatnění výrazových prostředků v hudbě a tanci)

       - hudební kultura jiných národů

 

MKV -lidské vztahy (mezilidské vztahy v lidové písni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA – 3. ročník

Školní výstupy

Učivo

 

Průřezová témata

 

 

Žák:

- zazpívá nejméně 10 písní zpaměti, rozlišuje tónorod

- předvede správné rozezpívání (jako rozcvičku a zvyšování

 hlasového rozsahu) a dodržuje pravidla hlasové hygieny

- aplikuje další prvky pěvecké techniky

 (nádechy, frázování, měkké nasazení)

- při zpěvu sleduje obrys melodie v notovém záznamu

- zapojí se do vokální hry s doplňováním a

 obměňováním čtyřtaktové fráze

- zazpívá ve skupině kánon

- reaguje na gesta dirigenta

- orientuje se ve složitější rytmizaci a melodizaci textů

 

- rytmicky doprovází zpěv svůj nebo svých spolužáků

- doplňuje zpěv spolužáků dvoutaktovou mezihrou

- dovede se zapojit do 3 hudebně pohybových her

- pohybově vyjádří charakter melodie, tempo,

 dynamiku a citový prožitek hudby

 

 

 

- zkouší tančit polku, kreace na rock

- taktuje 2/4 a 3/4 takt, i jinak umí vyjádřit lehké a těžké doby

 

 

 

 

 

- v klidu sleduje kratší symfonické nebo nástrojové skladby

- rozliší hru na violoncello, akordeon, lesní roh,

 tubu, cemballo, syntetizátor, činely

- rozliší hudbu podle její společenské funkce

 

 

 

 

 

 

 

- napíše, čte, vyhledá a označí pomlku (celou,

 půlovou, čtvrťovou, osminovou)

- správně do osnovy napíše houslový klíč

- rozezná a pojmenuje noty c1-a1

 

 

Vokální činnosti, nácvik písní

- práce s písněmi v dur i v moll

- rozezpívání, hlasová hygiena

- další pěvecké techniky (nádechy, frázování,

 měkké nasazení, pauza)

- melodie postupující v krocích a skocích,

- motiv, předvětí, závětí

- průprava k dvojhlasu, kánon

- změny tempa a dynamiky

- rytmizace a melodizace v 2/4, 3/4, a 4/4 taktu

 

 

Instrumentální činnosti

- instrumentální hra s doplňováním a

 obměňováním čtyřtaktové fráze

- rytmické doprovody ve 2/4 a 3/4 taktu

 s využitím hodnot půlových, čtvrťových i

 osminových

- hra dvoutaktových meziher

 

Hudebně pohybové činnosti

- práce s nejméně 3 hudebně pohybovými

 hrami

- taneční kroky; třídobá chůze v kruhu,

 dvoudobá chůze v průpletu, přísuvný krok

- taktování, vyjádření lehkých a těžkých dob

 

Poslechové činnosti

-práce s nejméně 4 poslechovými skladbami

 (drobné skladby B.Smetany a A.Dvořáka)

- Epizody ze života skladatelů poslouchané

 hudby

- hudební nástroje: violoncello, akordeon,

 lesní roh, tuba, cemballo, syntetizátor,

 činely (podoba, zvuk)

- hudba k zábavě, slavnostní hudba, hudba

 k tanci (dříve a dnes)

 

Seznámení s pojmy z hudební nauky

- pomlky, houslový klíč, posuvky, noty c1 –

 a1, 4/4 takt

 

 

OSV 1 -rozvoj schopnosti poznávání -cvičení dovedností zapamatování, seberegulace, sebeorganizace -cvičení sebekontroly, sebeovládání -regulace vlastního jednání i prožívání

             - kreativita -cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnost nápadů, originalita)

 

OSV 2 -řeč těla, řeč zvuku a slov, cvičení pozorování a emfatického a aktivního naslouchání

 

EGS -Evropa a svět nás zajímá – lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA – 4. ročník

Školní výstupy

Učivo

 

Průřezová témata

 

 

Žák:

- zazpívá ve sboru alespoň 10 nových písní,

 alespoň 5 písní zná zpaměti a zazpívá je ve

 skupině nebo sólo

- ve skupině zpaměti zazpívá hymnu ČR, uvede

 základní údaje o její historii

- zazpívá staccato, legato, naváže tóny;

- zazpívá durovou stupnici na vokály (nebo C dur

   na jména not)

- provede melodizaci a rytmizaci textů

- předvede správnou orientaci v notovém

 záznamu a jeho sledování při zpěvu

 

 

 

 

 

- technicky správně a rytmicky vhodně použije

 jednoduché nástroje Orffova instrumentáře

 

 

 

 

 

 

- zapojí se nejméně do 4 hudebně pohybových her nebo tanců

- improvizuje při tanci

- pohybem vyjádří výraz a náladu hudby

- izolovaně i při tanci předvede krok poskočný,

 cvalový a krok se zhoupnutím ve 3/4 taktu

- správně taktuje k hudební produkci na 2 a 3 doby

 

 

 

 

 

 

- v klidu, ale pozorně vyslechne krátké

 symfonické, komorní či nástrojové koncertní

 skladby. Projevuje svou toleranci k různým hudebním žánrům

- předvede správný výraz zpěvu písně lyrické, žertovné,

 hymnické

- zazpívá zpaměti hymnu ČR, vysvětlí, jak se při

 hymně chovat (a chová se tak)

- uvede základní informace o významu skladatelů

 poslouchané hudby

- podle tvaru pozná pikolu, příčnou flétnu, hoboj,

 fagot, tubu, saxofon

- rozliší durovou a mollovou hudební ukázku

 vokální i instrumentální)

 

 

 

 

 

- napíše správně výškově noty h - d2, najde je

 v notovém záznamu, čte noty

- správně píše posuvky, pojmenuje je

- používá správných tvarů notového písma

- vysvětlí, co je stupnice, napíše ji a zazpívá

- vyjmenuje tóny stupnice C dur

 

Vokální činnosti, nácvik písní

- práce s minimálně 10 písněmi v dur i v moll

 (lidové, umělé, starší i moderní, oblast

 populární hudby)

- hymna ČR, zpěv a základní údaje z historie

- sjednocování rozsahu c1 – d2, transpozice

 do zpěvní polohy

- prvky pěvecké techniky (staccato, legato,

 vázání)

- prodlužování výdechu

- osminová řada dur

- šestitónová řada moll

- půltóny a celé tóny

- melodizace a rytmizace textů - orientace v

 notovém záznamu

 

Instrumentální činnosti

- hra na jednoduché Orffovy nástroje

- přehrání melodie jednoduchých lidových

 písní

- doprovod T a D

- čtyřtaktová předehra, mezihra, dohra

 

 

Hudebně pohybové činnosti

- práce s nejméně 4 hudebně pohybovými

 hrami nebo tanci

- tance - např.: polka, mazurka, figury

 populární taneční hudby (nebo alespoň prvky

 těchto tanců)

- taneční kroky (poskočný, cvalový, kroky se

 zhoupnutím)

- taneční improvizace

- hra na tělo

- taktování na 2 a 3 doby

 

Poslechové činnosti

- práce s nejméně 8 poslechovými skladbami

 (Smetana, Dvořák, Janáček, Mozart ...)

- pochod, polka, valčík, menuet, rondo, výběr

 z Lašských tanců

- vánoční hudba (koledy, vánoční písně,

 pastorela, populární vánoční hudba)

- zpěvní hlasy a druhy pěveckých sborů

- rozlišení melodie a doprovodu

- dílovost v hudbě (dvojdílnost, trojdílnost,

 malá hudební forma)

- hymna ČR a základní informace o jejím

 vzniku, chování při hymnách

- epizody ze života hudebních skladatelů

 poslouchané hudby

- seznámení s hudebními nástroji: pikola,

 příčná flétna, hoboj, fagot, tuba, saxofon

 

Seznámení s pojmy z hudební nauky

- noty h - h1, c2, d2

- pomocné linky

- předznamenání (obecně)

- procvičování notového písma

- psaní posuvek

- noty s tečkou, skupiny not osminových

- noty na pomocných linkách

- stupnice (obecně)

- stupnice C dur

 

 

OSV 1 -rozvoj schopnosti poznávání -cvičení dovedností zapamatování, seberegulace, sebeorganizace -cvičení sebekontroly, sebeovládání -regulace vlastního jednání i prožívání

             - kreativita -cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnost nápadů, originalita)

 

OSV 2 -řeč těla, řeč zvuku a slov, cvičení pozorování a emfatického a aktivního naslouchání

 

EGS -Evropa a svět nás zajímá -lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy

 

MED -fungování a vliv medií ve společnosti, vliv medií na každodenní život, společnost a kulturu, vliv medií na uspořádání dne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA – 5. ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 

 

 

Žák:

- zazpívá ve skupině alespoň 10 nových písní,

 alespoň 5 písní zná zpaměti. Zazpívá také sólo

- ve skupině zpaměti zazpívá hymnu ČR, uvede

 základní údaje o jejím vzniku, správně se chová při hymně

- uvědoměle použije vokální dovednosti získané

 v nižších ročnících (samostatně, s připomínkou   učitele)

- pokusí se o dvojhlas, trojhlas a polyfonní zpěv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zazpívá stupnici a kvintakord dur a moll

- technicky správně a rytmicky vhodně použije

 jednoduché nástroje Orffova instrumentáře

 podle notového (nebo grafického) záznamu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- v klidu, ale aktivně vyslechne krátké

 symfonické, komorní nebo nástrojové koncertní skladby

- poslechem i pohledem rozpozná harfu, varhany

 další hudební nástroje (z nižších ročníků)

- je tolerantní i k hudebním žánrům, které

 nepreferuje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- čte a píše noty v rozsahu c1 - g2 (i noty s

 posuvkami) v houslovém klíči

- vysvětlí značky, zkratky a cizí slova běžně

 používané v notových zápisech z 1. - 5.ročníku,

 reaguje na ně při hudební produkci

- použije notové písmo v žádoucích tvarech

- realizuje jednoduché rytmické cvičení nebo

 část notového zápisu (nebo alespoň předvede

 rytmus říkadla nebo jednoduchého textu)

- zachytí rytmus a melodii notovým záznamem

 

 

Vokální činnosti, nácvik písní

- práce s minimálně 10 písněmi v dur i v moll

 (lidové, umělé, starší i moderní, oblast

 populární hudby)

- hymna ČR, zpěv a základní údaje z historie,

 chování při hymně

- upevňování vokálních dovedností získaných

 v nižších ročnících

- střídavý dech

- sjednocování hlasového rozsahu h – d2

- počátky dvojhlasu, příprava trojhlasu,

 trojhlasý kánon, pokus o polyfonní zpěv

- synkopa, triola

- stupnice a kvintakord dur a moll

- rytmická cvičení

 

Instrumentální činnosti

- doprovod pomocí Orffových nástrojů

- upevňování získaných dovedností z nižších

 ročníků

- hra doprovodů podle notového záznamu,

 improvizace doprovodu T a D, pokus o

 užívání S

 

 

Hudebně pohybové činnosti

- práce s nejméně 4 hudebně pohybovými

 hrami nebo tanci

- kultivované pohyby odvozené z rytmické

 složky populární hudby, regionální lidový

 tanec, mateník, polka,valčík, mazurka

- procvičování pohybových prvků z nižších

 ročníků

- taktování na 4 doby

 

Poslechové činnosti

- práce s nejméně 8 poslechovými skladbami v

 dur i v moll

- rozlišování hudby polyfonní a homofonní

 (vokální i instrumentální)

- další hudební nástroje (harfa, varhany)

- lidové kapely, rocková kapela, symfonický a

 velký jazzový orchestr

- hudba v chrámu, na zámku, v koncertní síni a

 k tanci (dříve a dnes)

- poslech: lidové kapely, menuet, swing

- významní skladatelé (hudební skupiny) a

 jejich tvorba (poslech, epizody ze života) –

 J. S. Bach, Mozart, Janáček, Novák,  

 Beethoven (příp. další – Trojan, Hurník,

 Eben, Beatles,Presley, Ježek a V +W,

 Šlitr a Suchý, Olympic apod.)

- princip variace

 

Seznámení s pojmy z hudební nauky

- seznámení s oktávami pod i nad dosud

 používaným rozsahem

- seznámení se synkopou, triolou, stupnicemi

 dur i moll s jedním # a s jedním b a jejich  

 kvintakordy

- akord

- interval obecně, jména intervalů

- notové písmo: basový klíč, nota z

 šestnáctinová

- rytmická cvičení

- vlastní notový záznam

 

 

OSV 1 -rozvoj schopnosti poznávání -cvičení dovedností zapamatování, seberegulace, sebeorganizace -cvičení sebekontroly, sebeovládání -regulace vlastního jednání i prožívání

             - kreativita -cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnost nápadů, originalita)

 

OSV 2 -řeč těla, řeč zvuku a slov, cvičení pozorování a emfatického a aktivního naslouchání

 

EGS -Evropa a svět nás zajímá -lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy

 

MED -fungování a vliv medií ve společnosti, vliv medií na každodenní život, společnost a kulturu, vliv medií na uspořádání dne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

 

 VÝTVARNÁ VÝCHOVA - 1.ročník                                                           

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 

 

 

Žák:

- pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, jejich

 podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé

 přírodní a umělé materiály, seznamuje se s rozličnými

 postupy, technikami a nástroji

- dokáže míchat a překrývat barvy, rozezná teplé a

 studené, světlé a tmavé

 

 

- porovná vlastní interpretaci s interpretací uznávanou,

 inspiruje se jí

- ověřuje si vliv své činnosti na okolí

- vystavuje své práce

- podílí se na zlepšení prostředí školy

 

 

 

- rozlišování neobvyklých materiálů a nástrojů

 (ruka, dřívko, nit, kůra, písek, kůže)

 

- fantazijní představy, hra s barvou, plošné a

 prostorové vyjádření, originalita v souvislosti

 s vyjádřením vlastních prožitků

 

- souvislost zraku a ostatních smyslů (čich,

 hmat, sluch, chuť) a pohybu

 

- kombinace neobvyklých předmětů,

 alternativní použití linie, objemu, plochy a

 textury k vyjádření osobního zážitku

 

- ilustrace dětských knih

- instalace výstavy

- vkus a nevkus v interiéru

 

 

OSV 1 - rozvoj schopností a poznání - cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů

         - psychohygiena - hledání pomoci při potížích

            - kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity

 

VDO - občan, občanská společnost a stát - přijímat zodpovědnost za své postoje a činy

 

 

 

 

 VÝTVARNÁ VÝCHOVA - 2.ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 

 

 

Žák:

- pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti,

 jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, - pozná

 různorodé přírodní a umělé materiály

- seznamuje se s rozličnými postupy, technikami a nástroji

- záměrně využívá a kombinuje vizuálně obrazné

 elementy a prostředky (barva, linie, modelování)

- experimentuje tvůrčím způsobem s barvami

- dokáže míchat a překrývat barvy

- rozezná teplé a studené, světlé a tmavé barvy

 

- vyjadřuje se výtvarně na základě svého pohybového

 a sluchového vnímání

- vnímá událost různými smysly

- uvědomuje si podíl zraku na jejím vnímání

 

- sestaví předměty do neobvyklých souvislostí

- vytvoří nové a neobvyklé předměty a souvislosti

- kombinuje originálním způsobem linii, tvar, objem,

 barvu, texturu, objekty

- zvládne techniku malby vodovými barvami, temperami,

 suchým pastelem, voskovkami

- umí míchat barvy

- dovede používat různé druhy štětců

- zvládne prostorovou techniku a rozfoukávání barev

- zvládne kresby měkkým materiálem - dřívkem, špejlí, perem,

 měkkou tužkou, rudkou, uhlem

- zdůvodní a obhájí výtvarné pojetí

- vede dialog

- vyjadřuje se k tvorbě své a druhých

- toleruje jejich způsoby výtvarného vyjádření

- porovná vlastní interpretaci s interpretací uznávanou,

 inspiruje se jí

- ověřuje si vliv své činnosti na okolí

- vystavuje své práce

- podílí se na zlepšení prostředí školy

 

 

 

- pojmenování jednotlivých vizuálně

 obrazných elementů (tvar, objem, kvalita,

 textura) a jejich vztahy (podobnost, kontrast,

 struktura, rytmus)

- rozlišování neobvyklých materiálů a nástrojů

 (ruka, dřívko, nit, kůra, písek, kov, kůže)

- fantazijní představy, hra s barvou, plošné a

 prostorové vyjádření, originalita v souvislosti

 s vyjádřením vlastních prožitků

 

- souvislost zraku a ostatních smyslů (čich,

 hmat, sluch, chuť) a pohybu

 

 

 

- kombinace neobvyklých předmětů,

 alternativní použití linie, objemu, plochy a

 textury k vyjádření osobního zážitku

 

- tolerance a porovnávání, tvorba a

 interpretace uznávaných autorů, ilustrace

 dětských knih

 

 

 

 

 

 

 

 

- rozdíl mezi obsahem, který sám vkládá a

 obsahem uznávaným v širším sociálním

 okruhu, vhodnost užití konkrétních

 obrazných znakových prostředků 

 

 

OSV 1 - rozvoj schopností a poznání - cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů

         - psychohygiena - hledání pomoci při potížích

            - kreativita --cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity

 

VDO - občan, občanská společnost a stát - přijímat zodpovědnost za své postoje a činy

 

 

EGS - Evropa a svět nás zajímá - zážitky a zkušenosti z Evropy a světa

        

 

ENV - ekosystémy - změny okolní krajiny vlivem člověka

 

 

 

 

 

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA - 3.ročník

Školní výstupy

Učivo

 

Průřezová témata

 

 

Žák:

- pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti ,jejich

 podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé

 přírodní a umělé materiály, seznamuje se s rozličnými

 postupy, technikami a nástroji

 

 

- experimentuje tvůrčím způsobem s barvami

- dokáže míchat a překrývat barvy

- rozezná teplé a studené, světlé a tmavé

 

- vyjadřuje se výtvarně na základě svého pohybového

 a sluchového vnímání

- vnímá událost různými smysly

- uvědomuje si podíl zraku na jejím vnímání

 

- sestaví předměty do neobvyklých souvislostí

- vytvoří nové a neobvyklé předměty a souvislosti

- kombinuje originálním způsobem linii, tvar, objem, barvu,

 texturu, objekty

 

- zdůvodní a obhájí výtvarné pojetí

- vede dialog, vyjadřuje se k tvorbě své a druhých

- toleruje jejich způsoby výtvarného vyjádření

- porovná vlastní interpretaci s interpretací uznávanou

- inspiruje se jí

 

- ověřuje si vliv své činnosti na okolí

- vystavuje své práce

- podílí se na zlepšení prostředí školy

 

 

- pojmenování jednotlivých vizuálně

 obrazných elementů (tvar, objem, kvalita,

 textura) a jejich vztahy (podobnost, kontrast,

 struktura, rytmus)

- rozlišování neobvyklých materiálů a nástrojů

 (ruka, dřívko, nit, kůra, písek, kov, kůže)

 

- fantazijní představy, hra s barvou, plošné a

 prostorové vyjádření, originalita v souvislosti

 s vyjádřením vlastních prožitků

 

- souvislost zraku a ostatních smyslů (čich,

 hmat, sluch, chuť) a pohybu

 

 

- kombinace neobvyklých předmětů,

 alternativní použití linie, objemu, plochy a

 textury k vyjádření osobního zážitku

 

 

- tolerance a porovnávání, tvorba a

 interpretace uznávaných autorů, ilustrace

 dětských knih

 

 

- rozdíl mezi obsahem, který sám vkládá a

 obsahem uznávaným v širším sociálním

 okruhu, vhodnost užití konkrétních

 obrazných znakových prostředků, instalace

 výstavy, vkus a nevkus v interiéru

 

OSV 1 - rozvoj schopností a poznání - cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů

                 - sebepoznání a sebepojetí - moje vztahy k druhým lidem - zdravé a vyrovnané pojetí 

                 - kreativita - tvořivost v mezilidských vztazích

 

OSV 2 – komunikace - cviční pozorování a emfatického a aktivního naslouchání

          - kooperace a kompetice - dovednost navazovat na druhé, pozitivní myšlení

 

OSV 3 - hodnoty, postoje, praktická etika - dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne

 

VDO - občan, občanská společnost a škola - škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství

 

EGS - Evropa a svět nás zajímá - zážitky a zkušenosti z Evropy a světa

        - objevujeme Evropu a svět

 

MKV - lidské vztahy

- právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci

           - multikulturalita

           - etnický původ – různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa

 

ENV - lidské aktivity a problémy životního prostředí

         - vztah člověka k prostředí

 

MED - fungování a vliv médií ve společnosti - vliv médií na každodenní život, na postoje a chování

 

 

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA - 4.ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 

 

Žák:

- vědomě se zaměřuje na projevení vlastních

 životníchzkušeností

- rozliší reálný a duchovní prostor, uplatňuje své

 fantazijní představy, vědomě volí nástroje a techniky

 pro konkrétní výtvarné vyjádření, porovná světlostní

 poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy

- uplatňuje vztah zrakového vnímání k vnímání

 ostatními smysly

- seznamuje se s možnostmi akční tvorby, používá

 současné technické zobrazovací prostředky podle

 podmínek školy

 

- tvoří jednoduché plošné kompozice z geometrických

 tvarů, experimentuje s kompozičními přístupy a

 principy, člení, rozkládá a syntetizuje přírodní tvary

 v prostoru a v ploše, využívá výrazové možnosti

 barev jejich kombinací ve volné tvorbě a praktickém

 užití v lineární kompozici, uplatňuje osobitost v

 přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně

 obrazného vyjádření a pro vyjádření nových a

 neobvyklých pocitů a prožitků, svobodně volí a

 kombinuje prostředky

 

- samostatně odhaluje interpretační kontext vlastního i

 přejatého znakového vyjádření, aby byl srozumitelný

 pro ostatní, ověřuje si vliv svých činností na okolí

 (výstavy, výzdoba)

 

 

 

 

 

 

 

 

- hledá a pojmenovává základní obrazotvorné prvky a

 kompoziční přístupy v uměleckém díle a porovnává rozdíly

 výtvarných děl

 

 

 

 

 

 

 

 

- hodnotí, zdůvodňuje a obhajuje svoji výtvarnou výpověď a

 vyjadřuje se k tvorbě ostatních

- hledá v ní zdroj pro svá vlastní vizuálně obrazná vyjádření

 

 

- kombinace a proměny prvků vizuálně

 obrazného vyjádření v ploše, objemu a

 prostoru

- uplatnění spontaneity, hledání nových

 kontextů pro uplatnění samostatně

 vytvořených a přejatých obrazových znaků

 

 

 

 

 

 

- grafika PC, , video, volba vhodných

 prostředků k danému námětu, manipulace s

 objekty, pohyb těla a jeho umístění v

 prostoru, rozlišení typů vizuálně obrazného

 vyjádření (hračky, objekty, ilustrace textu,

 volná malba, skulptura, comics, fotografie)

 

 

 

 

 

- pozorování vzhledu a chování v různých

 situacích a prostředích, slovně

 charakterizovat hledání podnětů v reálném

 prostředí, pozorování projevů života až k

 inspiraci pro vlastní tvorbu, konkrétní

 projevy volného umění a užité tvorby,

 architektury, plošné kompozice, práce s

 literaturou zaměřenou na výtvarné umění

- komunikační obsah obrazových znaků

 samostatně vytvořených i přejatých,

 vhodnost užití obrazových znakových

 prostředků pro dosažení konkrétních

 účinků v komunikaci, vlastní portfolio, účast

 na instalaci školní výstavy

 

- účinek uměleckého díla současnosti a

 minulosti, porovnání vlastní interpretace

 s všeobecně uznávanými pravidly, hledání,

 rozlišování a vytváření obrazných znakových

 prostředků pro vyjádření jak statického, tak

 dynamického chápání reality, uspořádání

 objektů do celků (výraznost, velikost,

 vzájemné postavení), hledisko vnímání a

 motivace přístupů k vizuálně obrazným

 vyjádřením

 

- nové kontexty pro uplatnění samostatně

 vytvořených i přejatých obrazových znaků,

 výtvarná výpověď hodnocení, zdůvodnění a

 obhájení, vyjádření se k tvorbě vlastní i

 ostatních, tolerance k rozdílným způsobům

 výtvarných vyjádření, komunikace se

 spolužáky, rodinnými příslušníky,

 vysvětlování výsledků tvorby podle vlastních

 schopností a zaměření, proměny

 komunikačního obsahu

 

 

OSV 1 - rozvoj schopností a poznání - cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů

                 - sebepoznání a sebepojetí - moje vztahy k druhým lidem - zdravé a vyrovnané pojetí

                - psychohygiena - sociální dovednosti pro předcházení stresům mezilidských vztazích

               - kreativita - tvořivost v mezilidských vztazích

 

OSV 3 - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - problémy v mezilidských vztazích

           - hodnoty, postoje, praktická etika - dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne

 

MED - interpretace vztahů mediálních sdělení a reality - různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce

          - vnímání autora mediálních sdělení - identifikování postojů a názorů autora v medovaném sdělení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VÝTVARNÁ VÝCHOVA - 5.ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 

 

Žák:

- prohloubí si a zdokonalí techniky malby z 1.období

- zvládne malbu stěrkou, rozlévání barev a kombinaci

 různých technik

- umí barevně vyjádřit své pocity a nálady

- pojmenovává a porovnává světlostní poměry, barevné

 kontrasty a proporční vztahy

- prezentuje své dílo, názor, postoj před třídou

- komunikuje o obsahu svých děl

 

- prohloubí si a zdokonalí techniky kresby z 1.období

- dokáže kresbou vystihnout tvar, strukturu materiálu

- zvládne obtížnější práce s linií

- užívá a kombinuje prvky obrazného vyjádření v

 plošném vyjádření linie, v prostorovém vyjádření a

 uspořádání prvků

- zaměřuje se vědomě na projevení vlastních životních

 zkušeností v návaznosti na komunikaci

 

- rozeznává grafické techniky

- zobrazuje svoji fantazii a životní zkušenosti

- hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá vyjádření

 na základě smyslového vnímání, které uplatňuje pro vyjádření

 nových prožitků

 

- prohloubí si znalosti z 1.období

- získává cit pro prostorové ztvárnění zkušeností získané

 pohybem a hmatem

- umí výtvarně zpracovat přírodní materiály - nalepování,

 dotváření apod.

 

- pozná ilustrace známých českých ilustrátorů - např. J.Lady,

 O. Sekory, H. Zmatlíkové, J. Trnky, J. Čapka, Z. Müllera,

 A. Borna, R. Pilaře a další

- vytvoří si škálu obrazně vizuálních elementů k vyjádření

 osobitého přístupu k realitě

- porovnává různé interpretace a přistupuje k nim jako

 ke zdroji inspirace

 

 

 

 

 

 

Malba

- hra s barvou, emocionální malba, míchání

 barev

 

- ověřování komunikačních účinků

- osobní postoj v komunikaci

- proměny komunikačního obsahu - záměry

 tvorby a proměny obsahu vlastních děl

 

 

Kresba

- výrazové vlastnosti linie, kompozice v ploše,

 kresba různým materiálem - pero a tuš,

 dřívko a tuš, rudka, uhel, např. kresba dle

 skutečnosti

 

 

 

 

Grafické techniky

- tisk z koláže, ze šablon, otisk, vosková

 technika

 

 

 

Techniky plastického vyjadřování

- modelování z papíru (kašírování),

 modelovací hmoty, hlíny

-další techniky - koláž, frotáž, kompozice

 z přírodního materiálu

 

 

- ilustrátoři dětské knihy     

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

OSV 1 - rozvoj schopností a poznání - cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů

                 - sebepoznání a sebepojetí - moje vztahy k druhým lidem - zdravé a vyrovnané pojetí

                - psychohygiena - sociální dovednosti pro předcházení stresům mezilidských vztazích

               - kreativita - tvořivost v mezilidských vztazích

 

OSV 2 - poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve třídě

           - mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy, respektování, podpora pomoc

          - komunikace - cviční pozorování a emfatického a aktivního naslouchání

 

OSV 3 - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - problémy v mezilidských vztazích

           - hodnoty, postoje, praktická etika - dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne

 

EGS - Evropa s vět nás zajímá - zážitky a zkušenosti z Evropy a světa

 

MKV - kulturní diference - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti

           - lidské vztahy

- právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci

 

ENV - základní podmínky života

          - lidské aktivity a problémy životního prostředí

         - vztah člověka k prostředí