8. Člověk a zdraví

02.10.2008 11:31

 

 

5.6 ČLOVĚK A ZDRAVÍ

 

Charakteristika vzdělávací oblasti

Ÿ Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z priorit základního vzdělávání.

Ÿ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávali potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké části o poznávání zásadních životních hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. Naplnění těchto záměrů je v základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem žáků o problematiku zdraví.

Ÿ Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je velmi důležité, aby celý život školy byl ve shodě s tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují. Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno kladným osobním příkladem učitele, jeho všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později přistupuje důraz i na větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování a činnostech souvisejících se zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem pro vytváření aktivních přístupů žáků k rozvoji i ochraně zdraví.

Ÿ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacím oboru  Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i zdravotní tělesná výchova a ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět-tedy v předmětech Prvouka a Přírodověda. Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná i do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají (aplikují), a do života školy.

Ÿ Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje.

Ÿ Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového učení - v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení.

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ:

Ÿ -poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty

Ÿ-pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných  prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů

Ÿ-poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí

Ÿ-získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje

Ÿ-využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví

Ÿ-propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd.

Ÿ-chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských činností atd.

Ÿ-aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci

 

 

 

 

 

·        TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova

Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je komplexní vzdělávání žáků v problematice aktivního pohybu jako významného činitele působícího na zdravotní stav a harmonický rozvoj dítěte. Vede žáky k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, současně i k poznání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Žáci se učí uplatňovat osvojené pohybové dovednosti v různém prostředí a s různými účinky, kdy si zvykají na rozličné sociální role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, překonávání zábran, objektivnost, rychlé rozhodování, organizační schopnosti i nutnou míru odpovědnosti za zdraví své i svých spolužáků.Tělesná výchova umožňuje žákům poznat vlastní pohybové možnosti a přednosti i zdravotní a pohybová omezení, rozumět jim, respektovat je u sebe i jiných a aktivně je využívat nebo cíleně ovlivňovat. Vede žáky od spontánního pohybu k řízené pohybové činnosti a zpět, k vlastní pravidelné seberealizaci v oblíbeném sportu nebo v jiné pohybové aktivitě. Takový vztah k pohybovým aktivitám lze rozvíjet jen atmosféře důvěry, úzké spolupráce a radostného prožitku z pohybového výkonu.

 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Tělesná výchova

Výuka Tělesné výchovy probíhá s ohledem na poměrně značnou rozdílnost fyziologického i mentálního vývoje jednotlivých žáků v ročníku a na různou úroveň jejich pohybových schopností a dovedností. Na 1.stupni ZŠ se vyučovací předmět Tělesná výchova vyučuje jako povinný předmět se základní 2 hodinovou dotací týdně pro všechny žáky. Do Tělesné výchovy na 1.stupni je zařazen plavecký výcvik, který je zajištěn "smluvně" s plaveckou školou.

 

Výuka je organizována v tělocvičně v budově Kulturního domu OÚ ,venkovní hřiště, lyžařský vlek na Hamštejně.

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Tělesná výchova

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

- vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ - připravujeme je na celoživotní učení.

- podporujeme samostatnost a tvořivost.

- učíme žáky organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti.

- ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující).

- učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu.

- umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry.

- uplatňujeme individuální přístup k žákovi.

- učíme práci s chybou.

- učíme trpělivosti, povzbuzujeme.

- jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „ pedagogický obzor“.

- vedeme žáky k tomu, aby si osvojili nové pohybové dovednosti, kultivovali svůj pohybový  projev i správné držení těla a postupně usilovali o optimální rozvoj

 zdravotně orientované zdatnosti.

- při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace.

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- učíme žáky nebát se problémů.

- vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit.

- na modelových příkladech učíme žáky algoritmu řešení problémů.

- podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problémů.

- podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů.

- podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.

- podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.

- podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů.

- ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky  zvládají.

- jdeme příkladem - s rozumem a s nadhledem řešíme různé problémové situace ve škole.

- podporujeme žáky v tom, aby pozitivně prožívali osvojené pohybové činnosti a využívali je jako prostředek k překonávání aktuálních negativních tělesných či

 duševních stavů.

 

  1. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

- zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích.

-klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace.

-vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty.

-učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky ( školní časopis, web, prezentace apod.).

- připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích.

- důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí mimo školu apod.

- učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace.

- jdeme příkladem - „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností.

- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování .

- podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií.

- vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti.

- připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích.

- vedeme žáky k čestnému jednání v duchu "fair play".

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

- minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku.

- učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti.

- rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.

- učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů týmu.

- podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.

- upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat vytčené cíle.

- podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů.

- netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.

- průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině.

- vedeme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré mezilidské vztahy.

- důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování.

- jdeme příkladem - podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci,

 roli, povinnosti i odpovědnost ostatních.

- podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících

 vzájemnou inspiraci a učení, s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu.

- učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce.

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ

- netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže).

- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování.

- důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole stanovených ve vnitřních normách školy.

- podporujeme různé způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS apod.

- kázeňské přestupky řešíme individuálně.

- vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí.

- jdeme příkladem - respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme své povinnosti.   respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Chováme se k žákům, jejich

rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.                                                   

- netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci.

- při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu).

- nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům.

- v hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace.

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Kvalitně odvedenou práci pochválíme.

- při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí.

- důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků.

- různými formami seznamujeme žáky s různými profesemi - ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia.

- jdeme příkladem - plníme své pracovní povinnosti.

- důsledně učíme žáky dodržovat organizační, hygienické a bezpečnostní zásady při provádění zdravotně vhodné a bezpečné sportovní či jiné pohybové činnosti ve

 známém i méně známém prostředí.

 

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru Tělesná výchova

ekávané výstupy - 1.období

žák

- spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení

- spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích

- uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy

- reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci

 

 

 

 

ekávané výstupy - 2.období

žák

- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své 

 zdatnosti

- zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her

- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka

- jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti

- jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových 

 činnostech opačné pohlaví

- užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení

- zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy

- změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky

- orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

 

1.ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ-VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

- význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu

- příprava organismu - příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací cvičení

- zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla, správné zvedání zátěže; průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické

 využití

- rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu

- hygiena při TV - hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity

- bezpečnost při pohybových činnostech - organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a

 pomůcek, první pomoc v podmínkách TV

 

2.ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ

- pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost

- základy gymnastiky - průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti

- rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem,

 jednoduché tance

- průpravné úpoly - přetahy a přetlaky

- základy atletiky - rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem

- základy sportovních her - manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře,

 průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů

- turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu a chování v dopravních prostředcích při přesunu chůze v terénu, ochrana přírody

- plavání - (základní plavecká výuka) hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika), prvky

 sebezáchrany a dopomoci tonoucímu

- lyžování, bruslení, (podle podmínek školy) - hry na sněhu a na ledě, základní techniky pohybu na lyžích, a bruslích

- další pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků)

 

3.ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ

- komunikace v TV - základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály

- organizace při TV - základní organizace prostoru a činností ve známém (běžném) prostředí

- zásady jednání a chování - fair play, olympijské ideály a symboly

- pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností - her, závodů, soutěží

- měření a posuzování pohybových dovedností - měření výkonů, základní pohybové testy

- zdroje informací o pohybových činnostech

 

 

 

       Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova

 

                    TĚLESNÁ VÝCHOVA - l.ročník

Oblast:

Školní výstupy

Předmět:

Tělesná výchova

Období:

1. ročník

Průřezová témata

 

Žák:

- uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických činnostech, za

 pomoci učitele je dodržuje

- dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru

- reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele

- zvládá základní pojmy související s během, skokem do dálky

 a hodem

- předvede nízký a polovysoký start

- zvládá základní techniku běhu, skoku do dálky a hodu míčkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- uplatňuje pravidla bezpečnosti při gymnastických

 cvičeních a za pomoci učitele je dodržuje

- dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru

- reaguje na základní pokyny a gesta učitele

- zvládá alespoň pasivně základní pojmy osvojených cviků

- zvládá základní gymnastické držení těla

- zvládá se soustředit na cvičení

- zvládá kotoul vpřed, skoky prosté snožmo z trampolíny

-         zvládá základy chůze na lavičce s dopomocí učitele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zvládá základy šplhu s dopomocí učitele

 

 

 

 

 

 

- uplatňuje pravidla bezpečnosti při gymnastických

 činnostech a rytmizaci, za pomoci učitele je dodržuje

- dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru

- reaguje na základní pokyny a gesta učitele

- zvládá základní estetické držení těla (snaží se o to)

- zvládá základní estetický pohyb těla a jeho částí

 (chůzi, běh, poskoky, obraty, atd.)

 

 

 

- uvědomuje si různá nebezpečí při hrách a snaží se

 jim za pomoci učitele zabránit

- zvládá některé pohybové hry a je schopen je hrát se

 spolužáky i mimo TV

- zvládá v pohybové hře využít hračky a jiné předměty (mimo

 tělocvičné náčiní)

- uvědomuje si, že lze pohyb spojovat s představou,

 rytmem, příběhem, pohádkou (slovem)

 

 

 

- uplatňuje pravidla bezpečnosti při sportovních

 činnostech, za pomoci učitele je dodržuje

- zvládá základní pojmy označující náčiní,

 osvojované dovednosti,části hřiště a základní

 sportovní hry jako je vybíjená

- zvládá základní způsoby házení a chytání míče

 odpovídající velikosti a hmotnosti

 

 

ATLETIKA

Základní pojmy

- týkající se běhů, skoků a hodů, názvy částí

 atletického hřiště

- základy bezpečnosti při atletických

 činnostech

- zjednodušené startovní povely a signály

- vhodné oblečení pro atletické činnosti

Běh

- průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké

 rychlosti a vytrvalosti

- základy nízkého a polovysokého startu

- rychlý běh na 20 až 40 m

- motivovaný běh v terénu až do 10 minut (běh

 prokládaný chůzí, souvislý běh podle úrovně

 žáků)

Skok

- průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové

 síly a obratnosti

- odraz z místa

- skok do dálky z místa

Hod

- průpravná cvičení pro hod kriketovým

 míčkem

- hod míčkem z místa

 

GYMNASTIKA

Základní pojmy

- základní bezpečnostní pravidla při

 gymnastickém cvičení

- vhodné oblečení pro gymnastiku

- základní cvičební polohy, postoje, pohyby

 paží, nohou, trupu, názvy používaného náčiní

 a nářadí

- gymnastické držení těla

- soustředění na cvičení

Akrobacie

- průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu

 vpřed

- kotoul vpřed

- průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vzad

- kotoul vzad

Přeskok

- průpravná cvičení pro nácvik gymnastického

 odrazu z trampolínky

- skoky prosté odrazem snožno z trampolínky

- výskok do vzporu dřepmo na sníženou

 švédskou bednu odrazem z trampolínky

Lavička (kladinka)

- chůze s dopomocí

Šplh na tyči

- průpravná cvičení pro nácvik přírazu

 obounož

- šplh do výšky max.2 metrů s dopomocí

 

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA

Základní pojmy

- zásady bezpečnosti při gymnastických

 činnostech, rytmizaci

- základní estetický pohyb těla a jeho částí

 (chůze, běh, poskoky, obraty, pohyby

 různých částí těla)

- rytmizovaný pohyb, nápodoba pohybem,

 tvořivé vyjádření rytmu pohybem

 

POHYBOVÉ HRY

Základní pojmy:

- související s osvojovanými hrami a

 používaným náčiním

- základní organizační povely pro realizaci her

- základní pravidla osvojovaných her

- bezpečnost při různých druzích her a v

 různých podmínkách

- využití předmětů denní potřeby k

 pohybovým hrám

 

SPORTOVNÍ HRY

Základní pojmy

- spojené s osvojovanými činnostmi,

- náčiním, oblečením pro sportovní hry a

 částmi sportovního hřiště

- základy bezpečnosti a hygieny při

 sportovních hrách

Vlastní nácvik

- držení míče jednoruč a obouruč

- manipulace s míčem odpovídající velikosti a

 hmotnosti (na místě a v pohybu, vyvolenou i

 opačnou rukou)

- základní přihrávky rukou (vyvolenou i

 opačnou)

- základní sportovní hry - vybíjená (se

 zjednodušenými pravidly, na malém hřišti)

 

ÚPOLY

- přetahy a přetlaky

 

PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ,

KOORDINAČNÍ, KOMPENZAČNÍ,

RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ

A JINÁ CVIČENÍ:

Zařazuje se pravidelně do pohybového

režimu dětí v hodinám Tv především

v návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení.

 

OSV 1 - seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly, regulace vlastního jednání a prožívání,

vůle

            - psychohygiena - dovednosti zvládání stresových situací (uvolnění, relaxace)

 

OSV 2 - kooperace a kompetice - rozvoj individuálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence

 

VDO - občan, občanská společnost a stát - vztah k jinému, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA - 2.ročník

Oblast:

Školní výstupy

Předmět:

Tělesná výchova

Období:

2. ročník

Průřezová témata

 

Žák:

- uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických činnostech

 a za pomoci učitele je dodržuje

- dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru

- reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele

- zvládá základní pojmy související s během, skokem do

 dálky a hodem

- zvládá základní techniku nízkého a polovysokého startu

- zvládá základní techniku běhu, skoku do dálky z místa,

 hodu míčkem z místa a za chůze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- uplatňuje pravidla bezpečnosti při gymnastických

 cvičeních a za pomoci učitele je dodržuje

- dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru

- reaguje na základní pokyny a gesta učitele

- zvládá alespoň pasivně základní pojmy osvojovaných

 cviků a dovede pojmenovat základní gymnastické nářadí

 a náčiní

- zvládá základní gymnastické držení těla

- zvládá se soustředit na cvičení

- uvědomuje si, že při zpevnění těla se provádějí gymnastická

 cvičení snáze

- zvládá kotoul vpřed, vzad, skoky prosté snožmo z trampolíny

 

 

 

- zvládá základy gymnastického odrazu

 

 

 

 

- zvládá základy chůze na lavičce s dopomocí učitele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- uplatňuje pravidla bezpečnosti při gymnastických

 činnostech a rytmizaci, za pomoci učitele je dodržuje

- dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru

- reaguje na základní pokyny a gesta učitele

- zvládá základní estetické držení těla (snaží se o to)

- zvládá základní estetický pohyb těla a jeho částí (chůzi, běh,

 poskoky, obraty atd.)

- umí vyjádřit jednoduchou melodii, rytmus pohybem

- uvědomuje si různá nebezpečí při hrách a snaží se jím za

 pomoci učitele zabránit

- zvládá některé pohybové hry a je schopen hrát se

 spolužáky i mimo TV

 

- zvládá v pohybové hře využít hračky a jiné předměty

 (mimo tělocvičné náčiní)

- uvědomuje si, že lze pohyb spojovat s hudbou, rytmem,

 příběhem, pohádkou, svou představou, zkušeností

 

 

 

 

 

 

 

 

- uplatňuje pravidla bezpečnosti při sportovních hrách a za

 pomoci učitele je dodržuje

- zvládá základní pojmy používaných náčiní, osvojených

 dovednosti, části hřiště a nejznámější sportovní hry jako

 je vybíjená apod.

- zvládá základní způsoby házení a chytání míče 

 odpovídající velikosti a hmotnosti

- uplatňuje základní znalosti sportovních her v praxi

 

 

ATLETIKA

Základní pojmy

- názvy částí atletického hřiště týkajících se

 běhů, skoků a hodů

- základy bezpečnosti při atletických

 činnostech

- vhodné oblečení pro atletické činnosti

- zjednodušené startovní povely a signály

Běh

- průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké

 rychlosti a vytrvalosti

- základy nízkého a polovysokého startu

- rychlý běh na 30 až 50 m

- motivovaný běh v terénu až do l0 min.(běh

 prokládaný chůzí, dle výkonnosti žáků i

 souvislý běh)

Skok

- průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové

 síly a obratnosti

- odraz z místa

- skok do dálky z místa

Hod

- průpravná cvičení pro hod míčkem

- hod míčkem z místa

- hod míčkem z chůze

 

GYMNASTIKA

Základní pojmy

- základní cvičební polohy, postoje, pohyby

 paží, nohou, trupu

- názvy používaného náčiní a nářadí

- základní bezpečnostní pravidla při

 gymnastickém cvičení

- gymnastické držení těla

- soustředění na cvičení

 

 

 

Akrobacie

- průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu

 vpřed

- kotoul vpřed

- průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vzad

- kotoul vzad

Přeskok

- průpravná cvičení pro nácvik gymnastického

 odrazu

- skoky prosté odrazem snožno z trampolíny

- výskok do vzporu dřepmo na sníženou

 švedskou bednu odrazem z trampolíny

Lavička (kladinka)

- chůze s dopomocí (různé obměny)

Šplh na tyči

- průpravná cvičení pro nácvik přírazu

 obounož

- šplh do výšky maximálně 2 metrů

 s dopomocí

 

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA

Základní pojmy

- základy bezpečnosti při gymnastických

 činnostech, rytmizaci

- základní estetický pohyb těla a jeho částí

 chůze, běh, poskoky, obraty, pohyby různých

 částí těla)

- rytmizovaný pohyb, nápodoba pohybem

- tvořivé vyjádření rytmu a melodie pohybem

- soustředění na hudební a rytmický doprovod,

 vnímání a prožívání rytmu, tempa a melodie

 

 

 

POHYBOVÉ HRY

Základní pojmy

- související s osvojovanými hrami a

 používaným náčiním

- základní organizační povely pro realizaci her

- základní pravidla osvojovaných her

- bezpečnost při různých druzích her a různých

 podmínkách

- využití předmětů denní potřeby k

 pohybovým hrám

 

SPORTOVNÍ HRY

Základní pojmy

- spojené s osvojovanými činnostmi, náčiním,

 oblečením pro sportovní hry a částmi

 sportovního hřiště

- základy bezpečnosti a hygieny při

 sportovních hrách

Vlastní nácvik

- držení míče jednoruč a obouruč

- manipulace s míčem odpovídající velikosti a

 hmotnosti (na místě i v pohybu, vyvolenou i

 opačnou rukou)

- základní přihrávky rukou (vyvolenou i

 opačnou)

- základní sportovní hry - vybíjená (se

 zjednodušenými pravidly, na malém hřišti)

 

ÚPOLY

- přetahy a přetlaky

 

PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ A JINÁ CVIČENÍ, PLAVÁNÍ

- základní plavecký výcvik

 

 

OSV 1 - seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly, regulace vlastního jednání a prožívání,

vůle

            - psychohygiena - dovednosti zvládání stresových situací (uvolnění, relaxace)

 

OSV 2 - kooperace a kompetice - rozvoj individuálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence

 

VDO - občan, občanská společnost a stát - vztah k jinému, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TĚLESNÁ VÝCHOVA - 3. ročník

Oblast:

Školní výstupy

Předmět:

Tělesná výchova

Období:

3. ročník

Průřezová témata

 

Žák:

- uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických

 disciplínách

- zvládá aktivně základní osvojované pojmy související s

 během, skokem do dálky a hodem míčkem

- reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele

- zvládá základní techniku nízkého a polovysokého startu

- zvládá základní techniku běhu, skoku do dálky a hodu

 míčkem z chůze i z rozběhu

- zvládá upravit doskočiště, připravit start běhu (čára),

 vydat pokyny pro start

- jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje

 na pokyny k vlastním chybám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- uplatňuje pravidla bezpečnosti při gymnastických

 činnostech a rytmizaci, za pomoci učitele je dodržuje

- aktivně se zapojuje do pohybových činností

- reaguje na základní pokyny a gesta učitele

- zvládá základní estetické držení těla (snaží se o to)

- zvládá základní estetický pohyb těla a jeho částí (chůzi,

 běh, poskoky, obraty atd.)

 

- správně provede kotoul vpřed a vzad

- reaguje na základní pokyny a gesta učitele

 

- zvládá základy estetického držení těla

 

- zvládá základy estetického pohybu těla a jeho částí

 

 

 

 

 

 

 

 

- zvládá základy tance založené na kroku poskočném,

 přísuvném, přeměnném

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- uvědomuje si různá nebezpečí při hrách a snaží se jim

 zabránit

 

 

 

 

 

 

- zvládá minimálně 10 pohybových her a zná jejich zaměření

- snaží se samostatně vytvářet pohybové hry, hledat varianty

 známých her

- uvědomuje si různá nebezpečí při sportovních hrách a

 snaží se jim zabránit

- zvládá základní pojmy osvojovaných činností

- zvládá elementární herní činnosti jednotlivce

- zvládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly a

 dovede je využívat (samostatně nebo za pomoci učitele)

- jedná v duchu fair play, za pomoci učitele dodržuje pravidla

 soutěží

 

 

ATLETIKA

Základní pojmy

- základní disciplíny, části běžecké abecedy

- pomůcky pro měření výkonů, úpravu

 doskočiště

- základy bezpečnosti při atletických 

 činnostech,vhodné oblečení

- startovní povely

- základy techniky běhů, skoků a hodů

Běh

- průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké

 rychlosti a vytrvalosti

- běžecká abeceda

- nízký start na povel, polovysoký start

- rychlý běh do 60 m

- vytrvalostní běh v terénu až do 12 minut (dle 

 výkonnosti žáků)

- vytrvalý běh na dráze do 600 m

Skok

- průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové

 síly a obratnosti

- skok do dálky s rozběhem

Hod

- průpravná cvičení pro hod míčkem

- hod míčkem z chůze (postupné spojení s rozběhem)

- hod míčkem s rozběhem

- spojení rozběhu s odhodem

 

GYMNASTIKA

Základní pojmy

- základní cvičební polohy, postoje a pohyby

 paží, nohou, trupu, názvy používaného nářadí

 a náčiní (aktivně)

- průpravná cvičení pro ovlivňování

 pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a

 koordinace pohybů atd. (s širším spektrem

 náčiní)

Akrobacie

- kotoul vpřed a jeho modifikace

- kotoul vzad a jeho modifikace

Přeskok

- průpravná cviční pro nácvik gymnastického

 odrazu z můstku

- přeskok 2 - 4 dílů s odrazem

- nácvik výskoku na kozu do kleku, do dřepu

- roznožka přes kozu našíř - nácvik

Lavička (kladinka)

- chůze bez pomoci (různé obměny chůze)

Šplh na tyči

- šplh do výšky 4 metrů bez dopomoci

 

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA

Základní pojmy

- základy estetického pohybu těla a jeho částí

 v různých polohách, změny poloh, obměny

 tempa a rytmu

- tvořivé vyjádření rytmu pohybem

- základní tance založené na kroku

 poskočném, přísuvném, přeměnném

 (seznámení s 2/4 a 3/4 tanečním krokem)

- bezpečnost při gymnastických činnostech

 

 

POHYBOVÉ HRY

Základní pojmy

- související s funkcemi her, pravidly a

 používaným náčiním

- variace her jednoho druhu

- využití přírodního prostředí pro pohybové

 hry

- bezpečnost při různých druzích her

 

SPORTOVNÍ HRY:

Základní pojmy

- základní role ve hře, pravidla

 zjednodušených sportovních her (miniher)

 souvisejících s osvojovanou činností

- základní označení a vybavení hřišť

- vhodné oblečení a obutí pro sportovní hry

Vlastní nácvik

- přihrávka jednoruč a obouruč (vrchní, s

 trčením)

- chytání míče jednoruč a obouruč

- vedení míče driblingem

- střelba jednoruč a obouruč na koš (z místa i v

 pohybu, vyvolenou rukou)

- pohyb s míčem a bez míče, zastavení

- průpravné sportovní hry, utkání podle

 zjednodušených pravidel (např.vybíjená,

 minibasketbal)

 

ÚPOLY

- přetahy a přetlaky

 

PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ A JINÁ CVIČENÍ

- zařazují se pravidelně do pohybového režimu

 dětí v hodinách TV, především v návaznosti

 na jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení

 atd.

PLAVÁNÍ

- zařadit v rámci hodin tělesné výchovy

 „Základní plavecký výcvik“

 

 

OSV 1 - seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly, regulace vlastního jednání a prožívání,

vůle

            - psychohygiena - dovednosti zvládání stresových situací (uvolnění, relaxace)

 

OSV 2 - kooperace a kompetice - rozvoj individuálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence

 

VDO - občan, občanská společnost a stát - vztah k jinému, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA - 4. ročník

Oblast:

Školní výstupy

Předmět:

Tělesná výchova

Období:

4. ročník

Průřezová témata

 

Žák:

- uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických disciplínách

- zvládá aktivně osvojované pojmy

- reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele

- zvládá aktivně techniku nízkého a polovysokého startu

- zvládá aktivně základní techniky běhů, skoků, hodů

- zvládá upravit doskočiště, připravit start běhu (čáru) a

 vydat povely pro start

- dovede změřit a zapsat výkony v osvojovaných

 disciplinách a porovná je s předchozími výsledky

- jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje

 na pokyny k vlastním chybám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- uplatňuje základy pravidel bezpečnosti

- zvládá základní pojmy aktivně

- reaguje na základní pokyny a gesta učitele

- zvládá kotoul vpřed, vzad,stoj na rukou s dopomocí

- zvládá základy gymnastického odrazu z můstku

- zvládá roznožku a skrčku přes nářadí odpovídající výšky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zvládá chůzi na lavičce bez dopomoci

 

- zvládá základy šplhu

 

 

 

- reaguje na základní pokyny a gesta učitele

- snaží se samostatně o estetické držení těla

- zvládá pojmenovat osvojované činnosti i cvičební náčiní

- zvládá základy estetického pohybu a jeho částí i

 s obměnami

- zvládá základy tance založené na kroku poskočném,

 přísunném, přeměnném, základy cvičení s náčiním

 

 

 

 

- uvědomuje si různá nebezpečí při hrách a snaží se jim za

 pomoci učitele zabránit

- zvládá minimálně 10 - 20 pohybových her a ví , jaké je

 jejich zaměření

 

 

 

 

- dovede samostatně vytvářet pohybové hry, vyhledávat

 varianty známých her

- dohodne se na spolupráci (jednoduché taktice) družstva a

 dodržuje ji

- uplatňuje pravidla bezpečnosti a hygieny při sportovních

 hrách

- zvládá základní pojmy osvojovaných činností

- dovede zaznamenat výsledek utkání a pomáhat při

 rozhodování

- zvládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly

 (vybíjená, minifotbal, minibasketbal)

- zvládá elementární herní činnosti jednotlivce a využívá je

 v základních kombinacích i v utkáních podle zjednodušených

 pravidel

- reaguje na hráčské funkce v družstvu a dodržuje je

 v utkání (za pomoci učitele), uplatňuje zásady fair play

 jednání ve hře

- dohodne se na spolupráci (jednoduché taktice) družstva a

 dodržuje ji

 

 

ATLETIKA

Základní pojmy

- základní disciplíny, části běžecké dráhy,

 skokanského sektoru, pomůcky pro měření

 výkonů, úpravu doskočiště

- základní techniky běhů, skoků,hodů

- startovní povely

- základní způsoby měření a zaznamenávání

 výkonů

Běh

- průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké

 rychlosti a vytrvalosti

- běžecká abeceda

- nízký start (na povel) „polovysoký start“

- rychlý běh na 60 m

- vytrvalostní běh v terénu 12 - 15 min. (dle

 výkonnosti žáků)

- vytrvalý běh na dráze 600 m

Skok

- průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové

 síly a obratnosti

- skok do dálky s rozběhem

- skok do dálky s rozběhem - postupně odraz

 z břevna

- základy rozměření rozběhu

Hod

- průpravná cvičení pro hod míčkem

- hod míčkem s rozběhem

- spojení rozběhu s odhodem

 

GYMNASTIKA

Základní pojmy

- základní cvičební polohy, postoje, pohyby

 paží, nohou, trupu, názvy používaného nářadí

 a náčiní (aktivně)

- průpravná cvičení pro ovlivňování

 pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a

 koordinace pohybů

Akrobacie

- kotoul vpřed a jeho modifikace

- kotoul vzad a jeho modifikace

- průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na

 rukou

- stoj na rukou s dopomocí

Přeskok

- průpravná cvičení pro nácvik gymnastického

 odrazu z můstku

- skrčka přes kozu (bednu) našíř odrazem z

 trampolínky (můstku)

- roznožka přes kozu našíř odrazem z

 trampolínky (můstku)

Lavička (kladinka)

- chůze bez dopomoci s různými obměnami

Šplh na tyči

- šplh do výšky 4 m

 

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA

Základní pojmy

- základy estetického pohybu těla a jeho částí

 v různých polohách

- změny poloh, obměny tempa rytmu

- základy tance založené na kroku poskočném,

 přísunném, přeměnném (základní taneční

 krok 2/4 a 3/4)

- základy cvičení s náčiním (šátek, míč,

 švihadlo) při hudebním doprovodu

 

POHYBOVÉ HRY

Základní pojmy

- souvisejí s funkcemi her, pravidla a

 používaným náčiním

- variace her jednoho druhu

- využití přírodního prostředí pro pohybové

 hry

- využití netradičního náčiní

 

SPORTOVNÍ HRY

Základní pojmy

- osvojovaných činností, základní označení a

 vybavení hřišť, základní role ve hře, pravidla

 zjednodušených sportovních her

- základní organizace utkání: losování,

 zahájení, počítání skóre, ukončení utkání

- vhodné obutí a oblečení pro sportovní hry

Vlastní nácvik

- přihrávka jednoruč a obouruč (vrchní,

 trčením), přihrávka vnitřním nártem (po

 zemi , obloukem)

- chytání míče jednoruč a obouruč, tlumení

 míče vnitřní stranou nohy

- vedení míče (driblingem,nohou)

- střelba jednoruč a obouruč na koš, střelba

 vnitřním nártem na branku

- z místa i z pohybu, vyvolenou rukou, nohou

- pohyb s míčem a bez míče, zastavení

- průpravné sportovní hry, utkání podle

 zjednodušených pravidel (např.vybíjená,

 minifotbal, minibasketbal)

 

ÚPOLY

- přetahy a přetlaky

 

PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍA JINÁ CVIČENÍ -

plavání, bruslení, sáňkování, lyžování, bobování – lze zařadit dle ročního období za příznivých podmínek

 

 

OSV 1 - seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly, regulace vlastního jednání a prožívání,

vůle

            - psychohygiena - dovednosti zvládání stresových situací (uvolnění, relaxace)

 

OSV 2 - kooperace a kompetice - rozvoj individuálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence

 

VDO - občan, občanská společnost a stát - vztah k jinému, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESNÁ VÝCHOVA - 5. ročník

Oblast:

Školní výstupy

Předmět:

Tělesná výchova

Období:

5. ročník

Průřezová témata

 

Žák:

- uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických disciplinách

- reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele

- zvládá aktivně základní osvojované pojmy

- zvládá základní techniku nízkého a polovysokého startu

- zvládá základní techniku běhu, skoku, hodu

- zvládá upravit doskočiště, připravit start běhu (čára)

 a vydat povely pro start

- dovede změřit a zapsat výkony v osvojovaných disciplinách

- zvládá základní techniku skoku do výšky

- jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje na

 pokyny k vlastním chybám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- uplatňuje základy pravidel bezpečnosti

- reaguje na základní pokyny a gesta učitele

- zvládá aktivně základní osvojované pojmy

- při gymnastickém cvičení zvládá přesné provádění pohybů

- zvládá kotoul vpřed, vzad i ve vazbách, stoj na rukou

 (s dopomocí)

 

 

 

 

 

 

 

 

- zvládá základy gymnastického odrazu z můstku

- zvládá roznožku a skrčku přes nářadí odpovídající

 výšky

 

 

 

- zvládá základy chůze na lavičce s obměnami

 

- zvládá základy šplhu

- jednoduše zhodnotí kvalitu vlastní činnosti a reaguje

 na pokyny k vlastním chybám

 

 

 

 

- reaguje na základní pokyny a gesta učitele

- uvědomuje si jména základních lidových tanců,

 dovede pojmenovat osvojované činnosti i cvičební náčiní

- vyjádří pohybem různé činnosti, představy, nálady

 rytmy, melodii atd.

- reaguje na hezký pohyb i nezvládnutý pohyb

 (projevuje radost z hezky zvládnutého pohybu)

- dovede pohybem vyjádřit rytmický a melodický doprovod

- nestydí se při tanci se žákem opačného pohlaví

- umí několik lidových tanců,valčíkový a polkový krok

 

 

- uvědomuje si různá nebezpečí při hrách a snaží se jim

 předcházet

- zvládá 10-20 různých pohybových her a ví jaké je

 jejich zaměření

- dovede samostatně vytvářet pohybové hry, hledat

 varianty známých her

- umí pohybově vyjádřit předmět,bytost, zvíře, náladu

- dovede si pro pohybovou hru vytvořit nové náčiní

 (samostatně nebo s pomocí rodiny, učitele)

 

 

- uplatňuje základy pravidel bezpečnosti

- dohodne se na spolupráci (jednoduché taktice)

 družstva a dodržuje ji

- uvědomuje si různá nebezpečí při sportovních hrách

 a snaží se jim předcházet

- zvládá základní pojmy osvojovaných činností

- zvládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly

 (vybíjená, minifotbal, minibasketbal, florbal) a

 dovede je využívat (samostatně nebo za pomoci učitele)

- dovede zaznamenat výsledek utkání a pomáhat při

 rozhodování

- zvládá elementární činnosti jednotlivce a dovede je

 využít v základních kombinacích i v utkání podle

 zjednodušených pravidel

- uvědomuje si základní role hráčské funkce v družstvu

 a dodržuje je v utkání (za pomoci učitele), uplatňuje

 zásady fair play jednání ve hře

 

 

ATLETIKA

Základní pojmy

- základní disciplíny, části běžecké dráhy a

 skokanských sektorů,

- pomůcky pro měření výkonů, úprava

 doskočiště

- základy techniky běhů, skoků a hodů

 startovní povely

- základní způsoby měření a zaznamenávání

 výkonu

Běh

- průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké

 rychlosti a vytrvalosti

- běžecká abeceda

- nízký start (na povel) i z bloků, polovysoký

 start

- rychlý běh na 60m

- vytrvalý běh na dráze 800 m

Skok do dálky a výšky

- průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové

 síly a obratnosti

- skok do dálky z rozběhu - postupně odraz z

 břevna

- skok do výšky (skrčný, střižný) z krátkého

 rozběhu

- rozměření rozběhu

Hod

- průpravná cvičení pro hod míčkem

- hod míčkem z rozběhu

- spojení rozběhu s odhodem

 

GYMNASTIKA

Základní pojmy

- základní cvičební polohy, postoje, pohyby

 paží, nohou, trupu, názvy používaného nářadí

 a náčiní (aktivně)

- průpravná cvičení pro ovlivňování

 pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a

 koordinace pohybů

Akrobacie

- kotoul vpřed a jeho modifikace

- kotoul vzad a jeho modifikace

- průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na

 rukou

- stoj na rukou (s dopomocí)

- akrobatické kombinace

Přeskok

- průpravná cvičení pro nácvik odrazu z

 můstku

- skrčka přes kozu (bednu) našíř odrazem z

 můstku

- roznožka přes kozu našíř odrazem z můstku

Lavička

- chůze s obměnami

Šplh na tyči, na laně

- průpravná cvičení pro šplh

- šplh na tyči do výše 4 m

- šplh na laně do výše 4 m

 

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA

Základní pojmy

- názvy základních lidových tanců, držení

 partnerů při různých tancích, vzájemné

 chování při tanci

- základy tance založené na kroku poskočném,

 přísunném, přeměnném, základní taneční

 krok 2/4 a 3/4

- základy cvičení s náčiním (šátek, švihadlo,

 aj.) při hudebním nebo rytmickém

 doprovodu, jednoduché sestavy

 

POHYBOVÉ HRY

Základní pojmy

- související s funkcemi her, pravidly a 

 používaným náčiním

- variace her více druhů

- využití přírodního prostředí pro pohybové

 hry

- využití netradičního náčiní a náměty na

 přípravu vlastního náčiní

 

 

SPORTOVNÍ HRY

Základní pojmy

- související s osvojovanými činnostmi,

 základní označení a vybavení hřišť, základní

 role ve hře, pravidla zjednodušených

 sportovních her (miniher)

- základní organizace utkání - losování

 zahájení, počítání skóre, ukončení utkání

- vhodné obutí a oblečení pro sportovní hry

Vlastní nácvik

- přihrávka jednoruč a obouruč (vrchní,

 trčením), přihrávka vnitřním nártem (po

 zemi, obloukem)

- chytání míče jednoruč a obouruč, tlumení

 míče vnitřní stranou nohy

- vedení míče (driblingem, nohou)

- střelba jednoruč a obouruč na koš, střelba

 jednoruč ze země na branku, střelba vnitřním

 nártem na branku (z místa) i z pohybu, 

 vyvolenou rukou, nohou

- udržet míč pod kontrolou mužstva, dopravit

 míč z obranné poloviny na útočnou a

 zakončit střelbou, řešit, situaci jeden proti

 jednomu

- průpravné sportovní hry, utkání podle

 zjednodušených pravidel (např.vybíjená,

 minifotbal, minibasketbal, florbal, 

 miniházená)

- základní spolupráce ve hře

 

ÚPOLY

- přetahy a přetlaky

 

PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍA JINÁ CVIČENÍ -

- plavání, bruslení, sáňkování, lyžování,

 bobování (lze zařadit dle ročního období za

 příznivých podmínek)

 

 

OSV 1 – seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebekontroly, regulace vlastního jednání a prožívání,

vůle

            - psychohygiena – dovednosti zvládání stresových situací (uvolnění, relaxace)

 

OSV 2 – kooperace a kompetice – rozvoj individuálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence

 

VDO – občan, občanská společnost a stát – vztah k jinému, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů