9. Člověk a svět práce

02.10.2008 11:29

 

5.7 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

 

Člověk a svět práce

Oblast zahrnuje vyučovací předmět:

  • Praktické činnosti

Je zde integrována vzdělávací oblast:

  • Člověk a svět práce

Charakteristika vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je určena pro všechny ročníky 1. stupně. Jejím obsahem je vyučovací předmět Praktické činnosti, který je v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání určen pro 1. stupeň.

Ÿ Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků.

Ÿ Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech.

Ÿ Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků.

Ÿ Vzdělávací obsah je určen všem žákům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Realizuje se v předmětu Pracovní činnosti.

 

Zařazená průřezová témata

Z průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova, okruhu Osobnostní rozvoj jsou to části „Rozvoj schopností poznávání“, „Sebepoznání a sebepojetí“, „Seberegulace a sebeorganizace“, „Psychohygiena“. Z tématického okruhu Sociální rozvoj jsou to části „Poznávání lidí“, „Mezilidské vztahy“ a z tématického okruhu Morální rozvoj část „Řešení problémů a rozhodovací dovednosti“.

Takto pojatý předmět vyžaduje i velkou škálu forem realizace. Často začleňujeme krátkodobé projekty. Při pobytech ve zdravotně příznivém prostředí využíváme možností, které nabízí okolní terén.

Zásadní výchovné a vzdělávací postupy, které ve vyučovacím předmětu Praktické činnosti směřují k utváření klíčových kompetencí:

Kompetence k učení

·        Nabízet žákům různé způsoby, metody, které jim umožní samostatně organizovat a řídit vlastní učení,

·        vést žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků,

·        umožnit žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok,

·        na základě prožitku úspěchu vést žáky k potřebě dalšího studia a celoživotního vzdělávání.

Kompetence k řešení problémů

·        ukázat žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vést je k jejich ověřování a srovnávání,

·        vést žáky k ověřování správnosti řešení problému.

Kompetence komunikativní

·        Rozvíjet u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory,

 

Kompetence sociální a personální

·        Vést žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině.

·        předkládat žákům možnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny a vést je k jejich dodržování,

·        individuálním přístupem budovat sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj.

Kompetence občanské

·        Na základě příkladů z historie vést žáky k respektování přesvědčení druhých lidí,

·        vést žáky k chápání základních vztahů v různých ekosystémech a souvisejících environmentálních problémů,

·        ukázat žákům význam jednotlivých složek životního prostředí i prostředí jako celku.

Kompetence pracovní

·        Seznámit žáky s vlastnostmi některých materiálů,

·        poukázat na možná zdravotní a hygienická rizika při práci a vést žáky k jejich eliminaci,

·        naučit žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umožnit jim hledat vlastní postup

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

PRACOVNÍ ČINNOSTI - l. ročník  

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 

 

Žák:

- rozliší různé druhy materiálu, jeho vlastnosti, předvede správné 

 způsoby zacházení s materiálem

- ověří vlastnosti materiálu v praxi

- zhotoví jednoduché výrobky pomocí elementárních dovedností a

 činností

- rozpozná jednoduché pracovní pomůcky, nářadí a předvede,

 jak s nimi zacházet

- napodobí předváděnou práci

 

- dodržuje body organizačního řádu

- podle vzorového výrobku a výkladu vyrobí vlastní výrobek

- prokáže samostatnost v úpravě pracovního místa, udržuje

 čistotu a pořádek

- příkladně plní povinnosti služby

- bezpečně zachází s elementárními nástroji, pomůckami,

 stavebnicemi

- předvede ošetření drobného poranění

- sestaví jednoduché modely dle vlastního rozhodnutí, návrhu,

 plánku

- zkontroluje, zda výrobek odpovídá modelu nebo předloze

 

- uvede jednoduchý pracovní postup

- bezpečně zachází s díly stavebnice

- při práci s materiálem dbá na osobní čistotu a bezpečnost

- vyhotoví (dle své fantazie) jednoduché výrobky

- podle jednoduchého návodu vyrobí výrobek vážící se k lidovým

 tradicím, k ročnímu období

 

- provede jednoduché pěstitelské práce

- předvede péči o pokojové květiny

- pojmenuje vybrané pokojové květiny

 

- připraví tabuli pro jednoduché stolování a předvede správné

 chování při stolování

 

 

Práce s drobným materiálem

- práce s materiály

- přírodniny, modelovací hmota, papír,

 karton, textil, drát, kov, plasty

- vlastnosti materiálu, užití v praxi

- pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro 

  ruční opracování

- jednoduché pracovní postupy

 

Práce montážní a demontážní

- organizace práce, technologická kázeň

- náčrty, technologie

- hygiena a bezpečnost práce

- práce montážní a demonstrační

- stavebnice, sestavování modelů, montáž a

 demontáž

 

 

 

 

 

 

- práce s návodem, předlohou, náčrtem

- první pomoc při úrazu

- lidové zvyky, tradice, řemesla

 

 

 

Pěstitelské práce

- péče o pokojové květiny

 

 

Příprava pokrmu

- jednoduchá úprava stolu, základní pravidla

 společenského chování

- zdravá výživa – pitný režim, zdravá strava

 

OSV 1 - rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování

           - kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnost nápadů, originalita, citlivost)

 

OSV 3 - hodnoty, postoje, praktická etika - vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.

 

VDO - občan, občanská společnost a stát - občan jako odpovědný člen společnosti, jeho práva a povinnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI - 2.ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 

 

Žák:

- rozliší různé druhy materiálu, jeho vlastnosti a různé 

 způsoby zacházení

- porovná vlastnosti zpracovaného materiálu

- ověří vlastnosti materiálu v praxi

- rozpozná jednoduché pracovní pomůcky a nářadí a

 předvede, jak s nimi správně zacházet

- uvede jednoduchý pracovní postup

- uvede způsob a použití jednoduchého postupu

- napodobí průběh předváděné práce

- předvede dovednost organizovat práci skupiny

- dodržuje body organizačního řádu

- podle vzorového výrobku a výkladu vyrobí svůj vlastní

 výrobek

- prokáže samostatnost v úpravě pracovního místa, pracovní

 místo udržuje v čistotě a pořádku

- příkladně plní povinnosti služby

- bezpečně zachází s elementárními nástroji, pomůckami,

 stavebnicemi

- předvede ošetření drobného poranění

- zkontroluje, zda výrobek odpovídá modelu nebo předloze

- uvede jednoduchý pracovní postup

 

- bezpečně zachází s díly stavebnice

- při práci s materiálem dbá na osobní čistotu a bezpečnost

- vyhotoví dle fantazie jednoduché výrobky

 

 

 

- podle jednoduchého návodu vyrobí výrobek vážící se

 k lidovým tradicím, k ročnímu období

 

- provede jednoduché pěstitelské práce

- předvede péči o pokojové květiny

- vede si jednoduché kolektivní záznamy

- rozliší, pojmenuje vybrané pokojové květiny

 

- připraví tabuli pro jednoduché stolování a předvede  

 správné chování při stolování

- připraví jednoduchý pokrm (studená kuchyně)

 

 

Práce s drobným materiálem

- práce s materiály

- přírodniny, modelovací hmota, papír,

 karton, textil, drát, kov, plasty

- vlastnosti materiálu, užití v praxi

- pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro

 ruční opracování

- jednoduché pracovní postupy

- organizace práce

- hygiena a bezpečnost práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce montážní a demontážní

- stavebnice, sestavování modelů, montáž a

 demontáž

- práce s návodem, předlohou

- bezpečnostní předpisy,první pomoc při úrazu

 

 

- lidové zvyky, tradice, řemesla

Pěstitelské práce

- základy péče o pokojové rostliny

 

 

 

Příprava pokrmu

- studená kuchyně

- zdravá výživa – pitný režim, zdravá strava

 

 

OSV 1 - rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování

           - kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnost nápadů, originalita, citlivost)

 

OSV 2 - mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, respektování, podpora, pomoc

            - komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem

           - kooperace a kompetice - rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasné a respektující komunikace, řešení konfliktů)

 

OSV 3 - řešení problémů - dovednosti pro řešení problémů, problémy v seberegulaci

 

VDO - občanská společnost a škola - demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole

 

ENV - základní podmínky života - voda (význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty)

 

 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI - 3.ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 

 

Žák:

- rozliší různé druhy materiálu, jeho vlastnosti a různé

 způsoby zacházení

- porovná vlastnosti zpracovaného materiálu

- ověří vlastnosti materiálu v praxi

- rozpozná jednoduché pracovní pomůcky a nářadí a předvede,

 jak s nimi správně zacházet

- uvede jednoduchý pracovní postup

- uvede způsob a použití jednoduchého postupu

- napodobí průběh předváděné práce

- předvede dovednost organizovat práci skupiny

- dodržuje body organizačního řádu

- podle vzorového výrobku a výkladu vyrobí svůj vlastní

 výrobek

- prokáže samostatnost v úpravě pracovního místa, pracovní

 místo udržuje v čistotě a pořádku

- příkladně plní povinnosti služby

- bezpečně zachází s elementárními nástroji, pomůckami,

 stavebnicemi

- předvede ošetření drobného poranění

- zkontroluje, zda výrobek odpovídá modelu nebo předloze

- uvede jednoduchý pracovní postup

 

- bezpečně zachází s díly stavebnice

- při práci s materiálem dbá na osobní čistotu a bezpečnost

- vyhotoví dle fantazie jednoduché výrobky

 

 

- podle jednoduchého návodu vyrobí výrobek vážící se

 k lidovým tradicím, k ročnímu období

 

 

- provede jednoduché pěstitelské práce

- předvede péči o pokojové květiny

- vede si jednoduché kolektivní záznamy

- rozliší, pojmenuje vybrané pokojové květiny

 

- připraví tabuli pro jednoduché stolování a předvede

   správné chování při stolování

- připraví jednoduchý pokrm (studená kuchyně)

 

 

 

Práce s drobným materiálem

- práce s materiály

- přírodniny, modelovací hmota, papír,

 karton, textil, drát, kov, plasty

- vlastnosti materiálu, užití v praxi

- pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro  

 ruční opracování

- jednoduché pracovní postupy

- organizace práce

- hygiena a bezpečnost práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce montážní a demonstrační

- stavebnice, sestavování modelů, montáž a

 demontáž

- práce s návodem, předlohou

- bezpečnostní předpisy,první pomoc při úrazu

 

- lidové zvyky, tradice, řemesla

 

 

Pěstitelské práce

- základy péče o pokojové rostliny

 

 

 

Příprava pokrmu

- studená kuchyně

- zdravá výživa - pitný režim, zdravá strava

- jednoduchá úprava stolu, pravidla chování

 

 

 

OSV 1 - rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování

           - kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnost nápadů, originalita, citlivost)

 

OSV 2 - mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, respektování, podpora, pomoc

            - komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem

           - kooperace a kompetice - rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasné a respektující komunikace, řešení konfliktů)

 

OSV 3 - řešení problémů - dovednosti pro řešení problémů, problémy v seberegulaci

 

VDO - občanská společnost a škola - demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole

 

ENV - základní podmínky života - voda (význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty)

 

 

 

 

 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI - 4. ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 

 

 

Žák:

- rozliší různé druhy materiálu, jeho vlastnosti a různé

 způsoby zacházení

- porovná vlastnosti zpracovaného materiálu

- ověří vlastnosti materiálu v praxi..

- rozpozná jednoduché pracovní pomůcky a nářadí a

 předvede, jak s nimi správně zacházet

- uvede jednoduchý pracovní postup

- uvede způsob a použití jednoduchého postupu

- napodobí průběh předváděné práce

- předvede dovednost organizovat práci skupiny

- dodržuje body organizačního řádu

- podle vzorového výrobku a výkladu vyrobí svůj vlastní

 výrobek

- prokáže samostatnost v úpravě pracovního místa, pracovní

 místo udržuje v čistotě a pořádku

- příkladně plní povinnosti služby

- bezpečně zachází s elementárními nástroji, pomůckami,

 stavebnicemi

- předvede ošetření drobného poranění

- zkontroluje, zda výrobek odpovídá modelu nebo předloze

- uvede jednoduchý pracovní postup

 

- bezpečně zachází s díly stavebnice

- při práci s materiálem dbá na osobní čistotu a bezpečnost

- vyhotoví dle fantazie jednoduché výrobky

 

 

- podle jednoduchého návodu vyrobí výrobek vážící se

 k lidovým tradicím, k ročnímu období

 

- provede jednoduché pěstitelské práce

- předvede péči o pokojové květiny

- vede si jednoduché kolektivní záznamy

- rozliší, pojmenuje vybrané pokojové květiny

 

- připraví tabuli pro jednoduché stolování a předvede

 správné chování při stolování

- připraví jednoduchý pokrm (studená kuchyně)

 

 

Práce s drobným materiálem

- práce s materiály

- přírodniny, modelovací hmota, papír,

 karton, textil, drát, kov, plasty

- vlastnosti materiálu, užití v praxi

- pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro

 ruční opracování

- jednoduché pracovní postupy

- organizace práce

- hygiena a bezpečnost práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce montážní a demonstrační

- stavebnice, sestavování modelů, montáž a

 demontáž

- práce s návodem, předlohou

- bezpečnostní předpisy,první pomoc při úrazu

 

- lidové zvyky, tradice, řemesla

 

Pěstitelské práce

- základy péče o pokojové rostliny

 

 

 

Příprava pokrmu

- studená kuchyně

- základní vybavení kuchyně

- výběr, nákup a skladování potravin

- základní technika v kuchyni

- příprava pokrmu dle zásad zdravé výživy

 

 

 

OSV 1 - rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování

           - psychohygiena - dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému, dobrá organizace času, dovednosti zvládání stresových situací

           - kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnost nápadů, originalita, citlivost)

 

OSV 2 - mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, respektování, podpora, pomoc

            - komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem

           - kooperace a kompetice - rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasné a respektující komunikace, řešení konfliktů)

 

OSV 3 - řešení problémů - dovednosti pro řešení problémů, problémy v seberegulaci

 

VDO - občanská společnost a škola - demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole

 

EVS - Evropa a svět nás zajímá - jsme Evropané

 

MKV - kulturní diference - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti

          - lidské vztahy - vztahy mezi kulturami, předsudky a vžité stereotypy, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy

 

ENV - lidské aktivity a problémy životního prostředí - odpady a hospodaření s odpady

        - vztah člověka k prostředí - prostředí a zdraví (rozmanitost vlivu prostředí a zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví)

        

 

 

 

 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI - 5.ročník

Školní výstupy

Učivo

Průřezová témata

 

Žák

- předvede správné praktické činnosti s daným materiálem.

- rozliší různé materiály uvede jejich vlastnosti

- předvede základní dovednosti práce s technickými materiály

- bezpečně využívá a používá vlastnosti různých materiálů

 při složitějších pracovních činnostech

- používá složitější pracovní nářadí a pomůcky

- zachází s pracovními nástroji bezpečně a podle návodu

- vybere vhodný pracovní nástroj, pomůcku, nářadí

 

- dodržuje pracovní postup podle slovního návodu, náčrtku,

 nákresu, výkresu

- při řešení praktických problémů prokáže technické myšlení

 a technickou představivost

- předvede práci podle slovního návodu, vzoru , fantazie

- sleduje průběh předváděné práce a následně samostatně

 napodobí pracovní postup

- vyrobí jednoduché lidové výrobky pomocí jednoduchých

 pomůcek, nářadí

 

- vyrobí jednoduché lidové výrobky pomocí jednoduchých

 pomůcek, nářadí

- napodobí v jednoduché formě vybrané lidové řemeslo

 

- při pracovním postupu použije kreslený návod

- vyřeší úspěšně pracovní problémy při práci s návodem,

 náčrtem, předlohou, jednoduchým programem

 

- důsledně dodržuje pracovní řád a zásady bezpečné práce

 s nástroji, pomůckami

- ohlásí každé poranění, dovede ošetřit jednoduché zranění.

- dodržuje bezpečnost a hygienu práce

- dodržuje pořádek na pracovním místě

 

- vyhledá informace o pokojových rostlinách v dostupné

 literatuře

- uvede, rozliší jedovaté a nebezpečné pokojové květiny

- provede pozorování pokojových rostlin, předvede  

 správnou péči o pokojové květiny

- rozliší jednoduché pěstitelské nářadí

- při pěstitelských pracích používá vhodné pracovní nástroje

 a náčiní a správné pracovní postupy

 

- orientuje se v základním vybavení kuchyně

- připraví samostatně jednoduchý pokrm

- udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce v kuchyni

- poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni.

 

 

Práce s drobným materiálem

- práce s materiály, přírodniny, modelovací

 hmota, papír a karton, textil, drát,fólie, dřevo,

 plasty

- vlastnosti materiálu, užití v praxi

- pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční

 opracování

 

 

Jednoduché pracovní operace a postupy

- organizace práce, technologická kázeň

 

 

 

 

 

 

 

 

- lidové zvyky, tradice, řemesla

 

 

Práce montážní a demontážní

- stavebnice, práce s návodem, předlohou,

 náčrtem, plánem, jednoduchým programem

 

Bezpečnostní předpisy,

- první pomoc při úrazu

 

 

 

 

Pěstitelské práce

- základy péče o pokojové rostliny

 

 

 

 

 

 

Příprava pokrmu

- studená kuchyně

- základní vybavení kuchyně

- výběr, nákup a skladování potravin

- základní technika v kuchyni

- příprava pokrmu dle zásad zdravé výživy

 

 

 

OSV 1 - rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování

           - psychohygiena - dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému, dobrá organizace času, dovednosti zvládání stresových situací

           - kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnost nápadů, originalita, citlivost

 

OSV 2 - komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem

           - kooperace a kompetice - rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasné a respektující komunikace, řešení konfliktů)

 

OSV 3 - řešení problémů - dovednosti pro řešení problémů, problémy v seberegulaci

 

VDO - občanská společnost a škola - demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole

 

EVS - Evropa a svět nás zajímá – jsme Evropané

 

MKV - kulturní diference - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti

          - lidské vztahy - vztahy mezi kulturami, předsudky a vžité stereotypy, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy

 

ENV - lidské aktivity a problémy životního prostředí - odpady a hospodaření s odpady

        - vztah člověka k prostředí - prostředí a zdraví (rozmanitost vlivu prostředí a zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví)